نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
مهدوی مهدیهطاهری تربتی حمید رضاسهرابی مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۳۹۳
گلزار سمیهسهرابی مهدیطاهری تربتی حمید رضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۴
حصاری سیده اخترطاهری تربتی حمید رضاصابری کاخکی علیرضادکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۳۹۵
الحلفی جهاد مدلول عبیدطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۶
بردویی مجتبیسهرابی مهدیصابری کاخکی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۶
جوکارتنگ کرمی سمیهسهرابی مهدیمحمدی نژاد مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۶
روشندل سمیهسهرابی مهدیمحمدی نژاد مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۶
زارعی محمودآبادی احسانطاهری تربتی حمید رضاسهرابی مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۳۹۶
زینلی زینبمحمدی نژاد مهدیسهرابی مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۶
سلیمانی زاده میناکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۶
ضیایی سیدحسنسهرابی مهدیطاهری تربتی حمید رضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۶
نوریان فهیمهسهرابی مهدیصابری کاخکی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۶
اسکندری تربقان مصطفیمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۳۹۷
انفرادی دوغ ابادی اعظمسهرابی مهدیطاهری تربتی حمید رضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۷
بلیلا زهراصابری کاخکی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۷
عبدلی نرگسصابری کاخکی علیرضاطاهری تربتی حمید رضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۷
بتوئی حدیثهطاهری تربتی حمید رضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
تقیان مهریصابری کاخکی علیرضاسهرابی مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
حسینی سیدمجیدکشتی دار محمدعظیم زاده سیدمرتضیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
رحمان پور عادلکشتی دار محمدطالب پور مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
روحی تربتی مهدیسهرابی مهدیطاهری تربتی حمید رضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
رییسی مهلاطالب پور مهدیعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
سرابندی ملیحهطاهری تربتی حمید رضاسهرابی مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
قلی پور غزلعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
قناعت مرتضیطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
الشمامطه بهاء هادی خلیفطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
جباری ثانی مریممحمدی نژاد مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
جهانی محدثهطاهری تربتی حمید رضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
جوان همت اباد نرجسسهرابی مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۳۹۹
حاجی پور حجتکشتی دار محمدعظیم زاده سیدمرتضیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
حلیمی قشرباطی سعیدعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
داروغه فاطمهطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
سالاری محمدمهدیطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
سپهریان امیرحسینکشتی دار محمدطالب پور مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
محمدی نیماسهرابی مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
مهدویان فاطمهصابری کاخکی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
ابراهیمی فرهادمیرزازاده زهرا ساداتطالب پور مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
احمدمیری مریممیرزازاده زهرا ساداتکشتی دار محمدکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
افلاکی ابوالفضلعظیم زاده سیدمرتضیطالب پور مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
الجاسم عقیل حازم حسینکشتی دار محمدعظیم زاده سیدمرتضیدکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۰
الخفاجی سجاد محمد عبادیطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتدکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۰
السلطانی عباس عماد فیصلطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتدکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۰
اویسی ثانی فرزانهطالب پور مهدیغلامیان جواددکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
باقری پرستوکشتی دار محمدطالب پور مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
بندار آرمینطالب پور مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
جلالی شکیب فاطمهصابری کاخکی علیرضاکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۰
جهانشیری نسرینغلامیان جوادعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
جوانشیر انسیهطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۰
خالقی مقدم حانیهغلامیان جوادطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
خیابانی الههعلیرضائی نقندر فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۰
دلیلی سروشطاهری تربتی حمید رضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
دیبایی ریحانهعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
رجبی دزق طوبیسهرابی مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
سیاح شیروان طاهرهغلامیان جوادکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
شاکریان توپکانلو نسرینسهرابی مهدیطاهری تربتی حمید رضادکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۰
عرفانی بوجار مهدیهمحمدی نژاد مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
عسکری تبار انسیه ساداتطاهری تربتی حمید رضاصابری کاخکی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
علیزاده رقیهصابری کاخکی علیرضاطاهری تربتی حمید رضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
قاری فاطمهسهرابی مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
لعل بذری صمدطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتدکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۰
مرتضائیان زهراکشتی دار محمدغلامیان جوادکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
هژبری نریمانی محمدطالب پور مهدیغلامیان جوادکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
کلاته عربی محمدغلامیان جوادطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
کلاته عربی محمدغلامیان جوادطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
گل گلی مهنازکشتی دار محمدطالب پور مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
گوهری فرزانهمحمدی نژاد مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۰
