عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
تاثیر تمرین بدنی، تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبالزهرا نامنیکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۸۹/۰۲/۱۵
تأثیر مصرف مکمل روی بر رشد جسمانی و رشد ادراکی ـحرکتی کودکان دبستانیجعفر محمدیکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۸۹/۰۶/۳۱
بررسی رابطه بین درک عدالت با تعهد سازمانی در حوزه مدیریت تربیت بدنی دانشگاه های استان خراسان بزرگاعظم بیدگلی گل خطمیکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۰/۰۶/۱۳
بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی تهرانآویسا رمضانیکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۰/۰۶/۱۳
تاثیر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری مهارت پرتاب دارت در کودکان و بزرگسالانامیر حق خواهکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۰/۱۰/۱۸
تأثیر دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی و درونی تکلیف فراقامتی بر اکتساب و یادداری تکلیف قامتیمحمد شهسوارکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۰/۱۰/۱۸
ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی استان خراسان بزرگ با استفاده از مدل ارزیابی 360 درجهمحمد عمادعشقیکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی رابطه بین کیفیت خدمات ، رضایتمندی و وفاداری مشتریان و مقایسه آنها در مراکز آمادگی جسمانی دولتی و خصوصی شهر مشهدحسن احمدیان دهمیانیکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۰/۱۱/۰۹
تاثیر فراوانی بازخورد کانون توجه بر اکتساب و یادداری سرویس تنیسی والیبالمحمدرضا قلی زادهکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۰/۱۱/۱۳
ارتباط توانمند سازی با تعهد سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان خراسان رضویمیترا صفری دولوکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۰/۱۱/۱۵
مقایسه بین روش های الگودهی، تصویرسازی ذهنی و روش ترکیبی در اکتساب و یادداری مهارت حرکتی پرتاب دارت دانشجویان پسرمحمد قدوسی تبارکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۰/۱۱/۱۵
مقایسه ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تربیت بدنی دانشگاههای دولتی و غیر دولتی استان خراسان رضویکاظم نزاکتی علیزادهکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۰/۱۱/۱۸
مقایسه هویت ورزشی بازیکنان تیمهای والیبال و والیبال نشسته استان خراسان رضویهاله جعفری نائینی لطف آبادیکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۰/۱۲/۰۱
ارتباط وضعیت بهداشتی و زیست محیطی اماکن ورزشی با میزان مشارکت در رضایت مندی شهروندان خراسان بزرگرضا خسرویکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۱/۰۲/۰۵
رابطه اندازه های بدنی ، قدرت و الگوی حرکتی با عملکرد دویدن در کودکان پسر 10- 8 سالمحمد فلاحیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۱/۰۲/۱۹
بررسی رابطه بین خودکارآمدی و تعهدسازمانی درکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضویسعیده بزرگواریکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۱/۰۴/۱۳
تاثیر تداخل زمینه ای فزاینده نظام دار بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته در افرادالهه سهرابیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۱/۰۴/۲۵
مقایسه تاثیر دستورالعمل های کانون توجه درونی و بیرونی دور و نزدیک بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسفاطمه دوستی تلگردکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۱/۰۴/۲۷
ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشت مجموعه های آبی استان خراسان رضوی و مقایسه آن با برخی استانداردهای بین المللیابوذر یحیی پورکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۱/۰۶/۲۶
بررسی وضعیت مدیریت ریسک در مجموعه های آبی خراسان رضوی با استفاده از مدل کلمنتمسعود اقاییکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۱/۰۶/۲۶
