رشته گرایش سرفصل تفصیلی جدول دروس دوره دروس پیشنهادی ترمی
تربیت بدنی و علوم ورزشی رفتار حرکتی curriculums

curriculums

در حال تهیه
تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی curriculums curriculums در حال تهیه
رفتار حرکتی یادگیری حرکتی

رشد حرکتی

curriculums

curriculums

curriculums

curriculums

 
فیزیولوژی ورزشی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی curriculums curriculums  
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در سازمان ها و رويدادهاي ورزشي curriculums   curriculums  
مدیریت ورزشی   curriculums curriculums  
رفتار حرکتی   curriculums curriculums  
فیزیولوژی ورزشی
  curriculums curriculums  

 

 

 

 

 

.