نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
نجفی حصاری مهلارشیدلمیر امیرکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۵
کارگراردیزی مریمعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۵
اجدادی مریممیرزازاده زهرا ساداتکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۶
احمدی نسرین ساداتمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۶
دهقانی مهسابمبئی چی شهنازکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۶
زنده جانی فاطمهطاهری تربتی حمید رضاکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۶
طاهری مهدیمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۶
کنعانی کردیانی مریمطالب پور مهدیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۶
انصاری مهدیهمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۷
ترکمنی محمدحسینمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۷
دررودی مرتضیغلامیان جوادکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۷
ذوقی امیرحسینمسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۷
روحی علیرضامحمدی نژاد مهدیکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۷
شاهباز ورانلو فرزینغلامیان جوادکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۷
شاهباز ورانلو فرزینغلامیان جوادکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۷
غفاریان لاین امیررضاعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۷
محبی فر مهساعلیرضائی نقندر فاطمهکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۷
نامدار محمدرضامیرزازاده زهرا ساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۷
نسائی فائزهخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۷
پارسا راشد علیرضافتحی مهردادکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۷
کوثری افسانهصابری کاخکی علیرضاکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۷
اذربنیاد سیده میناکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
اقاخانی علیرضاکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
اقای شورابی سمیهکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
اژدری محدثهکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
باصره محمدطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
برنداف پارساقهرمانی مقدم مهدیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
بقال صالحی پارساقهرمانی مقدم مهدیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
بهزادنیا بهنامهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
حاجی اقائی زینب ساداتکشتی دار محمدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
حاجی پورفاروجی فاطمهطالب پور مهدیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
حامدی نیا وصالطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
حسین پورفرگی امیررضامیرزازاده زهرا ساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
خوش خلق معصومهعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
روانسالار بهارهعلیرضائی نقندر فاطمهکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
زمین کشت حدیثهبیژه ناهیدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
زهرائی فرهادطالب پور مهدیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
زیبایی امیدبیژه ناهیدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
سعیدی فاضل ساجدهکشتی دار محمدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
سعیدی میرک محله احسانمسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
سلیمانی علیحسینی کاخک سیدعلیرضاکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
سیدبر ملیکاحسینی کاخک سیدعلیرضاکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
شوریابی جوادکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
شوریابی جوادکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
صابریان نوشینابراهیمی عطری احمدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
صالحی پور امیرحسینی کاخک سیدعلیرضاکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
صردی زید یاسینمعظمی مهتابکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
ضیغمی علیهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
عباسی فاطمهعلیرضائی نقندر فاطمهکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
فهمیده فاطمهفتحی مهردادکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
محمدزاده امیررضامسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
مرادی علیرضاخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
معمارباشی علی رضاابراهیمی عطری احمدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
مهدیان پور علیمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
موسوی مقدم سیدحمیدرضامیرزازاده زهرا ساداتکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
ندافی شایانبمبئی چی شهنازکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
نوروزیان مهدیمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
نوروزیان مهدیمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
نوروزیان مهدیمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
هنرمند نسیمصابری کاخکی علیرضاکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
چشک مهدیهمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
کارگر فاطمهمعمارباشی عباسکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
کریم پور پوریاعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۸
ابراهیمی رضامیرزازاده زهرا ساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
احسانی فاطمهابراهیمی عطری احمدکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
ارجمند نداشاه طهماسبی بهنازکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
اصلانی زهراطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
افقهی زاده سیده کیاناعلیرضائی نقندر فاطمهکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
ایل بیگی نگینمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
بلوکی امیرحسینبیژه ناهیدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
جوادی کندری زهراعلیرضائی نقندر فاطمهکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
حریمی یگانهمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
حسین زاده علیحسینی کاخک سیدعلیرضاکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
درودی عاطفهخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
رحمانی خواه امیرحسینحکاک دخت الهامکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
رضائی مهدیسهرابی مهدیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
زارعی سلمانفتحی مهردادکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
زارعی سلمانفتحی مهردادکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
زارعی فاطمهمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
سعادت کیمیاطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
سعیدی علیرضامحمدی نژاد مهدیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
سلطانی سجادغلامیان جوادکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
سپاسی هاشمرشیدلمیر امیرکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
سپهری کیا صدرامعظمی مهتابکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
سینه سپهر علیغلامیان جوادکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
شوکتی مقدم ثمینمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
صامدی حوریه ساداتحکاک دخت الهامکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
عصاری محدثهمسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
عطائی سحربمبئی چی شهنازکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
عطائی مهدیهمحمدی نژاد مهدیکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
عطائی هلیاصابری کاخکی علیرضاکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
غوریانی محمودابادی زینبمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