بررسی وضعیت مدیریت کیفیت جامع در ادارات تربیت بدنی خراسان رضویمحمدهاشم بختیاریکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۱/۰۶/۲۶
تاثیر سه نوع بیوفیدبک دیداری ، شنیداری و دیداری – شنیداری ضربان قلب بر عملکرد و یادگیری پرتاب دارت در دانش آموزان پسر 18 – 14 ساله کوهسرخ .حسین جوشنیکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
بررسی مقایسه ای وضعیت مدیریت دانش در باشگاه های منتخب ورزشی کشورسمیه سلمانی مقدمکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۱/۰۶/۳۱
تاثیر ترسیم الگوی حرکتی و تمرین ذهنی بر اکتساب و یادداری مهارت حرکتی منتخبزهرا خراسانیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۱/۱۱/۰۳
مقایسه تاثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی دور و نزدیک بر تعادل زنان سالمندزهره عجم زیبدکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۱/۱۱/۰۳
مقایسه‏ ی انگیزه‏ ی مشارکت ورزشی دانشجویان رشته‏ های حوزوی و غیر حوزویمجید ناصریکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۱/۱۱/۰۷
بررسی عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی از دیدگاه بانوان تربت حیدریهمریم شیبانی فهندریکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۱/۱۱/۲۳
مقایسه تاثیر محیط تمرین رقابتی و غیررقابتی بر یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون در نوجوانان رقابت جو و غیر رقابت جونرگس معمار بهابادیکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۲/۰۴/۱۵
تاثیر تمرین نوروفیدبک بر توجه و زمان عکس العمل کاراته کاران مبتدی و ماهرالهه حجار شوری چهکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۲/۰۶/۰۱
تاثیرفراوانی بازخورد خود کنترلی پس از کوشش های خوب وضعیف بر اکتساب و یادداری یک تکلیف پرتابی در کودکانلیلا زنگانهکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
ارتباط رشد مهارتهای حرکتی بنیادی با آمادگی هوازی و حافظه کاریمعصومه عالم زادهکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر تعادل بیماران پارکینسونعاطفه آذرپیکانکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
تاثیر فراوانی بازخورد خود کنترلی و تخمین خطا بر یادداری و انتقال یک تکلیف هدف گیریمریم قربان صباغکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
تاثیر فراوانی بازخورد معلم مدار و ازمودنی مدار بر فراگیری و یادداری حافظه فضایی دختران 11-10 سالهمهسا استیلائیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
تاثیر کانون توجه ترجیحی بر اکتساب، یادداری و انتقال پرتاب آزاد بسکتبالمژگان موسوی نیککارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مقایسه برنامه های تصویرسازی ذهنی، تمرین منتخب هوازی و روش ترکیبی بر سم زدایی معتادانحامد عنایتی زادهکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۲/۰۸/۱۲
تاثیر یک دوره تمرینات مداخله ای حس پیکری بر تعادل سالمندان سالممنیره اسدی قلعه نیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۲/۱۰/۲۲
ارتباط بهره هوشی با حافظه کاری و زمان واکنش در کودکان دختر و پسر9-8سالهمریم حسینیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۲/۱۱/۰۸
تاثیر بازخورد آگاهی ازعملکرد خودکنترلی و نمایش الگوهای مختلف براکتساب و یادداری الگوی پرتاب آزاد بسکتبالعاطفه نیک روشکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
تاثیر تصویر سازی ذهنی مثبت و منفی بر اکتساب و یادگیری سرویس والیباللیلی یوسف زاده جعفر آبادیکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
تاثیرفراوانی بازخوردKP وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ خود کنترل بر یادگیری مهارت فوتبال در کودکان 9 تا 11 سالعلی پور رمضان تیتکانلوکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
تأثیر یک دوره برنامه حرکتی منتخب بر میزان توجه و اختلالات رفتاری کودکان مبتلا به نارسایی کمبود توجه- بیش‏فعالینفیسه انصاری اولکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
