عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
مطالعه تغییرات ساختاری عضله قلبی ناشی از مصرف وینسترول در موش صحرایی نروینسترول،تغییرات ساختاری،فلبامیر رشیدلمیر,ابوالقاسم نبی پور,ذبیح اله قدم پور واحد,محسن ملکیبنیادی-
مطالعه تغییرات ساختاری عضله، ریه و بیضه ناشی از مصرف وینسترول در موش صحرایی نروینسترول،تغییرات ساختاری،عضله،ریه،بیضهامیر رشیدلمیر,زهرا موسوی,ذبیح اله قدم پور واحد,محسن ده باشی,زهرا طاهرنژادجوزمبنیادی-
بررسی تاثیر یک ماه روزه داری توام با بی تمرینی بر برخی عوامل خطرزای قلبی-عروقی و شاخص های هماتولوژی، ترکیب بدنی و آمادگی هوازی زنان یائسه فعالروزه داری، بی تمرینی، عوامل قلبی-عروقی، ترکیب بدنی، آمادگی هوازی، یائسگیسیدرضا عطارزاده حسینی,سمانه فراحتی,کیوان حجازیکاربردی-
تاثیر تمرینات تای چی بر تعادل و نیروی عکس العمل زمین بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسبیماران ام اس .نیروی عکس العمل زمین .تعادل. مرکز فشار،صفحه نیرو سنجعلی اکبر هاشمی جواهری,زهره محلی,مصطفی پایندهکاربردی-