عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
پیامدسنجی نحوه اجرای بالا دستی با تاکید بر واگذاری اماکن ورزشی (ماده 88) استان خراسان رضویمحمد کشتی دارخاتمه یافته
طراحی مدل مدیریت بهره وری در ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با رویکرد ارتقاء نظام پاسخ گوییمحمد کشتی دارخاتمه یافته
تبیین پیشران های توسعه ورزش قهرمانی استان خراسان رضویمحمد کشتی دارخاتمه یافته
بررسی راهکارهای توسعه کسب و کارهای ورزشی برای بانوان استان خراسان رضویزهرا سادات میرزازادهخاتمه یافته
بررسی نحوه انتخاب و عزل روسای هیأت های ورزشی استان خراسان رضویفخرالسادات طباطبائیان نیم آوردخاتمه یافته
آمایش سرزمینی ورزشکاران استان خراسان رضویمحمد کشتی دارخاتمه یافته
فرا تحلیل مطالعات و پژوهش های ورزش های بومی محلی روستایی و عشایری در استان خراسان رضویزهرا سادات میرزازادهخاتمه یافته
بررسی علل کاهش آمار ورزشکاران سازمان یافته استانمحمد کشتی دارخاتمه یافته
بررسی راهکارهای استاندارد برای سرشماری ورزش های همگانی استانحمید رضا طاهری تربتیخاتمه یافته
بررسی آثار روانی ، اجتماعی و فرهنگی پرداختن به ورزش و فعالیت های بدنی بر کیفیت زندگی بانوان استانفخرالسادات طباطبائیان نیم آوردخاتمه یافته
بررسی راهکارهای توسعه ورزش بانوان در روستاها و شهرستان های استانزهرا سادات میرزازادهخاتمه یافته
آمایش فضاهای ورزشی استان خراسان رضوی با رویکرد اصلاح سرانهسیدمرتضی عظیم زادهخاتمه یافته
تدوین توسعه برنامه اماکن ورزشی شهر مشهدزهرا سادات میرزازادهخاتمه یافته