ارتباط قابلیت یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در اداره ی کل ورزش و جوانان استان خراسان رضویمحمد مهدی سلاطین اسلامیهکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۲/۱۱/۱۰
تاثیر برنامه تمرینی اسپارک بر رشد مهارتهای حرکتی درشت کودکان 6 تا 10 سال سندرم داونملیحه یل درمیانکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
تاثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر توجه و قابلیت شناسایی خطا در تیراندازان ماهرمینا محمدیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۲/۱۱/۱۱
تاثیر تصویر سازی ذهنی سنتی و پتلپ بر عملکرد و یادداری مهارت سرویس ساده والیبالناعمه رمزیکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۲/۱۱/۱۳
تأثیر تمرین تعادلی تکلیف دوگانه بر تعادل و توجه زنان سالمند با سابقه افتادنتکتم صفرزادهکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۲/۱۱/۱۹
رابطه مهارت‏های ذهنی باهوش هیجانی و اضطراب رقابتی در بانوان تکواندوکار لیگ برتر ایرانعالیه شیرزاد دلاورکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۲/۱۱/۱۹
تآثیر تمرین آشکار و پنهان بر اکتساب و یادداری دریافت سرویس تنیس روی میزفاطمه گلستانکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۲/۱۲/۱۳
تاثیر تمرین ذهنی بر سرعت و دقت تکلیف هماهنگی دو دستیعلی میرکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۳/۰۳/۱۷
بررسی و تبیین مولفه های اثرگذار در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان سیستان و بلوچستان از دیدگاه مدیران و کارشناسان ورزشی و گردشگردیفاطمه اصغریان مقدمکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۳/۰۶/۲۴
تاثیر ترتیب تمرین دوطرفه بر یادگیری و انتقال دریبل و شوت فوتسال در دانشجویان دخترزکیه سلطان آبادیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
تاثیر بازخورد خود کنترل بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون با تاکید بر ویژگی های شخصیتیهادی شرفی ایدوکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
تاثیر تداخل زمینه ای و بازخورد خود کنترل بر اکتساب ، یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافتهنوشفر عبادیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
تاثیر تصویر سازی بینایی و حرکتی بر عملکرد و یادگیری سرویس کوتاه بدمینتونسیده فاطمه بدیعی نامقیکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
تاثیر تغییر پذیری تمرینات جسمانی و ذهنی بر دقت ضربه چیپ فوتسالژاله جابانیکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
تاثیر یک برنامه طناب زنی بر آمادگی حرکتی دانش آموزان پسر پایه ی چهارم ابتداییمهدی سرافراز کاخگیکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتیهومن شیدا خانقشلاقیکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
تاثیر بازیهای رایانه ای بر میزان رشد حرکات بنیادی و پردازش اطلاعات کودکان 9 تا 11 سالسید حسین گلدوزیانکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی برتعادل وتوجه بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس چندگانهآتنا شمسکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تبیین عوامل مؤثر و موانع موجود بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی در استان خراسان رضویمریم دزداریانکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۳/۰۷/۱۲
تاثیر بازخورد ویدئویی خود کنترل بر فراگیری،یادداری و انتقال مهارت شوت بسکتبال افراد ناشنوا وسالمآزاده دهقانیانکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
تاثیر کانون توجه بر اقتصاد دویدن افراد مبتدی و ماهررضوانه روان بخشکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
بررسی رابطه و تحلیل ابعاد رهبر ی معنوی و کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضویهدا دادی چناربوکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۳/۰۹/۰۴