احمدی رسولغلامیان جوادعظیم زاده سیدمرتضیدکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۱
الحجیمی معتز سفاح عبیدکشتی دار محمدمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
الحجیمی معتز سفاح عبیدکشتی دار محمدمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
الخزرجی مسلم ابراهیم خضیرمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
السرای مرتضی عیدان کاطعطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
السرای مرتضی عیدان کاطعطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
بهشتی رامتینکشتی دار محمدطالب پور مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
تقی ابادی محدثهسهرابی مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
تیموری الههطاهری تربتی حمید رضاصابری کاخکی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
جعفری زهرهصابری کاخکی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
جفاکش مقدم فرزانهعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
حسن ابادی طوبی ساداتطاهری تربتی حمید رضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
حسین پور الیکاطاهری تربتی حمید رضاکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۱
حسینی دناصابری کاخکی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
حسینی سیده زهراسهرابی مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
خلف خلدون عبد علیکشتی دار محمدمیرزازاده زهرا ساداتدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
رحمانی بزدی فاطمهکشتی دار محمدکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
رضوی فرد محمد علیغلامیان جوادکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
روزبان پروینطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۱
سمیعی سمیهمیرزازاده زهرا ساداتطالب پور مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
صائبی نداغلامیان جوادکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۱
عباس ابادی امیرحسینعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
عبدی مهدیکشتی دار محمدمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
عسکریان زهراطاهری تربتی حمید رضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
فراهانی نیا فاطمهسهرابی مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۱
فروزان نژاد سمیهسهرابی مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
فکوری راد ویداطاهری تربتی حمید رضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
قاسم زاده میعادطالب پور مهدیکشتی دار محمددکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
محمدرحیمی فاطمهسهرابی مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۱
مرتضائی حبیب الهمیرزازاده زهرا ساداتعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
معلم صباطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
مومن نژاد الههطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
واله فاطمهصابری کاخکی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
پهلوان زاده فائزهصابری کاخکی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
گردی محبوبهطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
ابریشمی سیدعلیکشتی دار محمدطالب پور مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
ازادمنجیری امیرعباسمحمدی نژاد مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
الجبوری عبدالقادر علی حیدردکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۲
الحسانی زید کاظم ظاهردکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۲
المحمداوی وعد فیاض موزاندکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۲
امام پورلائین عبداللهعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
امیرگونه زاده الاشلو دانیالکشتی دار محمدغلامیان جوادکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۲
امیری امینسهرابی مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۲
اکبرزاده بهنازکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۲
اکرمی سمانهمیرزازاده زهرا ساداتکشتی دار محمددکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۲
بنی ضرغام سعد صادقدکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۲
بوژمهرانی فرزانهعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
جاهدی وحیدصابری کاخکی علیرضاطاهری تربتی حمید رضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
جهانگیری فاطمهطاهری تربتی حمید رضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
حسینی مائده ساداتصابری کاخکی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
خداشناس مرصادطاهری تربتی حمید رضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
خواجه احمدی استادی فائزهطاهری تربتی حمید رضاکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۲
دریائیان علیکشتی دار محمدغلامیان جوادکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
دل خوش حانیهمیرزازاده زهرا ساداتطالب پور مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۲
دهنوی بابکغلامیان جوادمیرزازاده زهرا ساداتدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
سلیمانی محمدزکریاطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
سوختانلو فاطمهسهرابی مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
شادان زهراسهرابی مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
عاملی بجستانی محدثهسهرابی مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
عباس نژاد کلات الهامصابری کاخکی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
عجم محسنطالب پور مهدیکشتی دار محمدکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
عرفانیان تیزهوش میثمکشتی دار محمدطالب پور مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
غلامی فائزهصابری کاخکی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
قابوسی رضامیرزازاده زهرا ساداتطالب پور مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
نامور علی رضاغلامیان جوادکشتی دار محمدکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
نجف زاده اشرفی احمدرضاطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
نصیری انسیهطاهری تربتی حمید رضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
وفائی نوقابی احسانسهرابی مهدیطاهری تربتی حمید رضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
کاشفی نژاد سیدعمادالدینغلامیان جوادکشتی دار محمدکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
کرباسچیان امیررضاطالب پور مهدیغلامیان جواددکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
کریمی محمدرضاطالب پور مهدیعظیم زاده سیدمرتضیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