عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
بررسی راهکارهای حضور حامیان مالی در ورزش قهرمانی و نیز حمایت از قهرمانان ملی استان خراسان رضویسیدرضا عطارزاده حسینیخاتمه یافته
بررسی نگرش بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذاری در فوتبال خراسان رضویسیدرضا عطارزاده حسینیخاتمه یافته