تبیین و تحلیل وضعیت گذران اوقات فراغت دانش آموزان معلول جسمی حرکتی شهرستان نیشابور با تکیه برفعالیتهای بدنیعلیرضا الهیکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۳/۰۹/۱۰
بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه‌های شهر مشهداسماء قانع سنگ آتشکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۳/۰۹/۲۵
تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبالسوگند پوراقبالیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۳/۱۰/۱۰
تحلیل عوامل موثر بر تصویر برند شخصی ورزشکاران حرفه ای و ارائه الگوی مناسب از دیدگاه دانشجویان رشته تربیت بدنییاسر صفارکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۳۹۳/۱۰/۱۷
مقایسه منابع اعتماد به نفس جانبازان ورزشکار رشته های گروهی و انفرادیمحسن قانع قصاب نوغانکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۳/۱۰/۱۷
بررسی رابطه هوش هیجانی با سبک رهبری تحول گرا در حوزه مدیریت دانشکده و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های استان خراسان رضویمهنام آریاناکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۳/۱۰/۳۰
بررسی مقایسه ای استاندارد های ایمنی فضاها ی ورزشی مدارس پسرانه نیشابورحسین گرمابیکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۳/۱۰/۳۰
تحلیل و تبیین تصویر برند و آگاهی از برند حامیان مالی ورزش ایران ( مطالعه موردی: موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج)ملیحه عبداله آبادیکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۳/۱۰/۳۰
طراحی مدل ارزیابی عملکرد مربیان تیمهای ملی فدراسیون ووشو ج. ا. ایراناحسان پیغمبریکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۳/۱۰/۳۰
تحلیل عوامل موثر بر اثربخشی حمایت مالی ورزشی و ارائه الگوی مناسب: مطالعه موردیمحمدرضا کریمیکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۳/۱۱/۰۱
اثر یک دوره تمرینات تعادلی همراه با تکلیف شناختی بر کنترل پاسچر زنان مبتلا به ام اساعظم انفرادی دوغ آبادیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تاثیر نسبت فاصله و عرض هدف بر اکتساب، یادداری و انتقال دقت شوت فوتسال دانش آموزان دخترسیده اختر حصاریکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تاثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک و تصویرسازی حرکتی بر تعادل سالمندانسیما مشرف رضوی مقدمکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
مقایسه دو روش الگودهی ویدئویی و زنده بر عملکرد و یادگیری مهارت پرتاب کردن در کودکان مبتلا به اتیسمناهید مرادی فارسانیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی وضعیت موجود اجرای طرح ملی طناورز در نواحی هفتگانه مشهد ازدیدگاه معلمان مرد تربیت بدنیمحمدرضا حیدری مقدمکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۳/۱۱/۰۹
تحلیل و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه ای هندبال عراقثامر ارحیم حسین الردادکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۳/۱۲/۰۴
اثر یک دوره بازی های بومی محلی بر رشد مهارت های کنترل شیء دانش آموزان دچار اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی (ADHD)غلامرضا ربانی پورکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۴/۰۲/۰۷
تاثیر الگوی مشاهده شده خود کنترل (ماهر-مبتدی-ترکیبی)بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتونلاله میرکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۴/۰۲/۰۷
تأثیر یک دوره فعالیتهای حرکتی اسپارک بر هماهنگی چشم- دست کودکان12-10 ساله مبتلا به سندروم داونافسانه سنچولیکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۴/۰۳/۲۶
تاثیر تغییرپذیری تصویرسازی ذهنی پتلپ و تمرین جسمانی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت سرویس والیبالمرضیه سرحدیکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۴/۰۵/۰۶
