حوزه ریاست

 

 

 Drhashemi22

 ریاست

دکتر علی اکبر هاشمی جواهری

رتبه علمی: دانشیار

تخصص : فیزیولوژی ورزشی  

 پست الکترونیک

 

 drkeshtidar

معاون دانشکده

دکتر محمد کشتی دار

رتبه علمی :استاد

تخصص : مدیریت ورزشی

پست الکترونیک


 

 mirzazade

مدیر گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی

دکتر زهرا سادات میرزازاده

رتبه علمی : استادیار

تخصص: مدیریت ورزشی

پست الکترونیک:

talebpour2

مدیر گروه  مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

دکترمهدی طالب پور

رتبه علمی :استاد

تخصص : مدیریت ورزشی

پست الکترونیک

   

 

 

 

 

atri

مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی

 دکتر احمد ابراهیمی عطری

رتبه علمی :دانشیار

تخصص : فیزیولوژی ورزش

پست الکترونیک


 

 

 

 


 Mousavi S.M.MAHDI PHOTO-Z41367875

مسئول دفتر

سيدمحمدمهدي موسوي

تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی 

تلفن: 3455