غیبی زاده بهارهحسینی کاخک سیدعلیرضاکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
قائنی عباسمسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
مجردی یاسینکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
محجوب فرد محدثهغلامیان جوادکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
محمدی سارامحمدی نژاد مهدیکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
محمدی نیماکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
مشتاقی حسین بوریک امیرحسینکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
مغانی نژاد رویاشاه طهماسبی بهنازکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
منتظری امیرعلیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
مهاجر میلادکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
مهدی نیا صبامیرزازاده زهرا ساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
موحدی پارسا امینکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
نجات پورقوژدی فاطمهعلیرضائی نقندر فاطمهکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
نوررسیده عرفانغلامیان جوادکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
هاشمیان دلوئی هستیمحمدی نژاد مهدیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
پاکدل مریمقهرمانی مقدم مهدیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
پریدار ساجدهمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
پژمان سیدعطااللهمسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
پیوسته حانیهمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
کریمی مرضیهصابری کاخکی علیرضاکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
کریمیان محمدرضاحسینی کاخک سیدعلیرضاکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
کریمیان بجستانی عرفانحکاک دخت الهامکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
کیوانی عاتکهکشتی دار محمدکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
گشایشی شایانشاه طهماسبی بهنازکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
یحیائی ملیکاابراهیمی عطری احمدکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
یوسفی عارفطالب پور مهدیکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۳۹۹
ابراهیم زاده عارفهمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
اخوندی محمدامینرشیدلمیر امیرکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
اذرنیا زهراطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
اسحق نیای کاریزکی کیمیاشاه طهماسبی بهنازکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
اسدالهی زینببمبئی چی شهنازکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
امینی حمیدهخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
امینی حمیدهخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
امینی نیلوفرخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
انصاری مینامیرزازاده زهرا ساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
بذرافشان سعیدعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
بیابانی امیرحسینرشیدلمیر امیرکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
بیش ابادی فاطمهخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
تقی زاده سبحانمسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
تقی زاده طهوراشاه طهماسبی بهنازکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
جاتن امیرحسینعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
جلالی طلب ملیناعلیرضائی نقندر فاطمهکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
جهاندیده شقایقطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
حبیب زاده طرقبه سعیدهشاه طهماسبی بهنازکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
حسین پور نرگسمیرزازاده زهرا ساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
حکم ابادی محمدمهدیغلامیان جوادکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
خاوری فرد جوادمحمدی نژاد مهدیکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
خوافی عبدالمجیدغلامیان جوادکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
دارابی معصومهطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
دین پناه بنهنگی فاطمهبمبئی چی شهنازکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
دین پناه بنهنگی فاطمهبمبئی چی شهنازکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
رجائی ساراعلیرضائی نقندر فاطمهکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
رجائیان مهدیغلامیان جوادکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
رحیمی نوده یونسقهرمانی مقدم مهدیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
رسولی سیدعلیرضامسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
رضائی سیناقهرمانی مقدم مهدیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
رضائی نیلوفرشاه طهماسبی بهنازکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
رضازاده حسینغلامیان جوادکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
رضازاده سارامیرزازاده زهرا ساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
روشن حانیهعلیرضائی نقندر فاطمهکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
زارع چرمی ابوالفضلسهرابی مهدیکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
زعفرانی زنگر علیکشتی دار محمدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
زمردی نیگ قلعه نگاربمبئی چی شهنازکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
زنگنه قاسم ابادی علیمحمدی نژاد مهدیکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
سالمی ساجدهشاه طهماسبی بهنازکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
ستاری ستارهحکاک دخت الهامکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
ستاری ستارهحکاک دخت الهامکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
ستاری ستارهحکاک دخت الهامکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
شایقی فاطمهعلیرضائی نقندر فاطمهکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
شریعتی ارمانسهرابی مهدیکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
شهیررودی مهداخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
شوروزی فاطمهبمبئی چی شهنازکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
شوریابی مهدیرشیدلمیر امیرکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
شوشتری زینبعلیرضائی نقندر فاطمهکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
صداقت پوریاصابری کاخکی علیرضاکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
طالب پور امیرعلیصابری کاخکی علیرضاکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
طوسی علیرضامحمدی نژاد مهدیکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
طوسی علیرضامحمدی نژاد مهدیکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
عباس زاده سنچولی مرتضی علیقهرمانی مقدم مهدیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
عباسی مهدیعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
فدایی راد مهدیرشیدلمیر امیرکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
فرهادیان طاهرهشاه طهماسبی بهنازکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
فرهام پور محمدامینمسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
قاسم زاده محمدکشتی دار محمدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
قدرتی احسانکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
قصاب زاده محیاعلیرضائی نقندر فاطمهکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
قنبرزاده یاسینکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
متقی امیر حسینابراهیمی عطری احمدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
مشایخی فرد پارساابراهیمی عطری احمدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
مهاجرزاده سیدسینامسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
مهدوی مهلاعلیرضائی نقندر فاطمهکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