بررسی مقایسه ای وضعیت عوامل موثربرطرح ملی طناورز مدارس ابتدائی پسرانه مشهد وچنارانعلی ابراهیمیان بشارتکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۴/۰۵/۱۲
تاثیر برنامه حرکتی اسپارک بر مهارت های ادراکی حرکتی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدیمحمد علی خلیلیکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۴/۰۶/۰۳
ارائه مدل مزیت رقابتی مبتنی بر تفکر استراتژیک در دانشکده های دولتی تربیت بدنی منتخب کشورآرش دیانیکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۴/۰۶/۲۴
ارائه مدل مزیت رقابتی مبتنی بر مدیریت دانش با میانجی گری نوآوری سازمانی در دانشکده های دولتی تربیت بدنی منتخب کشورلیلا حسینی فرح آبادیکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۴/۰۶/۲۴
دوین راهبرد های بهینه سازی درس تربیت بدنی دوره اول ابتدایی مدارس ایران با استفاده از ماتریس SWOTبهاره کاتوزیانکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۴/۰۶/۲۴
طراحی و پیاده سازی مدل تصمیم سازی ترکیب بهینه تیم های ورزشی مبتنی بر الگوریتم ریاضی دی لینگام با رویکرد داده کاویبی بی منیره رضویان نامقیکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۴/۰۶/۲۴
بررسی نقش عوامل فردی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش از دیدگاه معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضویابوالقاسم بزم آراءکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۴/۰۶/۲۵
تحلیل رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی با مدل تعالی سازمانی(EFQM)سیدجعفر حسینی بنهنگیکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۴/۰۶/۲۵
بررسی رابطه هوش سازمانی واثربخشی دبیران مرد تربیت بدنی مقطع متوسطه مشهدحسن تاتاریکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۴/۰۶/۳۰
تاثیر تصویر سازی برتولید نیرو وتنظیم زاویه دست برتر بازیکنان گلبال مبتدیسوسن سادات سادسیکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
تاثیرتسهیل سازی تجهیزات بر یادگیری پاس هندبال در شرایط ضمنیجعفر جعفردقیقیکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
تأثیر نوع توجه بیرونی بر تصمیم‌گیری دختران هندبالیست کم‌تجربهرضوانه نژادحسینکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
زمانبندی مطلوب مراحل یادداری و انتقال مهارت جاگلینگ در نوجوانانناهید محمدی شاندیزکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند با تداعیات مشتری از برند پارک های آبی مشهدجواد محمدیکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۳۹۴/۱۰/۱۷
تاثیر تمرینات خودگویی وذهنی بر تعادل سالمندانفاطمه حسین زاده اصلکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۴/۱۰/۲۱
تأثیر مدت تصویرسازی ذهنی بر فراگیری و یادداری مهارتهای سرویس چکشی و پنجه والیبال پسران 10-12 سالابراهیم علی پورکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۴/۱۰/۲۱
ارتباط برخی عوامل محیطی با توانایی ادراکی- حرکتی دانش آموزان دختر شهرستان مشهدفهیمه متولی حبیبیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۴/۱۰/۲۷
ارائه مدل نقش عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی با میانجی گری قابلیت یادگیری سازمانی(دبیران تربیت بدنی مشهد)سمانه اکرمیکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۴/۱۱/۰۱
ارزیابی چابکی سازمانی شرکت های تولیدی ورزشی شهر مشهد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هافاطمه حیدریکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۴/۱۱/۰۱
بررسی راهکارهای جذب و توسعه مشارکت مردم در ورزش های همگانی و تفریحی استان خراسان رضویفهیمه حقیقیکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۴/۱۱/۰۱
بررسی و مدل یابی رابطه فعالیت بدنی،کیفیت زندگی و امید به زندگی بانوان شهرستان طبسعادله گل مکانیکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۴/۱۱/۰۱
تحلیل مدل پیش بینی رفتارخرید مشتریان از طریق نقش بازاریابی رابطه مند در باشگاه های تندرستی بانوان مشهد .بهاره قلی زادهکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۴/۱۱/۰۱
