عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
بررسی رشد حرکتی در کودکان با اختلال حرکتی گروه های خام حرکت ،ناتوان ذهنی ومبتلا به نشانگان داونمهدی محمدی نژاد۲۰۰۰-۱
ارائه مدلی برای برآورد توان هوازی بیشینه از طریق آزمون اسپیرومتریمهدی طالب پور۲۰۰۰-۶
تاثیر فعالیت بدنی بر کارایی هنگام کار مضاعف و حواس پرتیعلیرضا صابری کاخکی۲۰۰۰-۷
مقایسه تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یک جلسه ای بر میزان تغییرات LDL،HDL و چربی تحت جلدیحمید رضا طاهری تربتی۲۰۰۱-۷
بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران، کارمندان و استادان دانشگاه های تربیت بدنی کشورمهدی طالب پور۲۰۰۱-۱۰
بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده های تربیت بدنیمحمد کشتی دار۲۰۰۳-۴
والدین و گرایش به ورزشمهدی طالب پور۲۰۰۴-۴
تجهیز مدارس یا تجهیز معلم تربیت بدنیمهدی طالب پور۲۰۰۵-۳
مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابیمهدی سهرابی۲۰۰۵-۳
بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی دانشگاه سراسر کشورمهدی طالب پور۲۰۰۵-۷
تاثیر روش های مختلف برآورد خطا و فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده بر قابلیت کشف خطا ، عملکرد و یادگیری یک تکلیف حرکتی پیچیدهحمید رضا طاهری تربتی۲۰۰۵-۱۲
اثر تداخل زمینه ای برای یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان در دانشجویان دختر و پسرعلیرضا صابری کاخکی۲۰۰۶-۳
بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهدمهدی طالب پور۲۰۰۶-۱۰
توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشیمهدی سهرابی۲۰۰۷-۳
بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر عناصر 4pحمید رضا طاهری تربتی۲۰۰۷-۷
بررسی اولویت بندی و ارزشیابی مربیگری در تیم های ورزشی دانشگاه های کشورمهدی طالب پور۲۰۰۷-۱۰
مقایسه شیوع آسیب در پسران رزمی کار غیر حرفه ای (کاراته، جودو، تکواندو)حمید رضا طاهری تربتی۲۰۰۷-۱۲
اثر افزایش بسامد حرکت بر ثبات مرحله نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دستمهدی سهرابی۲۰۰۸-۲
بررسی و مقایسه نظرهای معلمان و مسئولان تربیت بدنی پیرامون اثربخشی مسابقات علمی _ تخصصیزهرا سادات میرزازاده۲۰۰۸-۲
بررسی عملکرد حرکتی بیماران پارکینسون، پس از یک دوره تمرینات حرکت درمانیحمید رضا طاهری تربتی۲۰۰۸-۴
بررسی نقص های فانکشنال در ورزشکاران دارای سابقه اسپرین مچ پاحمید رضا طاهری تربتی۲۰۰۸-۴
تأثیر نقطه مرجع بر اجرا و یادگیری الگوی هماهنگی نامتقارن دو دستمهدی سهرابی۲۰۰۸-۱۰
بررسی رابطه بین سابقه پیچ خوردگی مچ پا و نقص های عملکردی - در ورزشکارانحمید رضا طاهری تربتی۲۰۰۹-۴
سوگیری ورزشی ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی و ارتباط آن با انگیزه مشارکت ورزشیمهدی سهرابی۲۰۰۹-۵
ارائه مدل رگرسیونی جو سازمانی و کارآفرینی سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشورمهدی طالب پور۲۰۰۹-۶
بازتوانی سندرم درد کشککی رانیحمید رضا طاهری تربتی۲۰۰۹-۷
ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکارمهدی سهرابی۲۰۰۹-۸
بررسی فرسودگی ناشی از قضاوت در داوران ملی و بین المللی فوتبال ایران و رابطة آن با میزان استرسمهدی طالب پور۲۰۰۹-۸
رابطه بین هوش هیجانی و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطه مشهدمحمد کشتی دار۲۰۰۹-۹
اعتباریابی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه های ادراک موفقیت کودکان و بزرگسالانمهدی سهرابی۲۰۰۹-۹
تاثیر تمرین های ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی در بیماران دیابتی نوع ۲مهدی سهرابی۲۰۰۹-۹
مقایسه اثر ترتیب ارائه تمرین جسمانی و تمرین ذهنی با آرایش قالبی و تصادفی بر عملکرد و یادگیری تکنیک های منتخب فوتبالمهدی سهرابی۲۰۰۹-۹
اثر تمرین استقامتی بر نیمرخ لیپیدی و استقامت قلبی - عروقی در موش های صحرایی نر سالم پس از مصرف عصاره زیره کوهیعلیرضا صابری کاخکی۲۰۰۹-۱۲
بررسی سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهدفخرالسادات طباطبائیان نیم آورد۲۰۰۹-۱۲
رابطه اضطراب بدنی اجتماعی با مراحل تغییر رفتار تمرینی دانشجویانفخرالسادات طباطبائیان نیم آورد۲۰۰۹-۱۲
طراحی مدل نظارت و ارزیابی تربیت بدنی و ورزش فوق برنامه دانشگاه هامهدی طالب پور,محمد کشتی دار۲۰۰۹-۱۲
مقایسة عوامل نگهدارنده شغلی معلّمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی و ارتباط آن با برخی از مشخّصات فردیمحمد کشتی دار۲۰۰۹-۱۲
بررسی اعتبار و پایایی آزمون بی هوازی بر مبنای تکرار چابکی(RAAT) و (RAST) در برآورد توان بی هوازی دانشجویان فعالعلیرضا صابری کاخکی۲۰۱۰-۳
مقایسه مهارت های روانی اعتماد به نفس بیشتر و تفسیر اضطراب رقابتی در میان ورزشکاران مهارت های باز و بستهمحمد کشتی دار۲۰۱۰-۳
بررسی الگوی رگرسیونی نگرش های شغلی و جو سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشورمهدی طالب پور۲۰۱۰-۴
تعیین ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و شخصیت و نقش تعدیل کنندة متغیرهای جمعیت شناختیسیدمرتضی عظیم زاده۲۰۱۰-۵
تعیین سلسله مراتب هویت نقش بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران و رابطه آن با هویت ورزشی، سن و سابقه قهرمانیمهدی سهرابی۲۰۱۰-۵
مقایسه هویت ورزشی بازیکنان تیم های ملی هندبال ایرانمهدی سهرابی۲۰۱۰-۵
آسیب دیدگی شدید ورزشی، انگیزش و تحلیل رفتگی : پیش بینی تحلیل رفتگی ورزشکاران زبدة هندبال آسیب دیده با توجه به کارکرد تئوری انگیزش خود-مختاریمحمد کشتی دار۲۰۱۰-۶
ارتباط بین میزان به کارگیری رفتارهای مدیریت ریسک و سبک های رهبری در روسا و دبیران هیات های ورزشی استان خراسان جنوبیمحمد کشتی دار۲۰۱۰-۶
تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی حرکتمهدی سهرابی۲۰۱۰-۶
مقایسه اثرات نوع تمرین بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمانعلیرضا صابری کاخکی۲۰۱۰-۶
مقایسه میزان به کارگیری چرخه بهره وری از زمان و تمایل به برنامه ریزی در بین مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استانمحمد کشتی دار۲۰۱۰-۶
تاثیر تمرین پیلاتس بر هایپرلوردوز کمری دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال بیرجندمحمد کشتی دار۲۰۱۰-۸
بررسی رابطه سلامت وضعی با اهداف اجتماعی، شایستگی درک شده و جو انگیزشی در کلاس های تربیت بدنیمحمد کشتی دار۲۰۱۰-۱۰
تأثیر برنامه های آماده سازی معلمان ورزش در ایجاد رضایت و انسجام تیمی دانش آموزان دختر تیم های والیبال مقطع متوسطة شهر بیرجندمحمد کشتی دار۲۰۱۰-۱۱
بررسی ارتباط بین ناهنجاری های ستون فقرات با شاخص های نارسایی حرکتی در دانش آموزان نارسای حرکتیحمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۱-۱
مقایسه اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر اجرای تکلیف تعادلیمهدی سهرابی۲۰۱۱-۱
تأثیر تمرینات منتخب هاتا یوگا بر تعادل زنان سالمندمهدی سهرابی۲۰۱۱-۲
ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورمهدی طالب پور۲۰۱۱-۳
مقایسه راهبردهای خود تنظیمی‌ در میان ورزشکاران مرد و زن رشته‌های انفرادی و گروهمحمد کشتی دار,مهدی طالب پور۲۰۱۱-۳
نقش هدف گرایی و هویت اخلاقی در پیش بینی کارکردهای اخلاقی مثبت و منفی در فوتبالمحمد کشتی دار۲۰۱۱-۳
رابطه بین ترکیب بدن و توزیع چربی مرکزی با عملکرد ریوی ایستا و پویا در زنانمحمد کشتی دار۲۰۱۱-۶
تاثیر چهار هفته حرکت درمانی بر تعادل، تونیسیته تشدید شده عضلانی و کیفیت زندگی بیماران همی پلژیحمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۱-۷
تاثیر نوع دستورالعمل توجهی و افزایش ضرباهنگ بر ثبات مرحله نسبی حرکات هماهنگ دودستیمهدی سهرابی۲۰۱۱-۷
تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه وضوح تصویر سازی حرکت2مهدی سهرابی۲۰۱۱-۸
رابطه کمال گرایی ورزشی با نیم رخ حالات خلقی بازیکنان نخبه تنیس روی میز در قبل و بعد از رقابت‎محمد کشتی دار۲۰۱۱-۹
تعیین انتظارات مخاطبان ایستگاههای تندرستی مستقر در پارکهای شهرداری تهران: مطالعه موردی، منطقه 6سیدمرتضی عظیم زاده۲۰۱۱-۱۰
تأثیر یک دوره حرکت درمانی منتخب بر تعادل و الگوی راه رفتن در بیماران پارکینسونیحمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۱-۱۱
تاثیر واحدهای تربیت بدنی 1 و 2 بر هویت ورزشی دانشجویان دانشگاه بیرجندمحمد کشتی دار۲۰۱۱-۱۲
تاثیر روشهای ارائه بازخورد افزوده (پس از کوشش های موفق و ناموفق) بر یادگیری و قابلیت شناسایی خطا در تکلیف تولید نیروحمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۲-۳
رابطة بین ابعاد شش گانة نیک زیستی و خودکارامدی ورزشی در میان دانشجویان تربیت بدنیمحمد کشتی دار۲۰۱۲-۳
منابع پیش بینی کننده اعتماد به نفس ورزشی کشتی گیران جوان شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشورحمید رضا طاهری تربتی,مهدی سهرابی۲۰۱۲-۳
تأثیر تمرینات هیپ ـ ‌هاپ بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دختر غیر ورزشکارمحمد کشتی دار۲۰۱۲-۶
مهارت های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیروحمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۲-۷
تاثیر تصویرسازی هدایت شده بر دامنه حرکتی و حس عمقی ورزشکاران مرد مبتلا به آسیب های زانومهدی سهرابی۲۰۱۲-۹
سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران فدراسیونهای منتخب در کشور و بررسی رابطة آن با سبک رهبری تحول آفرینمحمد کشتی دار۲۰۱۲-۹
مقایسه خودارزیابی عملکرد مربیان ورزشی رشته‌‌های انفرادی و گروهی دانشگاه‌های کشورمهدی طالب پور۲۰۱۲-۹
مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریک، بیوانرژیک و روانی والیبالیست‌های زن موفق، نیمه‌موفق و مبتدی استان خراسان جنوبی.محمد کشتی دار۲۰۱۲-۹
رابطه ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با سلامت سازمانی در کارکنان ادارات تربیت بدنی استان خوزستانمهدی طالب پور۲۰۱۲-۱۰
مقایسه تأثیر دو شیوه تمرینی ایروبیک و هیپ-هاپ بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان پسرمحمد کشتی دار۲۰۱۲-۱۱
تاثیر برنامه های المپیک ویژه بر خودکارآمدی افراد سندرم داونحمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۳-۲
بررسی عدالت توزیعی و اصول آن در ورزش دانشگاهی کشورمهدی طالب پور۲۰۱۳-۳
بررسی مقایسه ای عدالت سازمانی و رویکرد‌‌های آن در ورزش دانشگاهی کشورمهدی طالب پور۲۰۱۳-۳
ارتباط بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان هیات های ورزشی استان بوشهرمحمد کشتی دار۲۰۱۳-۳
بازنگری نظام موجود ارزیابی عملکرد ادارت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها (EFQM)‎محمد کشتی دار۲۰۱۳-۳
تأثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر یادگیری مهارت های پایه بسکتبالمهدی سهرابی۲۰۱۳-۳
مقایسه عدالت توزیعی و تعاملی در ورزش دانشگاهی کشورمهدی طالب پور۲۰۱۳-۳
بررسی میزان دلبستگی شغلی مدیران و کارکنان و اعضا هیئت علمی و ارتباط آن با جو سازمانی در دانشکده های تربیت بدنیمهدی طالب پور۲۰۱۳-۴
بررسی تاثیر دستورالعمل های توجه درونی و بیرونی (دور و نزدیک) بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسمهدی سهرابی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۳-۴
بررسی رابطه سلامت سازمانی و اثربخشی در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی تهرانمهدی طالب پور۲۰۱۳-۴
به کارگیری رویکرد BSC جهت ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی دانشگاه های کشورمحمد کشتی دار۲۰۱۳-۴
تاثیر بسامد بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری حرکتی کودکان کم شنوامهدی سهرابی۲۰۱۳-۵
تأثیر پیاده روی، آرام سازی و روش ترکیبی بر تغییرات فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خونمهدی سهرابی۲۰۱۳-۵
تأثیر مدل آموزش ورزش بر خود تعیینگری دانشجویان دختر واحد تربیت بدنی عمومی2محمد کشتی دار۲۰۱۳-۵
مقایسه نقش فوق برنامه ورزشی در استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر مقطع راهنماییمحمد کشتی دار۲۰۱۳-۵
تاثیر تصویرسازی هدایت شده بر قدرت عضلات خم کننده و بازکننده زانو در دوره بازتوانی ورزشکاران مبتلا به آسیب رباط و منیسک زانومهدی سهرابی۲۰۱۳-۶
ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی-ورزشی پارک های استان گلستان بر اساس مدل تحلیل شکاف (Gaps)محمد کشتی دار۲۰۱۳-۸
تأثیر تمرین متغیر و ثابت بر عملکرد، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت کودکان کم توان ذهنیمهدی سهرابی۲۰۱۳-۸
ارتباط بین ادراکات از حمایت استقلالی والدین با شاخص های بهزیستی دانشجویان پسر ورزشکار: با رویکرد تئوری خود- مختاریمحمد کشتی دار۲۰۱۳-۹
تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه‌ای فوتبال ایرانمهدی طالب پور۲۰۱۳-۹
تحلیل و ارزیابی موانع پیاده سازی بلیت فروشی اینترنتی در لیگ برتر فوتبال با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیمهدی طالب پور۲۰۱۳-۹
بررسی ارتباط هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضویزهرا سادات میرزازاده۲۰۱۳-۱۰
بررسی میزان تعهد مدیران در اجرای استراتژی سازمان های ورزشیمهدی طالب پور۲۰۱۳-۱۰
بررسی وضعیت موجود والیبال ایران با ارائه برنامه اجرایی در راستای بهبود مستمرمحمد کشتی دار,مهدی طالب پور۲۰۱۳-۱۰
طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفهای فوتبال ایرانمهدی طالب پور۲۰۱۳-۱۰
نگرش شناختی، عاطفی و رفتاری مردم استان خراسان رضوی به فعالیت‌های حرکتی و ورزشیمهدی سهرابی۲۰۱۳-۱۰
اثر دستورالعمل های کانون توجه بر یادگیری تکلیفی تعادلی در بیماری پارکینسونعلیرضا صابری کاخکی۲۰۱۳-۱۱
رابطة معنویت در کار با اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان خراسان رضویمحمد کشتی دار۲۰۱۳-۱۱
اثرات یک وهله فعالیت هوازی با شدت های مختلف بر شاخص های عملکردی کبد و هموگلوبین خون در مردان سالم غیر ورزشکارعلیرضا صابری کاخکی۲۰۱۴-۱
برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی منتخب کشورمهدی طالب پور۲۰۱۴-۲
برسی اولیه مشخصه های روانشناسی مقیاس رضایت از تصویر تنحمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۴-۲
مقایسه خودپنداره بدنی دختران نابینای ورزشکار و غیرورزشکارمهدی سهرابی۲۰۱۴-۲
بررسی تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر ثبات وضعیتی و خطر سقوط بیماران پارکینسونیحمید رضا طاهری تربتی,مهدی سهرابی۲۰۱۴-۳
تاثیر یک دوره تمرینات مداخله‏ای حس پیکری بر تعادل سالمندان سالمحمید رضا طاهری تربتی,مهدی سهرابی۲۰۱۴-۳
رابطه هوش معنوی و پرخاشگری بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانانعلیرضا صابری کاخکی۲۰۱۴-۳
بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOTمهدی طالب پور۲۰۱۴-۴
تبیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشیسیدمرتضی عظیم زاده۲۰۱۴-۴
تحلیل عوامل و سنجش مدیریت آشوب گونه در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی تئوری آشوبزهرا سادات میرزازاده۲۰۱۴-۴
رابطه بین اعتماد به نفس ورزشی و انگیزش در ورزشکاران تنیس روی میز بر پایه نظریه خودمختاریعلیرضا صابری کاخکی۲۰۱۴-۴
رابطة بین ادراک جو انگیزشی هم تیمی ها، استرس و میزان تمرین هفتگی با تحلیل رفتگی ورزشکاران جوان نخبهعلیرضا صابری کاخکی۲۰۱۴-۴
تحلیل و تبین نگرش‌های شغلی نیروی انسانی شاغل در دانشکده‌های تربیت‌بدنی کشورمهدی طالب پور۲۰۱۴-۵
مدلی برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشیسیدمرتضی عظیم زاده۲۰۱۴-۷