مهدیان فر مریممیرزازاده زهرا ساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
مومن امیرسروشمحمدی نژاد مهدیکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
ناهیدی فرزانهعلیرضائی نقندر فاطمهکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
نفس ناطقه زهراطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
نیکنام محمدمهدیابراهیمی عطری احمدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
نیکوکارطرقبه سیده عارفهطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
هدایتی مینائی محمدامینعظیم زاده سیدمرتضیکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
وکیلیان کیانابراهیمی عطری احمدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
چاره ئی محمدحسینصابری کاخکی علیرضاکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
کارگران رجب پور محمدحسینصابری کاخکی علیرضاکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
کشمیری فاطمهعلیرضائی نقندر فاطمهکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
کچرانلوئی محمدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
یوسفی عرفانقهرمانی مقدم مهدیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
یوسفی واعظ زهراطباطبائیان نیم آورد فخرالساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۰
ارام خواه مهدیکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
ارجمندگروی مهزیارکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
ارحمی سیاه لاخ علیکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
ازاد فاطمهکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
اسدی جیزابادی مهرانهکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
افقهی زهراکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
امین الرعایائی ابوالفضلکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
ایمانی آتناکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
بافضل حسن بلبل فهیمهکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
برجی مبیناکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
بیهقی احسانمعتکف ایمانی بهنامکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
بیهقی احسانمعتکف ایمانی بهنامکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
تورانیان ریحانهکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
توکلی کرقند فاطمهکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
جهان تیغ بهارهکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
جوانمرد لیلاکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
حاجی نیا حسینکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
حدادی امیررضاکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
حسن زاده سعیدهکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
حسینی مرتضیکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
حقیقی فروتقه سلمانکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
خانی نفیسهکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
خاکشوری ثانی محمدامینساعی محمدجوادکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
خاکشوری ثانی محمدامینساعی محمدجوادکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
خوش روی اعظمکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
دارابی محمدهادیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
دریانورد فاطمهکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
دعاکرده مهدیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
ذاکربنده قرائی علیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
رحیمی آغ چشمه عارفمعظمی مهتابکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
رحیمی شهواری امیرحسینکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
رضایی فاطمهکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
رضوی فائزه ساداتکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
رنگرززاده خراسانی راضیهکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
روئین پای پهلوان نفیسهکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
روحانی نژاد ویداکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
روحانی نژاد ویداکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
زارعی حمیدرضاکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
زارعی محمدکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
سارنگ سجادکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
ساعدی جوادکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
سنگ سفیدی امیرمحمدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
شباب منش زینب ساداتحیدریان شهری احمد رضا کارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
شباب منش زینب ساداتحیدریان شهری احمد رضا کارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
شمس نجفی سیده مهدیهکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
شمس پور محمدجوادکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
صاحبی مفرد مبیناکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
طالب محمدکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
طرمی بیتاکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
طرمی بیتاکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
عباسی محمدمهدیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
عظیمی ناعمهکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
فرخنده عقیده حسینعلیرضائی نقندر فاطمهکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
فرخی علیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
فره جی سمانهکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
محمدی عبدالجلیلکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
مرادی مقدم شیروان زینبکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
منتظمی تیناکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
مولایی مریمکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
میرمحرابی امیرعلیکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
نادرپورگروی نسرینکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
ناظران محمد متینابراهیمی عطری احمدکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
نخعی عشرت ابادی مریمکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
نعمتی فاطمهکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
نوری سیناکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
هادی زاده علیرضاکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
وثیقی نجلاکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
پسندیده هانیهکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
پوراحمدی مریمکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
پورمحمدی زهراکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
کرابی ایمانکارشناسیروزانه تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
کمالی امیرمحمدکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
کوهی وردهکردی فاطمهکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۱
بهزاد مهلاکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۲
حسین زاده هانیهکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۲
رحمتی حسناکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۲
سیادتی سید حسینکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۲
صفدری مبیناکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۲
عبداله پور اتناکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۲
غلامیان قادر آباد جوادکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۲
میرلشکری عطیهکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۲
نویدی سوگلکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۲
نیمروزی ناوخی امیر عباسکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۲
کمالی زهراکارشناسینوبت دوم تربیت بدنی و علوم ورزشی۱۴۰۲