طراحی مدل رفتار خرید مصرف کننده نسبت به برندهای پوشاک ورزشییاسر احمدیکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۴/۱۱/۰۱
اثر آرایش تمرین جسمانی و تصویرسازی ذهنی پتلپ متغیر بر اکتساب و یادگیری مهارت شوت بسکتبالفهیمه چاوشیانکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۴/۱۱/۰۵
بررسی تاثیر الگودهی قطعه‌ای به روش ویدیویی و نقاط نورانی بر اکتساب و یادداری پرتاب آزاد بسکتبالسمیه سادات دلبریکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۴/۱۱/۰۵
تأثیر تغییر پذیری تمرین بر یادداری و انتقال مهارت پیش بینی در یک تکلیف آزمایشگاهیکاظم رضاییانکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۳۹۴/۱۱/۰۵
تاثیر تمرین تکلیف دوگانه شناختی و کارکردهای اجرایی بر ظرفیت شناختی، تعادل و الگوی راه رفتن سالمندانالهه آزادیاندکتری(PhD)طاهری تربتی۱۳۹۴/۱۱/۲۵
...بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با سبک رهبری مربیان تیم ملی فوتبال عراقجهاد مدلول عبید الحلفیکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۴/۱۲/۱۸
تدوین و الویت بندی راهبردهای توسعه منابع انسانی در سازمان های ورزشی عراق بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHPعلی کاظم عبود الحسنکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۴/۱۲/۱۸
تأثیر زاویه و سرعت نمایش ویدئویی بر فراگیری و یادداری پارامترهای کینماتیکی و دقت یک تکلیف پرتابیحمیده عبدل زاده دشت خاکیدکتری(PhD)طاهری تربتی۱۳۹۵/۰۱/۰۴
مدل یابی نقش عدالت سازمانی بر اعتماد سازمانی و بهره وری شغلی کارکنان مجموعه های آبی مشهدسارا محمدزادهکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۵/۰۲/۱۴
بررسی وضعیت ذهنیت فلسفی مدیران ورزشی و غیر ورزشی عراق و ایران و رابطه آن با میزان موفقیت آنهازین العابدین صالح کریم الحلفیکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۵/۰۲/۲۷
بررسی ارتباط آمیخته بازاریابی بر رضایت هواداران و تماشاچیان فوتبال شهر بصرهعلی عبداللطیف عبدالامام المحمدکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۳۹۵/۰۳/۱۲
تأثیر خودگویی آموزشی، هدف گزینی عملکردی و ترکیبی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبالآرزو وحیدیان صادقکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۵/۰۳/۳۱
تاثیر چند ریختی val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز، بر اکتساب و یادداری مهارت-های حرکتی پیچیده منتخب: نقش عوامل محیطی در تعدیل عوامل ژنتیکیابوالفضل شایان نوش آبادیدکتری(PhD)صابری کاخکی۱۳۹۵/۰۴/۱۹
مقایسه تأثیر برنامه تمرینی منتخب و تمرین هوازی بر تبحر حرکتی، کنش‌های اجرایی و غلظت سرمی فاکتورنروتروفیک مشتق از مغز در کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشیمژگان معمارمقدمدکتری(PhD)طاهری تربتی۱۳۹۵/۰۴/۲۳
بررسی رابطه بین هوش چندگانه و مهارتهای ارتباطی رشته های ورزشی انفرادی در مربیان زن مشهدطاهره محبوبه تقی نیاکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۵/۰۶/۰۳
بررسی مقایسه ای ذهنیت فلسفی کادر فنی و بازیکنان لیگ برتر هندبال ایران و نقش آن بر موفقیت تیم ها.مهرداد صمصامیکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۵/۰۶/۰۶
بررسی مقایسه ای وضعیت مدیریت دانش در باشگاه های منتخب کشور سوریهجعفر جعویککارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۵/۰۶/۰۶
بررسی مقایسه‌ای آگاهی از جنبه‌های حقوقی مربیان هندبال استان اصفهانسعید پورقاسمیکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۵/۰۶/۰۶
بررسی موانع جذب حامیان مالی در صنعت ورزش استان خراسان رضویفاطمه قرائیکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۵/۰۶/۰۶
بررسی نقش شخصیت برند بر وفاداری مشتریان مجموعه های آبی مشهدفریده افروزی گرویکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۳۹۵/۰۶/۰۶