بررسی تقارن انتقال دوطرفه ی مؤلفه های شناختی و حرکتی در ضربهی پای فوتبالمهدی سهرابی۲۰۱۴-۹
اثر نوع کانون توجه به صورت خودگفتاری بر اکتساب و یادداری مهارت پاس سینه ی بسکتبالعلیرضا صابری کاخکی۲۰۱۴-۱۰
ویژگی های روان سنجی پرسشنامة خودنظم دهی ورزشمهدی سهرابی۲۰۱۴-۱۰
تاثیر تخمین خطا و تواتر بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری تکالیف حرکتی و شناختیمهدی سهرابی۲۰۱۴-۱۱
شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی به روش تحلیل سلسله‌ مراتبیمحمد کشتی دار۲۰۱۴-۱۱
تأثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی و درونی تکلیف فراقامتی بر اکتساب و یادگیری کنترل قامتمهدی سهرابی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۴-۱۲
بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانانزهرا سادات میرزازاده۲۰۱۵-۱
تاثیر دستورالعمل توجه بر عملکرد بازیکنان تنیس روی میز در موقعیت تحت فشارحمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۵-۱
بررسی تاثیر تمرین ویبریشن کل بدن و تمرین ذهنی بر تعادل مردان سالمندمهدی سهرابی۲۰۱۵-۲
روایی و پایایی آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در جامعۀ ورزشکاران بزرگ‌سال ایرانیمحمد کشتی دار۲۰۱۵-۲
تاثیر یک دوره تمرینات ویبریشن کل بدن و حس پیکری بر تعادل مردان سالمند سالممهدی سهرابی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۵-۳
تاثیرهشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی برسرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS)حمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۵-۳
مدل معادلات ساختاری عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضویمهدی طالب پور۲۰۱۵-۳
مقایسه رشد مهارتهای حرکتی درشت در کودکان سالم و تالاسمی ماژورمهدی سهرابی۲۰۱۵-۳
تاثیر تجربه ی مربیان بر کیفیت بازخورد افزوده در آموزش یک مهارت حرکتیحمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۵-۴
تاثیر دستکاری فاصله و عرض هدف بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال : با تاکید بر شاخص دشواریحمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۵-۴
تاثیر یک دوره برنامه تمرینی راه رفتن بر روی سطح طرح دار بر تعادل بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیسحمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۵-۴
اولویت بندی و تعیین رابطه بین روحیات کارآفرینانه کارشناسان فدراسیون های ورزشیمحمد کشتی دار۲۰۱۵-۵
بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشیسیدمرتضی عظیم زاده۲۰۱۵-۵
پیش بینی اثربخشی سازمانی بر‌اساس معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگمحمد کشتی دار۲۰۱۵-۶
ویژگی های تکانش گری دروازه بانان فوتبال در سطوح مختلف مهارتیمهدی سهرابی۲۰۱۵-۶
تاثیر فعالیتهای ورزشی بر مهارتهای ادراکی- حرکتی کودکان سندرم داون چاقمهدی سهرابی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۵-۷
تأثیر سبک‌های نوین مدیریتی بر میزان خلاقیت، اثربخشی و جابه‌جایی منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی کارامحمد کشتی دار۲۰۱۵-۷
ویژگی های تکانش گری بازیکنان پست های مختلف فوتبال؛ آزمون دیدگاه گرایش غالبمهدی سهرابی۲۰۱۵-۷
بررسی ارتباط جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیل‌کننده متغیرهای جمعیت‌شناختیسیدمرتضی عظیم زاده۲۰۱۵-۸
بررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهد سازمانی مدیران ورزش استان قزوینمهدی محمدی نژاد۲۰۱۵-۸
تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبالمهدی سهرابی۲۰۱۵-۹
تاثیر رنگ زمینه بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارتمهدی سهرابی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۵-۱۰
مدل ارتباطی هوش سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و ‏جوانان ‏جمهوری اسلامی ایرانمهدی طالب پور۲۰۱۵-۱۰
بررسی نقش سرمایه روانشناختی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهدزهرا سادات میرزازاده,سیدمرتضی عظیم زاده۲۰۱۵-۱۲
تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشیحمید رضا طاهری تربتی,مهدی سهرابی۲۰۱۵-۱۲
بازاریابی رابطه‌مند به‌عنوان پیش‌بینی برای رفتار خرید مشتریان ورزشی: مطالعه باشگاه های تندرستی بانوان مشهدمهدی طالب پور,محمد کشتی دار۲۰۱۶-۱
تأثیر برنامه حرکتی اسپارک بر کارکردهای حسی- حرکتی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدیمهدی سهرابی۲۰۱۶-۱
مقایسه دو روش تمرینی تعادلی منفرد و دوگانه بر سطوح تعادلی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسحمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۶-۲
بررسی وضعیت درس تربیت بدنی دوره اول ابتدایی با استفاده از ماتریس swotزهرا سادات میرزازاده,سیدمرتضی عظیم زاده,محمد کشتی دار۲۰۱۶-۳
تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر حافظه کاری کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشیحمید رضا طاهری تربتی,مهدی سهرابی۲۰۱۶-۳
تحلیل مدل رگرسیونی کار آفرینی سازمانی، هوش هیجانی و فرهنگی مدیران و کارشناسان وزارت ورزش ‏و ‏جوانانمهدی طالب پور۲۰۱۶-۳
طراحی مدل رضایت شرکت کنندگان در ایستگاه های تندرستی پارک های شهر تهرانسیدمرتضی عظیم زاده۲۰۱۶-۳
کاوش فرآیند چابکی سازمانی شرکتهای تولیدی ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیادمحمد کشتی دار۲۰۱۶-۳
بررسی تغییرات امواج مغزی در طول اکتساب مهارت حرکتیحمید رضا طاهری تربتی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۱۶-۴
تأثیر تکلیف دوگانه بر متغیرهای فضایی ـ زمانی راه رفتن سالمندان دارای ضعف تعادلیحمید رضا طاهری تربتی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۱۶-۴
تأثیر تمرینات ویژه انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 سالحمید رضا طاهری تربتی,مهدی سهرابی۲۰۱۶-۴
مقایسه اثربخشی انواع مداخلات شناختی- حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمندحمید رضا طاهری تربتی,مهدی سهرابی۲۰۱۶-۴
بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسحمید رضا طاهری تربتی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۱۶-۵
اثربخشی تمرین هوازی در اختلال بی خوابی میانسالان زن با و بدون کنترل کیفیت زندگیعلیرضا صابری کاخکی۲۰۱۶-۶
پردازش زمان تکواندوکاران نخبه و غیر نخبه در بازه های زمانی کوتاه و بلندحمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۶-۶
مقایسه یادگیری توالی حرکتی ناآشکار و آشکار در کودکان کم توان ذهنیمهدی سهرابی۲۰۱۶-۶
اولویت بندی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی درکمیته ملی المپیک ایرانزهرا سادات میرزازاده۲۰۱۶-۷
تاثیر پلی مورفیسم val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر یادگیری مهارت حرکتی پیچیدهعلیرضا صابری کاخکی,مهدی سهرابی۲۰۱۶-۷
بررسی و اولویت بندی موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد با استفاده از AHPزهرا سادات میرزازاده۲۰۱۶-۸
ارزیابی نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر هندبال ایران بر اساس کیفیت کارکرد و نتیجهمهدی طالب پور۲۰۱۶-۹
بررسی فرضیه زمینه بینایی در ظهور مهارت ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبهحمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۶-۹
تأثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر قابلیت تشخیص خطا و عملکرد تیراندازان ماهرحمید رضا طاهری تربتی,مهدی سهرابی۲۰۱۶-۹
تدوین مدل رفتار هوادار در حمایتگری ورزشیمهدی طالب پور۲۰۱۶-۹
تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایرانمهدی طالب پور۲۰۱۶-۹
تعیین نقش مدیریت دانش برسلامت سازمانی در ادراه کل تربیت بدنی و هیات های ورزشی شهر کرمانشاهمهدی طالب پور۲۰۱۶-۱۰
ارزیابی کاراییِ چابکی در شرکت های تولیدی ورزشی مشهدمهدی طالب پور,محمد کشتی دار۲۰۱۶-۱۱
تاثیر تمرینات ویژه انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 سالحمید رضا طاهری تربتی,مهدی سهرابی۲۰۱۶-۱۱
تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسحمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۶-۱۱
تحلیل عوامل موثر در شکل دهی تصویر برند ورزشکاران حرفه ایسیدمرتضی عظیم زاده۲۰۱۶-۱۱
تکانش‌ گری حرکتی و یادگیری مهارت‌ های پایه بسکتبالمهدی سهرابی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۱۶-۱۱
طراحی مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهدزهرا سادات میرزازاده۲۰۱۶-۱۱
نقش میانجی هوش فرهنگی با مهارتهای ارتباطی در رابطه بامدیریت ارتباط با مشتریمحمد کشتی دار۲۰۱۶-۱۱
اثر سطح مهارت و پیش‏ بینی پذیری موقعیت بر زمان‏بندی تکواندوکارانحمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۶-۱۲
ارائۀ مدل اثر چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی در شرکتهای تولیدی ورزشیمحمد کشتی دار۲۰۱۶-۱۲
تاثیر پلی مورفیسم val66met فاکتور نوروتروفیکی مشتق شده از مغز بر اکتساب و تحکیم سازی حافظه حرکتیعلیرضا صابری کاخکی,مهدی سهرابی۲۰۱۶-۱۲
تاثیر چند ریختی val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر اکتساب و تحکیم سازی حافظه حرکتی، در فرایند یادگیری مهارت حرکتی پرتابیعلیرضا صابری کاخکی,مهدی سهرابی۲۰۱۶-۱۲
مشکلات اجرای طرح شنای سباح از دیدگاه مدیران مدارس در شهرستان نیشابورمهدی طالب پور۲۰۱۶-۱۲
مقایسه دو روش مختلف تمرینی برای کمک به انعطاف پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبالحمید رضا طاهری تربتی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۱۶-۱۲
اثربخشی مداخلات روان شناختی بر کاهش اضطراب صفت رقابتی و ترس از ارزیابی منفی در ورزشکارانحمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۷-۱
بررسی مقایسه‌‏ای عوامل مؤثر بر نهادینه‌‏سازی ورزش در بین دانشجویان (مطالعة موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)مهدی طالب پور۲۰۱۷-۱
مسئولیت قانونی مربیان در عوارض ناشی از اجرای برنامه های کاهش وزن به روش سریع در رشته های وزنیمهدی طالب پور۲۰۱۷-۱
اثر دستورالعمل های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف ثانویه شنیداریعلیرضا صابری کاخکی۲۰۱۷-۲
ارائه مدل تأثیر تبلیغ توصیه ای و وفاداری به برند با نقش میانجیگری رفتار شهروندی برند بر ارزش ویژه برند اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضویسیدمرتضی عظیم زاده۲۰۱۷-۲
ارتباط بین بهزیستی روان شناختی و استحکام روانی در سالمندان: نقش میانجی فعالیت بدنیمهدی سهرابی۲۰۱۷-۲
بررسی نقش آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید اساتید مدیریت ورزشیزهرا سادات میرزازاده۲۰۱۷-۳
تاثیر یک دوره برنامه ی تمرین منتخب بر تعادل ایستا و پویای کودکان ناشنوامهدی سهرابی۲۰۱۷-۵
طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش دانشگاهی (مورد مطالعه: اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد)زهرا سادات میرزازاده۲۰۱۷-۵
ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه شایستگی‌های مربیان ورزشیمهدی طالب پور۲۰۱۷-۶
مقایسه تاثیر روش های نوروفیدبک کاهش آلفا و افزایش تتا بر یادگیری تکلیف تعقیبیحمید رضا طاهری تربتی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۱۷-۶
A prediction model for valuing players in the Premier football league of Iran; International sports studiesمحمد کشتی دار,مهدی طالب پور۲۰۱۷-۸
تأثیر تمرین واقعیت مجازی و واقعی با و بدون محدودیت اطلاعات صوتی بریادگیری مهارت فورهند تنیس روی میزمهدی سهرابی۲۰۱۷-۸
ﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اداره ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮیحمید رضا طاهری تربتی,زهرا سادات میرزازاده۲۰۱۷-۸
تأثیر تعدیل تجهیزات ورزشی بر اکتساب و یادداری مهارت حرکتی در کودکان 9 تا 10 ساله با تأکید بر ظرفیت حافظة کاریمهدی سهرابی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۱۷-۹
تحلیل محتوا و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ شده در نشریات علمی - پژوهشیسیدمرتضی عظیم زاده۲۰۱۷-۹
توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهدسیدمرتضی عظیم زاده۲۰۱۷-۹
روش تدریس معلمان تربیت بدنی به مثابه ی پیش بین انگیزه ی پیشرفت دانش آموزانمهدی سهرابی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۱۷-۹
Effect of Neurofeedback Interactions and Mental Imagery on the Elderly’s Balanceمهدی سهرابی۲۰۱۷-۱۰
استفاده از تحریک جریان مستقیم جهت بررسی نقش هر یک از نیمکره های مغز در یادگیری و کنترل حرکت دسترسیعلیرضا صابری کاخکی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۷-۱۱
بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در لیگ برتر والیبال مطالعه موردی: تماشاگران مازندرانیمهدی طالب پور۲۰۱۷-۱۱
تأثیر تمرینات با تداخل زمینه ای بر مشکلات توجه در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدیمهدی سهرابی۲۰۱۷-۱۲
تعیین روایی و پایایی مقیاس نیمرخ عملکردی بازیکنان پستهای مختلف فوتبالمهدی سهرابی۲۰۱۷-۱۲
تأثیر انسداد تحت‌فشار روانی بر تغییرپذیری حرکتی و تثبیت (رهاسازی) درجات آزادی در بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میزحمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۸-۱
شناسایی معیار‌های ارزیابی ارائة کیفیت خدمات و عملکرد باشگاه‌های تندرستی بانوان شهرمشهد با روش ترکیبی BSC، QFD و FAHPمحمد کشتی دار۲۰۱۸-۱
اثر تواتر بازخورد بر یادگیری حرکتی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدیمهدی سهرابی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۱۸-۲
بررسی عوامل موثر بر رفتارشهروندی سازمانی در صنعت ورزش ایران: فراتحلیل مطالعات موجودسیدمرتضی عظیم زاده۲۰۱۸-۲
تدوین سناریوهای ورزش قهرمانی استان خراسان رضوی در افق 1404مهدی طالب پور۲۰۱۸-۲
نقش تاکتیک‌های بازاریابی ارتباطی در وفاداری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (مطالعه موردی: باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران)سیدمرتضی عظیم زاده۲۰۱۸-۲
تداعیات برند و هویت برند با تأکید بر نقش میانجیگری رفتار شهروندی برند در میان کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و ارائه مدل ساختاری ارتقاء ارزش ویژه برندسیدمرتضی عظیم زاده۲۰۱۸-۳
تدوین مدل اندازه‌گیری آسیب‌های رفتاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایرانمهدی طالب پور,محمد کشتی دار۲۰۱۸-۳
Index of difficulty which is an effective factor on especial skill formation in basketball free throw: index of learning difficulty hypothesisحمید رضا طاهری تربتی,مهدی سهرابی۲۰۱۸-۴
بررسی رابطۀ هویت ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی هوش هیجانی در کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانانزهرا سادات میرزازاده۲۰۱۸-۴
اثر برنامه اسپارک بر خودپنداره و مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیریمهدی سهرابی۲۰۱۸-۵
مقایسه تأثیر دو روش آرامسازی Jacobson و Benson بر افسردگی سالمندانمهدی سهرابی۲۰۱۸-۵
اثر پسخوراند مهارخودی و فراوانی آن بر یادگیری حرکتی کودکان دارای اختلال شنواییمهدی سهرابی۲۰۱۸-۶
