رؤسای دانشکده از سال 1372

marefati

دکتراکبر معرفتی

    از سال 72 تا 75

.resized_107x131_koohestani

دکترحسینعلی کوهستانی

از سال 75 تا 77

 

.resized_107x131_attarzadeh

دکترسید رضا عطارزاده

از سال 77 تا 84

 

.resized_107x131_hashemi

دکترسید علی اکبر هاشمی جواهری

از سال 84 تا 90

drt3

    دکترحمید رضا طاهری  

ازسال 90 تا96

sohrabi96

دکتر مهدی سهرابی

از سال 96 تا 98

mazami

  دکتر مهتاب معظمی ازسال

98 تا  1401

rashid

دکترامیر رشیدلمیر

از سال 1401تا1403

Drhashemi22 

دکترسید علی اکبر هاشمی جواهری

از سال 1403 تا کنون