تحلیل محتوا و روند پایان نامه های کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی در استان خراسان بزرگمسعود رضائی کهنکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۵/۰۶/۰۶
تأثیر تعاملی ویژگی های تکانش گری با محیط اجرا و تکلیف حرکتی بر عملکرد و یادگیری در رشته های منتخب ورزشی: با رویکرد استعدادیابیمحمدحسین قهرمانیدکتری(PhD)سهرابی۱۳۹۵/۰۶/۲۴
تأثیر تمرینات حرکتی ویژه انفرادی ، گروهی مشارکتی بر عملکردحرکتی،عصب روانشناختی ومهارتهای اجتماعی کودکان مبتلابه اختلالات هماهنگی رشدیجواد زارعیدکتری(PhD)طاهری تربتی۱۳۹۵/۰۶/۲۴
بررسی الگوی الکتروانسفالوگرافی یادگیری حرکتی: تاثیر تمرین و نوروفیدبک بر عملکرد و یادگیری مهارت حرکتی پیوستهمحمدرضا قاسمیان مقدمدکتری(PhD)طاهری تربتی۱۳۹۵/۰۶/۲۸
تاثیر خستگی بر سرعت و دقت تصمیم گیری والیبالیستهای ماهرمجتبی بردوئیکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۳۹۵/۰۶/۲۸
ارائه مدل و طراحی نرم افزار مدیریت استعدادیابی در فوتبال با استفاده از تکنیک های مبتنی بر تصمیم گیری فازیعماد محمدیکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۵/۰۶/۲۹
ارتباط توانمندسازی با تعهد سازمانی کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استان تهرانعلیرضا صفری دولوکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۵/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر تمرینات فرانکل بر تعادل و سرعت راه رفتن کودکان اوتیسمالهام امیرزادهکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تاثیر تمرینات بینایی بر پتانسیل فراخوانده بینایی در بیماران زن مبتلا به ام اسمرضیه ورزنده خانزاییکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تاثیر دستورالعمل کانون توجه (درونی-بیرونی) بر یادگیری و عملکرد یکتکلیف زاویه ایمحبوبه محبی تبارکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تاثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی بر تعادل پویا و ایستا در کودکان بینا کم بینا و نابیناماندانا رهنماعراقیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر عملکرد مهارت های حرکتی ظریف سالمندانمریم قاسمیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تأثیر مداخله شناختی بر عملکرد حرکتی و شناختی سالمندان(با تاکید برتخلیه منابع توجهی)سیده زینب رستگارکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تاثیر تمرین قدرتی، تعادلی و ترکیبی بر تعادل کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی: مقایسه رویکردهاحسن کردیدکتری(PhD)سهرابی۱۳۹۵/۰۹/۲۰
مدلسازی مسئولیت اجتماعی و نگرش هواداران نسبت به تیم در صنعت ورزشامیر منتظریدکتری(PhD)طالب پور۱۳۹۵/۰۹/۲۹
آسیب شناسی ورزش کشتی کشور عراق براساس سواتقاسم محمد یاسر الفحامکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۵/۱۰/۱۴
بررسی نقش تبلیغات رسانه‌ای بر ترویج ورزش همگانی کشور عراقحسنین هادی بجای الشبلاویکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۵/۱۰/۱۴
طراحی مدل رفتار مصرف کننده در صنعت ورزش کشورحسین عبدالملکیدکتری(PhD)میرزازاده۱۳۹۵/۱۰/۲۹
تأثیراندام مجری بر زمانبندی نسبی و الگوی هماهنگی مهارت شوت روی پای بازیکنان حرفه-ای فوتسال در شرایط سرعت و دقت: با تأکید بر برنامه حرکتی تعمیمیافتهسیدمجتبی حسینیدکتری(PhD)سهرابی۱۳۹۵/۱۱/۰۴
تأثیر انواع مختلف روش های تمرینی(کم خطا، پرخطا، متغیر، ثابت) بر یادگیری دقت ضربه گلفمریم اسکندریکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۵/۱۱/۲۰
مقایسه تأثیر تمرینات یکپارچگی چند حسی و تمایز چند حسی بر تعادل و خطای ادراکی بینایی ناشی از صدا در سالمندان با ضعف تعادلمهسا وثوقیانکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۵/۱۱/۲۰
ارائه مدل و اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان استخرهای منتخب خراسان رضویمهران عبدالهیکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۵/۱۱/۲۴
تاثیر تمرین جسمانی و تصویرسازی ذهنی (کل و بخش بخش) بر اکتساب و یادداری یک برنامه ژیمناستیکحسن فلاحکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۵/۱۱/۲۴