بررسی ارتباط بین قصد کارافرینانه با صلاحیت راه اندازی کسب و کار در بین دانشجویانسیدمرتضی عظیم زاده۲۰۱۸-۶
تأثیر آرایش تمرین پنهان و آشکار بر عملکرد و یادگیری تکلیف هماهنگی دودستی سالمندانعلیرضا صابری کاخکی۲۰۱۸-۶
تأثیر تمرینات ویژة انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 سالهحمید رضا طاهری تربتی,مهدی سهرابی۲۰۱۸-۶
تبیین نقش راهبردهای مؤثر بر توسعة منابع انسانی، میزان کارآفرینی سازمانی و توسعة سازمانی: مورد مطالعه کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور ایرانمهدی طالب پور۲۰۱۸-۶
نظریه های کنترل حرکتی: ارائة یک مدل ساختاری یکپارچه بر اساس مفاهیم مشترکعلیرضا صابری کاخکی۲۰۱۸-۶
تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت های ورزشی در محیط های باز و بستهمهدی سهرابی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۱۸-۷
تبیین اثر ارزش ویژۀ برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین‌المللی باشگاه های برتر فوتبال کشورمهدی طالب پور۲۰۱۸-۷
تاثیر مداخله تمرینی مدرسه محور بر رشد مهارت های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی؛ بر اساس رویکرد تکلیف مدارمهدی سهرابی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۱۸-۸
تاثیر یک دوره فعالیت های حرکتی همراه با موسیقی بر عملکرد تعادلی، سرعت دویدن و چابکی در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسممهدی سهرابی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۸-۸
اثربخشی منتخبی از مداخلات روانشناختی بر کاهش اضطراب حالتی رقابتی ورزشکارانحمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۸-۹
الویت بندی موانع حمایت شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد از باشگاه های فوتبال با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)مهدی طالب پور۲۰۱۸-۹
بررسی ارتباط بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حافظه حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکارمهدی سهرابی۲۰۱۸-۹
تحلیل دیماتل فازی ابعاد کارآفرینی سازمانی و هوش سازمانی در شناسایی فرصت های سازمانی (مطالعه موردی:وزارت ورزش و جوانان)مهدی طالب پور۲۰۱۸-۹
تحلیل کیفیت روابط دوستانه در سازمان های ورزشی - مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی-زهرا سادات میرزازاده۲۰۱۸-۹
شناسایی الگوی ذهنی خبرگان در خصوص کاهش گرایش دانش آموزان به فعالیت بدنی در مدرسه( با استفاده از روش شناسی کیو)محمد کشتی دار۲۰۱۸-۹
شناسایی و مدل‌سازی راهکارهای توسعة ورزش‌های همگانی دربین دانشجویان دختر دانشگاه بیرجندمحمد کشتی دار۲۰۱۸-۹
مدل یابی ساختاری الگوی شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها منطبق بر فرهنگ اسلامیمحمد کشتی دار۲۰۱۸-۹
نقش ظرفیت حافظه کاری بر یادگیری زمانبندی نسبی یک تکلیف حرکتی: باتاکید بر رویکرد یادگیری ضمنی و آشکارعلیرضا صابری کاخکی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۸-۹
رتبه بندی عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان محصولات ورزشی با استفاده از AHPزهرا سادات میرزازاده۲۰۱۸-۱۰
مقایسه اثربخشی پیام تبلیغاتی چریکی و غیر چریکی در مصرف کننده های نوشابه های انرژی زای ورزشی (ردبول و بلک انرژی)مهدی طالب پور۲۰۱۸-۱۰
تاثیر سطوح متفاوت تداخل زمینه ای در تمرین (تمرین مسدود، تمرین تصادفی) بر کارکردهای حسی-حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدیمهدی سهرابی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۸-۱۱
تبیین استراتژی‌های ورود به بازار غرب آسیا از طریق نفوذ مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی مورد مطالعه: صنعت تجهیزات بدن‌سازی ایرانمحمد کشتی دار۲۰۱۸-۱۱
تحلیل آمیختة بازاریابی سبز در ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه با رویکرد ورزشی-تفریحی (مطالعة موردی: سامانة دوچرخة عمومی شهر مشهد)محمد کشتی دار۲۰۱۸-۱۱
مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایلعلیرضا صابری کاخکی,مهدی سهرابی۲۰۱۸-۱۱
مقایسة تمرین تکلیف‌مدار با فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدیمهدی سهرابی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۱۸-۱۱
اثر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه رفتن بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیسمهدی سهرابی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۸-۱۲
تأثیر آرایش تمرین آشکار و ضمنی (پنهان) بر یادگیری مهارت حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی همی پلاژی اسپاستیکعلیرضا صابری کاخکی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۸-۱۲
تأثیر تمرینات ادراکی - حرکتی پاریاد بر حافظه فعال کودکان با اختلال یادگیری خاصمهدی سهرابی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۸-۱۲
تحلیل رفتار خرید مصرف کننده نسبت به برندهای - خارجی پوشاک ورزشیزهرا سادات میرزازاده,سیدمرتضی عظیم زاده۲۰۱۸-۱۲
تحلیل رگرسیونی رابطه مؤلفه‌های مدیریت دانش با ابعاد سرمایه اجتماعی در دبیران تربیت‌بدنی خراسان رضویمهدی طالب پور,محمد کشتی دار۲۰۱۸-۱۲
طراحی مدل معادلات ساختاری تصویر تیم و هویت تیمی هواداران در صنعت ورزشمهدی طالب پور۲۰۱۸-۱۲
نقش مسئولیت‌های اجتماعی در نگرش هواداران فوتبال ایرانمهدی طالب پور۲۰۱۸-۱۲
The effect of a selective exercise program on motor competence and pulmonary function of asthmatic children: a clinical studyمهدی سهرابی۲۰۱۹-۲
تأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیعحمید رضا طاهری تربتی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۱۹-۲
پیش‌بینی میل به تداوم فعالیت ورزشی دانشجویان بر اساس رفتار مربیان: یک رویکرد نظریه خود-تعیین‌گریمحمد کشتی دار۲۰۱۹-۳
تبیین عوامل موثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون مدرسه ایمحمد کشتی دار۲۰۱۹-۳
تحلیل شکاف فرایندهای اصلی سرمایه انسانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضویزهرا سادات میرزازاده,مهدی طالب پور۲۰۱۹-۳
ارائۀ الگوی نقش بازاریابی رابطهمند بر شخصیت برند باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران )مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی سیاهجامگان مشهد(مهدی طالب پور,محمد کشتی دار۲۰۱۹-۴
کاربرد ماتریس ارزیابی اقدام و موقعیت استراتژیک (تحلیلSPACE) در کسب و کارهای ورزشی (مطالعه موردی: استخرهای شنا)مهدی طالب پور۲۰۱۹-۴
اثر بازی های حرکتی منتخب بر تعادل ایستا و پویا در کودکان با اختلال یادگیری خاصمهدی سهرابی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۹-۵
بررسی نقش عوامل فردی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضویزهرا سادات میرزازاده,محمد کشتی دار۲۰۱۹-۵
شناسایی مؤلفه های مدل تعالی برند ملی فوتبال ایرانسیدمرتضی عظیم زاده۲۰۱۹-۵
اثر تمرینات اداراکی حرکتی منتخب بر تبحر حرکتی کودکان با اختلال یادگیریمهدی سهرابی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۹-۶
برنامه‌ریزی راهبردی توسعه‌ی فوتبال استان خراسان رضوی با استفاده از مدل استراتژیک SOARمهدی طالب پور۲۰۱۹-۶
تاثیر محرومیت از خواب قبل از تمرین جسمانی، ذهنی، مشاهده ای و ترکیبی بر اکتساب و یادداری سرویس کوتاه بدمینتونحمید رضا طاهری تربتی,مهدی سهرابی۲۰۱۹-۶
طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران به روش ساختاری تفسیریمحمد کشتی دار۲۰۱۹-۶
شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان از مصرف‏ کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشیمحمد کشتی دار,مهدی طالب پور۲۰۱۹-۷
تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب تحت شرایط تکلیف دوگانه و منفرد بر انعطاف پذیری شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدیمهدی سهرابی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۱۹-۸
تأثیر فعالیت های بدنی ناهماهنگ با نشانگان اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی(ADHD) بر کاهش نشانگان این اختلالحمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۹-۸
طراحی مدل توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای ایران با رویکرد نظریه داده بنیادسیدمرتضی عظیم زاده,مهدی طالب پور۲۰۱۹-۸
تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به کارگیری ایفلوئنسرهای ورزشی در رسانه های اتماعی با تاکید بر مصرف کالاهای ایرانی (با رویکرد داده بنیاد)محمد کشتی دار۲۰۱۹-۹
شناسایی اثرات برگزاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه در جوامع میزبانمهدی طالب پور,زهرا سادات میرزازاده۲۰۱۹-۹
تحلیل مدل ارتباطی هویت، اصالت، عشق و قدرت اجتماعی برند المپیادهای ورزشی دانشجویانمحمد کشتی دار۲۰۱۹-۱۰
شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهیمحمد کشتی دار۲۰۱۹-۱۰
مقایسه تناسب حامیان مالی تیم ملی والیبال ایرانمهدی طالب پور۲۰۱۹-۱۰
اثر تمرینات کم خطا - پرخطا و تصادفی بر یادگیری زمان بندی نسبی یک تکلیف حرکتی منتخب : با تأکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهانعلیرضا صابری کاخکی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۱۹-۱۲
ارائه مدل نقش ادراک از عدالت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با میانجی گری استراتژی مدیریت دانش در کارمندان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضویزهرا سادات میرزازاده,محمد کشتی دار۲۰۱۹-۱۲
تأثیر تمرینات تعادلی مبتنی بر تحریک سیستم وستیبولار بر ثبات قامتی و عملکرد مهارت‌های اجتماعی کودکان طیف اوتیسمعلیرضا صابری کاخکی,مهدی سهرابی۲۰۱۹-۱۲
طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشیمهدی طالب پور۲۰۲۰-۱
بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامة هویت تیمی هواداران در صنعت ورزش ایرانمهدی طالب پور۲۰۲۰-۲
Employing Eye Tracking in Quantifying and Qualifying Visual Attention of Web Site Viewers (Physical Education Faculties)سیدمرتضی عظیم زاده۲۰۲۰-۳
بهبود تصویر سالمندان ایران 2050 به آینده، مبتنی بر سناریومهدی طالب پور۲۰۲۰-۳
تأثیر تمرین بینایی-حرکتی بر فراوانی رفتارهای کلیشهای کودکان اوتیسم: مطالعه کنترل شده با آزمون پیگیریعلیرضا صابری کاخکی,مهدی سهرابی۲۰۲۰-۳
تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به کارگیری منابع انسانی شایسته در ادارات تربیت بدنی دانشگاههای سراسر کشور (نظریه زمینه ای)مهدی طالب پور,محمد کشتی دار۲۰۲۰-۳
The construction and validation of a scale for the evaluation of the capitals of Volleyball clubs in Iranمهدی طالب پور,محمد کشتی دار۲۰۲۰-۴
The Effects of Attentional Instructions and Exercise with Resistance Socks on the Static and Dynamic Balance of Parkinson's Patientsحمید رضا طاهری تربتی,مهدی سهرابی۲۰۲۰-۴
بررسی تاثیر بی ثباتی مزمن مچ پا بر پارامترهای بیومکانیکی شروع راه رفتن در بازیکنان فوتبال نیمه حرفه ایحمید رضا طاهری تربتی۲۰۲۰-۴
تاثیر تحریک فراجمجمه‎ای مخچه بر خطر سقوط و سرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسحمید رضا طاهری تربتی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۲۰-۴
تأثیر واقعیت مجازی بر قابلیت تصویرسازی حرکتی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدیمهدی سهرابی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۲۰-۴
تبیین جایگاه ورزش همگانی در اندیشه رهبر معظم انقلاب با رویکرد تحلیل محتوامحمد کشتی دار۲۰۲۰-۴
مقایسهٔ تأثیر سطح تجربه و بازی هدفمند بر مهارت‌های ادراکی-حرکتی درشت دختران ۴تا۶ سالحمید رضا طاهری تربتی۲۰۲۰-۴
بررسی آثار برگزاری رویداد ورزشی بر حمایت جامعه میزبان با نقش تعدیل‌گر مشکلات ترافیکی مطالعه موردی: لیگ ملت‌های والیبالمهدی طالب پور۲۰۲۰-۵
تاثیر محتوای تبلیغ بر میزان توجه افراد با بررسی توان باند آلفاسیدمرتضی عظیم زاده,مهدی طالب پور۲۰۲۰-۵
شناسایی شاخصهای اثرگذار در ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبالمهدی طالب پور,محمد کشتی دار۲۰۲۰-۵
طراحی مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی‌های رایانه‌ای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیادزهرا سادات میرزازاده۲۰۲۰-۵
طراحی مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی های رایانه ای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیادزهرا سادات میرزازاده۲۰۲۰-۶
Effects of neuro-linguistic programming course on job stress, positive organizational behavior and job motivation in physical education teachersمحمد کشتی دار۲۰۲۰-۶
تأثیر دستورالعمل‌های توجهی و تمرین با جوراب مقاومتی بر تعادل ایستا و پویای بیماران پارکینسونیحمید رضا طاهری تربتی,مهدی سهرابی۲۰۲۰-۶
تدوین راهبردهای رقابت‌پذیری و توسعه گردشگری ورزشی در شهرها مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهدمهدی طالب پور۲۰۲۰-۶
بررسی تأثیر تبلیغات از طریق شخصیت‌‌ مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالاهای ورزشی و غیر ورزشی: یک مطالعه شبه تجربیسیدمرتضی عظیم زاده,محمد کشتی دار۲۰۲۰-۷
طراحی مدل ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال ایرانمهدی طالب پور,محمد کشتی دار۲۰۲۰-۷
توسعه راهبردی باشگاه‌داری حرفه‌ای در والیبال ایران (مورد مطالعه: باشگاه والیبال پیام مشهد)محمد کشتی دار۲۰۲۰-۸
ارائه مدل توسعه پایدار کارافرینی ورزشی ایران از منظر تفکر استراتژیک بر اساس نظریه داده بنیادسیدمرتضی عظیم زاده۲۰۲۰-۹
ارائه مدل کارآفرینی در حوزه ورزش سالمندی بر اساس نظریه داده بنیادسیدمرتضی عظیم زاده۲۰۲۰-۹
شناسایی مختصات شهر دوستدار سالمند در ایران 2050مهدی طالب پور۲۰۲۰-۹
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در شرکت‌های تولیدی ورزشی ایران با رویکرد آنالیز چند معیاره و کپ لندمهدی طالب پور,سیدمرتضی عظیم زاده۲۰۲۰-۹
مدلسازی نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی فرش‌آرا مشهد)سیدمرتضی عظیم زاده۲۰۲۰-۹
تاثیر‎ ‎تمرینات منتخب ویدئویی_تعاملی بر مهارت ‌های حرکتی درشت، هماهنگی چشم و دست و شدت علایم ‏اختلال کودکان 6 تا 9سال مبتلا به اختلالات طیف اتیسمحمید رضا طاهری تربتی,مهدی سهرابی۲۰۲۰-۱۰
تصاویر آینده سالمندان ایران با توجه به جایگاه ورزشمهدی طالب پور۲۰۲۰-۱۰
تاثیر تحریک فراجمجمه ای مغز همراه با تمرینات تعادلی برکنترل پاسچر ایستا و پویا بیماران مبتلا به ام اسحمید رضا طاهری تربتی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۲۰-۱۱
تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر تبحر حرکتی، توه دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان دارای اختلال نقص توه/فزون‌کنشیمهدی سهرابی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۲۰-۱۱
تاثیر یک دوره برنامه تمرین تعادلی تحت شرایط تکلیف دوگانه بر حافظه کاری کودکان با اختلال هماهنگی رشدیمهدی سهرابی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۲۰-۱۱
تحلیل تأثیرات ادراکشدة رویداد ورزشی کشتی با چوخه از دیدگاه تماشاگرانمهدی طالب پور,زهرا سادات میرزازاده۲۰۲۰-۱۱
تحلیل وضعیت آگاهی از مسولیت های حقوقی در ورزشمهدی طالب پور۲۰۲۰-۱۱
مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر هویت برند ورزش هندبال در ایرانسیدمرتضی عظیم زاده,محمد کشتی دار۲۰۲۰-۱۱
