نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
محمدی فارسانی پروینطاهری تربتی حمید رضاسهرابی مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۳۹۴
گلزار سمیهسهرابی مهدیصابری کاخکی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۴
حصاری سیده اخترطاهری تربتی حمید رضاصابری کاخکی علیرضادکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۳۹۵
بردویی مجتبیسهرابی مهدیصابری کاخکی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۶
جامی الاحمدی عبدالرحمانکشتی دار محمدمیرزازاده زهرا ساداتدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۶
جعویک جعفرکشتی دار محمدعظیم زاده سیدمرتضیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۶
جوکارتنگ کرمی سمیهسهرابی مهدیمحمدی نژاد مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۶
دهقانی اسیهطاهری تربتی حمید رضاسهرابی مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۶
روشندل سمیهسهرابی مهدیمحمدی نژاد مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۶
زارعی محمودآبادی احسانطاهری تربتی حمید رضاسهرابی مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۳۹۶
زینلی زینبمحمدی نژاد مهدیسهرابی مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۶
سلیمانی زاده میناکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۶
ضیایی سیدحسنسهرابی مهدیطاهری تربتی حمید رضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۶
نوریان فهیمهسهرابی مهدیصابری کاخکی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۶
الجبوری محمد ستار راضیمیرزازاده زهرا ساداتعظیم زاده سیدمرتضیدکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۳۹۷
انفرادی دوغ ابادی اعظمسهرابی مهدیطاهری تربتی حمید رضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۷
بلیلا زهراصابری کاخکی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۷
سلیمانی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۷
عبدلی نرگسصابری کاخکی علیرضاطاهری تربتی حمید رضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۷
المحنا محمد معین شهابعظیم زاده سیدمرتضیمیرزازاده زهرا ساداتدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
المحنا محمد معین شهابعظیم زاده سیدمرتضیمیرزازاده زهرا ساداتدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
المحنا محمد معین شهابعظیم زاده سیدمرتضیمیرزازاده زهرا ساداتدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
بتوئی حدیثهطاهری تربتی حمید رضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
تقیان مهریصابری کاخکی علیرضاسهرابی مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
حسینی سیدمجیدکشتی دار محمدعظیم زاده سیدمرتضیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
رحمان پور عادلکشتی دار محمدطالب پور مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
روحی تربتی مهدیسهرابی مهدیطاهری تربتی حمید رضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
رییسی مهلاطالب پور مهدیعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
سرابندی ملیحهطاهری تربتی حمید رضاسهرابی مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
قلی پور غزلعظیم زاده سیدمرتضیمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
قناعت مرتضیطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
محمدی معصومهطاهری تربتی حمید رضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۸
جباری ثانی مریممحمدی نژاد مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
جهانی محدثهطاهری تربتی حمید رضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
جوان همت اباد نرجسسهرابی مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۳۹۹
حاجی پور حجتکشتی دار محمدعظیم زاده سیدمرتضیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
حلیمی قشرباطی سعیدعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
خوش نیت مسعودسهرابی مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
داروغه فاطمهطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
سالاری محمدمهدیطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
سپهریان امیرحسینکشتی دار محمدطالب پور مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
محمدی نیماسهرابی مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
مهدویان فاطمهصابری کاخکی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
واحدی محدثهطالب پور مهدیکشتی دار محمدکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۳۹۹
ابراهیمی فرهادمیرزازاده زهرا ساداتطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
احمدمیری مریممیرزازاده زهرا ساداتکشتی دار محمدکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
افلاکی ابوالفضلعظیم زاده سیدمرتضیطالب پور مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
الجاسم عقیل حازم حسینکشتی دار محمدعظیم زاده سیدمرتضیدکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۰
الخفاجی سجاد محمد عبادیطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتدکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۰
السلطانی عباس عماد فیصلطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتدکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۰
النصرالله مصطفی عبد الاله غضبانمیرزازاده زهرا ساداتطالب پور مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۰
اویسی ثانی فرزانهطالب پور مهدیغلامیان جواددکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
باقری پرستوکشتی دار محمدطالب پور مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
جلالی شکیب فاطمهصابری کاخکی علیرضاکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۰
جهانشیری نسرینغلامیان جوادعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
جوانشیر انسیهطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۰
خالقی مقدم حانیهطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتغلامیان جوادکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
خیابانی الههعلیرضائی نقندر فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۰
داغستانی محمدکشتی دار محمدمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
دلیلی سروشطاهری تربتی حمید رضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
دیبایی ریحانهعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
رجبی دزق طوبیسهرابی مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
رمضان زاده امینطاهری تربتی حمید رضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
سیاح شیروان طاهرهغلامیان جوادکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
شاکریان توپکانلو نسرینسهرابی مهدیطاهری تربتی حمید رضادکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۰
عرفانی بوجار مهدیهمحمدی نژاد مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
عسکری تبار انسیه ساداتطاهری تربتی حمید رضاصابری کاخکی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