نقش خواب در تحکیم حافظه حرکتی کودکان در یک تکلیف توالی‌دارحرکتیعلیرضا صابری کاخکی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۲۰-۱۱
پیش‌بینی اثربخشی تیمی ورزشکاران رشته‌های ورزشی فوتبال و فوتسال بر اساس آیین‌های خرافه‌پرستیمحمد کشتی دار۲۰۲۰-۱۲
شناسایی الگوهای ذهنی راهکارهای توسعه ورزش با رویکرد تربیتی در دانشگاه فرهنگیان کشورمهدی طالب پور۲۰۲۰-۱۲
غذا در المپیک: نگاهی تحلیلی بر مبحث تغذیه در یک سده بازی های المپیکمهدی طالب پور۲۰۲۰-۱۲
تاثیر تمرینات تکلیف دوگانه بر کنترل پاسچر نشست و برخاست زنان سالمند با سابقه افتادنحمید رضا طاهری تربتی۲۰۲۱-۱
حمایت از نظریه برنامه حرکتی تعمیم یافته در سطح رفتاری براساس آنالیز رگرسیون فردی: یافته هایی برخلاف اصول مهارت های ویژهحمید رضا طاهری تربتی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۲۱-۱
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در شرکت های تولیدی ورزشی ایران با رویکرد آنالیز چند معیاره و کپ لندمهدی طالب پور,سیدمرتضی عظیم زاده۲۰۲۱-۲
طراحی مدل عوامل مؤثر بر شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه هامحمد کشتی دار۲۰۲۱-۲
تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال کم توجه/بیش فعالیمهدی سهرابی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۲۱-۳
تحلیل محتوای کمی و روند پژوهش‌های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایرانسیدمرتضی عظیم زاده۲۰۲۱-۳
مدلسازی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در استان‌ها (موردنگاری: استان خراسان رضوی)محمد کشتی دار,زهرا سادات میرزازاده۲۰۲۱-۳
ADIDAS Sportswear Brand Popularity Model in Iranian Consumersمهدی طالب پور۲۰۲۱-۴
اثرات سطوح دشواری متفاوت بر یادگیری تکلیف پرتاب کردن در سالمندان: تأکید بر روشهای یادگیری ماشینحمید رضا طاهری تربتی,مهدی سهرابی۲۰۲۱-۴
Identifying and Leveling the Effective Factors on the Development of Heritage Sports Tourism Based on Interpretive Structural Modeling Approach (ISM)محمد کشتی دار,سیدمرتضی عظیم زاده,مهدی طالب پور۲۰۲۱-۴
رواسنجی پرسشنامه‌ی خُرافه‌پرستی در ورزش در بازیکنان لیگ برتر فوتبال و فوتسال ایرانمهدی طالب پور۲۰۲۱-۴
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد استارت آپ های دانشجویان علوم ورزشی کشور با استفاده از تکنیک تحلیل شبکهزهرا سادات میرزازاده,محمد کشتی دار۲۰۲۱-۴
شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر آموزش مجازی واحد تربیت بدنی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در دوران شیوع ویروس کرونامحمد کشتی دار,فخرالسادات طباطبائیان نیم آورد۲۰۲۱-۴
مطالعه تحلیلی آسیب های زمینه ای ساختاری در عدم توه به شایستگی منابع انسانی در مدیریت تربیت بدنی دانشگاه های دولتیمهدی طالب پور,محمد کشتی دار۲۰۲۱-۴
ارائه مدل آسیب شناسی سرمایه های انسانی فدراسیون فوتبال ایرانمهدی طالب پور۲۰۲۱-۵
Modeling the Institutional Factors Affecting the Exploitation of Entrepreneurial Opportunities in the Sports Tourism Industry, using an Interpretive-Structural Approachمحمد کشتی دار۲۰۲۱-۵
تاثیر تمرینات با الگوهای مختلف حرکات چشم بر نوسان قامت سالمندانحمید رضا طاهری تربتی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۲۱-۵
تدوین شاخص‌های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان‌های ورزشی ایران (با رویکرد داده‌بنیاد)محمد کشتی دار۲۰۲۱-۵
شناسایی و سطح بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی مبتنی بر رویکرد ساختاری تفسیری (ISM)محمد کشتی دار,زهرا سادات میرزازاده۲۰۲۱-۵
عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر به‌کارگیری ابعاد روان‌شناختی و فرهنگی در مدیریت استعداد در ورزشمحمد کشتی دار۲۰۲۱-۵
مطالعۀ تحلیل موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی به روش کیو (Q)محمد کشتی دار۲۰۲۱-۵
Investigating the effect of emotional persuasion on intention motivation and change in attitudes toward entrepreneurship of sports studentsسیدمرتضی عظیم زاده,محمد کشتی دار۲۰۲۱-۶
تدوین راهبرد های رقابت پذیری و توسعه ورزش قهرمانی دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از تکنیک متاسواتمحمد کشتی دار,مهدی طالب پور۲۰۲۱-۶
شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده توسعه استارت آپ‌های دانشجویان تربیت بدنی استان خراسان رضویمحمد کشتی دار,مهدی طالب پور۲۰۲۱-۶
فراتحلیل مطالعات توسعۀ گردشگری ورزشی در ایران با رویکرد شناسایی عوامل مؤثر بر آنمحمد کشتی دار۲۰۲۱-۶
مطالعه تحلیلی آسیب های زمینه ای ساختاری در عدم توجه به شایستگی منابع انسانی در مدیریت تربیت بدنی دانشگاه های دولتیمهدی طالب پور,محمد کشتی دار۲۰۲۱-۶
مقایسه تاثیر دو روش تغییرپذیری بر یادگیری مهارت ضربه گلف: تداخل زمینه ای و یادگیری افتراقیعلیرضا صابری کاخکی۲۰۲۱-۶
شناسایی عوامل مؤثر بر برندسازی ورزشی شهر مشهد: یک مطالعه کیفی به شیوه تحلیل محتوامحمد کشتی دار,زهرا سادات میرزازاده,سیدمرتضی عظیم زاده۲۰۲۱-۷
تاثیر تمرین با انسداد بینایی بر ارای مهارت فورهند بازیکنان غیرماهر تنیس روی میزعلیرضا صابری کاخکی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۲۱-۸
طراحی مدل برند شخصی معلمان تربیت بدنی در ایرانمحمد کشتی دار,سیدمرتضی عظیم زاده,زهرا سادات میرزازاده۲۰۲۱-۸
اثر آرایش‌های منتخب تمرین بر اکتساب و یادگیری زمانبندی نسبی یک تکلیف حرکتی: با تکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهانعلیرضا صابری کاخکی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۲۱-۹
اثربخشی تمرینات منتخب مهارت‌های روان‌شناختی PSTs) ، بر استحکام ذهنی،تعهد ورزشی و مهارت دریبلینگ فوتبالیست‌های نوجوان 13 تا 15 سال مشهدمهدی محمدی نژاد۲۰۲۱-۹
ارائه مدل نقش توسعه پایدار درتحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کارزهرا سادات میرزازاده,مهدی طالب پور,سیدمرتضی عظیم زاده۲۰۲۱-۹
تبیین عوامل موثر بر طراحی ساختار های سازمانی سازگار برای ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایرانزهرا سادات میرزازاده,محمد کشتی دار۲۰۲۱-۹
روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت- 3 در کودکان 5 تا 9 سال کشور عراق و مقایسه رشد مهارت‌های حرکتی درشت کودکان ایرانی و عراقیمهدی سهرابی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۲۱-۹
شناسایی و تحلیل آسیب‌های ساختاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایرانمهدی طالب پور,سیدمرتضی عظیم زاده,محمد کشتی دار۲۰۲۱-۹
طراحی مدل مفهومی هویت برند ورزش شهروندی در ایرانسیدمرتضی عظیم زاده۲۰۲۱-۹
تاثیر دو نوع خطای بینایی ابینگهاوس بر یادگیری یک مهارت حرکتی در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسمحمید رضا طاهری تربتی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۲۱-۱۰
تأثیر نوروفیدبک بر توجه اشتراکی و فعالیت الکتریکی مغز کودکان پسر دارای اختلال اوتیسم کارکرد بالامهدی سهرابی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۲۱-۱۱
مدلسازی عوامل موثر بر برندسازی ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان ورزشی در رویدادهای ورزشی دانشگاهی ایرانمحمد کشتی دار۲۰۲۱-۱۱
آثار روانشناختی مدیریت استعداد در سازمان های ورزشیمحمد کشتی دار۲۰۲۱-۱۲
تأثیر تمرینات تعادلی بر توجه پایدار پسران 7 تا 10 ساله با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی شهر کرمانعلیرضا صابری کاخکی۲۰۲۱-۱۲