علیزاده رقیهصابری کاخکی علیرضاطاهری تربتی حمید رضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
قادری بافتی مهساکشتی دار محمدطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
قاری فاطمهسهرابی مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
لعل بذری صمدطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتدکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۰
مرتضائیان زهراکشتی دار محمدغلامیان جوادکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
هژبری نریمانی محمدطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتطالب پور مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
کلاته عربی محمدغلامیان جوادطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
کلاته عربی محمدغلامیان جوادطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
گل گلی مهنازکشتی دار محمدطالب پور مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
گلزاری محدثهصابری کاخکی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۰
گوهری فرزانهعلیرضائی نقندر فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۰
احمدی رسولغلامیان جوادعظیم زاده سیدمرتضیدکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۱
الحجیمی معتز سفاح عبیدکشتی دار محمدمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
الحجیمی معتز سفاح عبیدکشتی دار محمدمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
الخزرجی مسلم ابراهیم خضیرمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
السرای مرتضی عیدان کاطعطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
السرای مرتضی عیدان کاطعطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
بهشتی رامتینکشتی دار محمدطالب پور مهدیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
تقی ابادی محدثهسهرابی مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
تیموری الههطاهری تربتی حمید رضاصابری کاخکی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
جعفری زهرهعلیرضائی نقندر فاطمهکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
جفاکش مقدم فرزانهعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
حسن ابادی طوبی ساداتطاهری تربتی حمید رضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
حسین پور الیکاطاهری تربتی حمید رضاکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۱
حسینی دناصابری کاخکی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
حسینی سیده زهراسهرابی مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
خلف خلدون عبد علیکشتی دار محمدمیرزازاده زهرا ساداتدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
رحمانی بزدی فاطمهکشتی دار محمدکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
رضوی فرد محمد علیغلامیان جوادکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
روزبان پروینطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۱
سمیعی سمیهطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتمیرزازاده زهرا ساداتدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
صائبی نداغلامیان جوادکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۱
عباس ابادی امیرحسینعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
عبدی مهدیکشتی دار محمدمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
عسکریان زهراطاهری تربتی حمید رضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
علیائی یزدان آباد سفلی مهلاطاهری تربتی حمید رضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
فروزان نژاد سمیهسهرابی مهدیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
فکوری راد ویداطاهری تربتی حمید رضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
قاسم زاده میعادطالب پور مهدیکشتی دار محمددکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
محمدرحیمی فاطمهسهرابی مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۱
مرتضائی حبیب الهمیرزازاده زهرا ساداتعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
معلم صباطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
مومن نژاد الههطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
واله فاطمهصابری کاخکی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
پهلوان زاده فائزهصابری کاخکی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
گردی محبوبهطالب پور مهدیمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۱
ابریشمی سیدعلیدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
ازادمنجیری امیرعباسکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
امام پورلائین عبداللهکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
امیرگونه زاده الاشلو دانیالکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۲
امیری امینکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۲
اکبرزاده بهنازکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۲
اکرمی سمانهدکتری (Ph.D)نوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۲
بوژمهرانی فرزانهکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
جاهدی وحیددکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
جهانگیری فاطمهکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
حسینی مائده ساداتکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
خواجه احمدی استادی فائزهکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۲
دریائیان علیکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
دل خوش حانیهکارشناسی ارشدنوبت دومرفتار حرکتی۱۴۰۲
دهنوی بابکدکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
رضایی رضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
سلیمانی محمدزکریاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
سوختانلو فاطمهکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
شادان زهراکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
عاملی بجستانی محدثهکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
عباس نژاد کلات الهامکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
عجم محسنکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
عرفانیان تیزهوش میثمکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
غلامی فائزهکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
قابوسی رضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
متفکررودی سمانهکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
نامور علی رضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
نجف زاده اشرفی احمدرضاکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
نصیری انسیهکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
وفائی نوقابی احساندکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
کاشفی نژاد سیدعمادالدینکارشناسی ارشدروزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
کرباسچیان امیررضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲
کریمی محمدرضادکتری (Ph.D)روزانهرفتار حرکتی۱۴۰۲