شناسایی عوام ل نهادی موثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری با محوریت گردشگری ورزشی ایرانمحمد کشتی دار۲۰۲۱-۱۲
طراحی مدل ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود با تاکید بر ارزش ویژه برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایرانمهدی طالب پور۲۰۲۱-۱۲
طراحی مدل ساختاری نقش مدیریت کیفیت جامع در بهره وری سازمان های ورزشیمهدی طالب پور,محمد کشتی دار۲۰۲۱-۱۲
مدل‌سازی انگیزه و حسرت خرید مشتریان محصولات ورزشیمهدی طالب پور۲۰۲۱-۱۲
پیش بینی میزان بهره وری هیئت های ورزشی از طریق مدیریت کیفیت جامع (TQM)مهدی طالب پور,محمد کشتی دار۲۰۲۲-۱
روابط میانزیرساختها،عوامل سازمانیو پیرامونیبازار صنعت ورزش ایرانسیدمرتضی عظیم زاده۲۰۲۲-۱
شناسایی و مدلسازی عوامل موثر بر برندسازی ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان در رویدادهای ورزشیمحمد کشتی دار۲۰۲۲-۳
بررسی تأثیر یک دوره آزمایشات چندحسی بر تعادل سالمندان مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتیمهدی سهرابی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۲۲-۴
طراحی و تبیین مدل ارزیابی بازاریابی اینفلوئنسر با تاکید بر مصرف کالاهای ورزشی ایرانی در رسانههای اجتماعیمحمد کشتی دار۲۰۲۲-۴
مدلسازی عوامل نهادی موثر بر بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی صنعت گردشگری ورزشی در ایران با رویکرد تفسیری ـ ساختاری (ISM)محمد کشتی دار۲۰۲۲-۴
Assessment of the association between sociodemographic characteristics and response to vitamin D supplementation using artificial neural networkمهدی سهرابی۲۰۲۲-۵
Determining the Effective Factors on Reviewing Appropriate Organizational Structure for Physical Education Organizations in Iranian Universities of Medical Sciencesزهرا سادات میرزازاده,محمد کشتی دار۲۰۲۲-۵
تاثیرارائه تغییر پذیر دستورالعمل های تمرینات نوروفیدبک بر زمان واکنش سالمندانحمید رضا طاهری تربتی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۲۲-۵
طراحی و تدوین برنامه راهبردی هیت ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی محلی استان خراسان رضوی و ارائه راهکارهای توسعهمحمد کشتی دار۲۰۲۲-۶
تعیین عوامل مؤثر بر بازنگری ساختار سازمانی مناسب برای تشکیلات تربیت‌بدنی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایرانزهرا سادات میرزازاده,محمد کشتی دار۲۰۲۲-۶
شناسایی معیارهای انتخاب منابع انسانی فدراسیون کشتی عراق بر اساس ارزیابی عملکرد سازمانیزهرا سادات میرزازاده,سیدمرتضی عظیم زاده,مهدی طالب پور۲۰۲۲-۷
تاثیر دستورالعملهای توجهی بر حافظه حس حرکت و تغییرات امواج آلفا و تتا: یک تحلیل عصبی- رفتاریمهدی محمدی نژاد۲۰۲۲-۸
تدوین راهبرد های رقابت پذیری و توسعه باشگاه داری حرفه ای در تیم پدیده شهرخودرو مشهد با استفاده از تکنیک متاسواتمحمد کشتی دار,مهدی طالب پور۲۰۲۲-۸
شناسایی عوامل مؤثر بر شهرت باشگاه‌های فوتبال ایران از نظر خبرگان و هواداران با استفاده از روش دلفی فازیسیدمرتضی عظیم زاده,زهرا سادات میرزازاده۲۰۲۲-۸
شناسایی و سطح‌بندی عوامل موثر بر برون‌رفت از درماندگی مالی باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای ایران مبتنی بر مدلسازی ساختاری تفسیری ISM)محمد کشتی دار۲۰۲۲-۹
تثیر تصویرسازی استراتژی بازی و تصویرسازی مهارت حرکتی بر عملکرد ورزشی جوانان در کاراتهمهدی سهرابی,علیرضا صابری کاخکی۲۰۲۲-۹
تحلیل کیفی آسیب شناسی زمینه ای عوامل کانونی فوتبال حرفه ای ایران مورد نگاری: داوران حرفه ای لیگ های برترمهدی طالب پور,سیدمرتضی عظیم زاده,محمد کشتی دار۲۰۲۲-۹
تدوین برنامه استراتژیک مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایرانزهرا سادات میرزازاده,محمد کشتی دار۲۰۲۲-۹
عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری تهیزات بدنسازی تولید ایرانمحمد کشتی دار۲۰۲۲-۱۰
طراحی، ساخت و روایی و پایایی‌سنی دستگاه دییتالی خطایی بینایی مولر- لایرمهدی محمدی نژاد۲۰۲۲-۱۰
ارزش‌گذاری اقتصادی میراث فرهنگی ناملموس: رویداد ورزشی کشتی با چوخهمهدی طالب پور,زهرا سادات میرزازاده۲۰۲۲-۱۱
The effect of physical activity on the quality of life and mental health of Ferdowsi university students whose field of study was not physical education during the Covid-19 pandemicزهرا سادات میرزازاده۲۰۲۲-۱۱
تحلیلی بر نقش حمایت از حقوق مصرف کننده در گرایش به خرید تجهیزات ورزشی تولید ملیمهدی طالب پور,زهرا سادات میرزازاده۲۰۲۲-۱۱
بررسی نقش ترغیب احساسی بر خودکارآمدی و نگرش کارآفرینانه دانشجویان علوم ورزشی (یک مطالعه تجربی)سیدمرتضی عظیم زاده۲۰۲۲-۱۲
شناسایی عوامل موثر بر طراحی نوآورانه پوسترهای ورزشیسیدمرتضی عظیم زاده,محمد کشتی دار۲۰۲۲-۱۲
ارائه مدل مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران براساس نظریه داده بنیادزهرا سادات میرزازاده,زهرا سادات میرزازاده,محمد کشتی دار,مهدی طالب پور۲۰۲۳-۱
تثیر عدالت جنسیتی بر عملکرد اجتماعی وزرات ورزش و جوانان با نقش میانجی بهزیستی سازمانیزهرا سادات میرزازاده,مهدی طالب پور۲۰۲۳-۱
واکاوی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص مشکلات برند ملی ورزش کشورزهرا سادات میرزازاده,زهرا سادات میرزازاده,مهدی طالب پور۲۰۲۳-۱
الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب‌ شناسی مشکلات ورزش تکواندوی استان خراسان رضویمهدی طالب پور۲۰۲۳-۲
طراحی مدل کیفی عوامل موثر بر نهادینه سازی اوقات فراغت ورزشی در شیوه زندگی جوانان ایرانمحمد کشتی دار۲۰۲۳-۲
ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون BOT-2 و مقایسه تبحر حرکتی پسران 5 تا 7 ساله عراقی و ایرانیمهدی سهرابی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۲۳-۳
بررسی نقش تبلیغات روی لباس داوران لیگ برتر فوتبال بر آگاهی از برند در بینندگان تلویزیونیمحمد کشتی دار۲۰۲۳-۴
ارائۀ مدل نقش توسعۀ پایدار در تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تأکید بر تجربۀ کسبوکارزهرا سادات میرزازاده,مهدی طالب پور,سیدمرتضی عظیم زاده۲۰۲۳-۵
تحلیل ساختاری- تفسیری ابعاد جامعه‌شناختی برند شخصی معلمان تربیت‌بدنی ایرانمحمد کشتی دار,سیدمرتضی عظیم زاده,زهرا سادات میرزازاده۲۰۲۳-۷
ارائه مدل برندسازی شخصی بانوان ورزشکار نخبه ایرانیمحمد کشتی دار۲۰۲۳-۸
تربۀ مزه کردن برندهای متفاوت ماءالشعیر در بین ورزشکاران دونده از دیدگاه بازاریابی عصبیسیدمرتضی عظیم زاده۲۰۲۳-۸
طراحی مدل ساختاری نقش مدیریت کیفیت جامع در بهره‌وری سازمان‌های ورزشیمهدی طالب پور,محمد کشتی دار۲۰۲۳-۹
ارائه و اعتبارسنی الگوی راهبردی مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزانزهرا سادات میرزازاده,محمد کشتی دار,مهدی طالب پور۲۰۲۳-۱۰
مدلسازی کمی عوامل مؤثر بر برندسازی ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان ورزشی در رویدادهای ورزشی دانشگاهی ایرانمحمد کشتی دار۲۰۲۳-۱۱
Effects of Online Transcranial Alternating Current Stimulation Over the Parietal Cortex and Supplementary Motor Area on Bimanual Coordination in Elderly Womenحمید رضا طاهری تربتی,مهدی سهرابی۲۰۲۳-۱۲
حرکتی مشکلات ترسیمی و نوشتاری در کودکان پیش دبستانی: تدوین سیاهه حرکتی-شناختیعلیرضا صابری کاخکی,حمید رضا طاهری تربتی۲۰۲۳-۱۲
طراحی مدل مدیریت بهره‌وری در ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با رویکرد ارتقای نظام پاسخگوییمحمد کشتی دار۲۰۲۴-۱
تاثیر مراقبه تمرکزی بر اضطراب حالتی رقابتی و عملکرد سرویس زنان والیبالیستمهدی محمدی نژاد۲۰۲۴-۳
نقش روش آموزش بر یادگیری مهارت شوت بسکتبال: بررسی نقطة چالش بهینهعلیرضا صابری کاخکی,مهدی سهرابی۲۰۲۴-۵