تأثیر برنامه‌ ادراکی- حرکتی منتخب بر توجه انتخابی و حافظه کوتاه مدت کودکان دیر آموزمسعود وزیری رشخوارکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۵/۱۱/۲۴
ارتباط بین عوامل اجتماعی- اقتصادی و فراهم سازهای محیطی با رشد حرکتی کودکان 42-18 ماهسهیلا علی پورکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد سازمانی با نقش میانجی‌گری سلامت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضویبهنام دشتبان خورکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۵/۱۱/۲۵
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد تیم فوتبال و امکان سنجی پیش بینی نتایج با استفاده از داده کاویمحمد علی معاونیانکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۵/۱۱/۲۵
اثر تمرینات حرکتی اکتشافی منتخب بر هماهنگی چشم و دست و قابلیت حل مساله دختران 9 تا 10 سالهمهسا ایرانمنشکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۳۹۵/۱۱/۲۶
ارائه مدل مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه فکری معلمان تربیت بدنی مشهدسیده فریبا نوریان سینیکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۵/۱۱/۲۶
بررسی تاثیر تمرینات مشاهده ای با توجه به الگوی خیرگی بر رفتار خیرگی و عملکرد شوت ازاد بسکتبالغزاله ارسلانی بزدیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۵/۱۱/۲۶
بررسی چالشهای بازیکنان رده سنی پایه خراسان رضوی در راهیابی به تیمهای ملی فوتبال از دیدگاه مربیاندانیال حبیبیکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۵/۱۱/۲۶
بررسی نقش استفاده بهینه از زیرساخت های ورزشی در میزان بزهکاری جوانان شهر مشهد با میانجی‌گری سرمایه اجتماعیعلی اصغر صارمکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۵/۱۱/۲۶
بررسی نقش ورزش همگانی در توسعه امنیت اجتماعی شهر های استان خراسان رضویمصطفی سعادت جوکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۵/۱۱/۲۶
تاثیر تغییر پذیری تمرین بر یادگیری دقت تیراندازی باتفنگ بادی با تاکید برشاخص دشواریالهام رحمانیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۵/۱۱/۲۶
تأثیر سطوح مختلف تکانشگری بر اجرا و یادگیری مهارت پاس سینۀ بسکتبال در دخترانمینا منظمی گلشنکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۳۹۵/۱۱/۲۶
تأثیر تمرین و بازی هدفمند بر یادگیری مهارت های حرکتی با تاکید بر اختصاصی نمودن و تنوع‌بخشی تمرینیمهدی فهیمیدکتری(PhD)سهرابی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
مقایسه اثر دو نوع پیش نشانه شنیداری و دیداری بر زمان واکنش انتخابی کلامی و حرکتی افراد سندرم داونمریم مومنیدکتری(PhD)طاهری تربتی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
بررسی مقایسه ای وضعیت آگاهی از ابعاد حقوقی ورزش در مربیان ، سرپرستان، مدیران و دانشجویان تیم های ورزشی شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشورعباسعلی ترکمنیکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی نقش آمیخته بازاریابی بر تصویر برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (مورد مطالعه: باشگاه های فوتبال لیگ برتری خراسان رضوی )مهدی یوسفی حاجی آبادیکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی نقش ابعاد کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد بر رضایتمندی و وفاداری دانشجویانداود رضائیکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۳۹۵/۱۱/۳۰
بررسی نقش بازاریابی رابطه مند بر حضور مجدد مشتریان باشگاههای بدنسازی شهر مشهد (آقایان)محمد دهقانی نیشابوریکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۳۹۵/۱۱/۳۰
تاثیر یک دوره تمرین منتخب بدنی و ذهنی با نسبت های مختلف بر تعادل سالمندانسینا رزم گرکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ارائه الگوی تلفیقی مدیریت عملکرد با کارت امتیازی متوازن BSC و مدل تعالی سازمانی EFQM در ورزش دانشگاهی کشورمهری رحمانیدکتری(PhD)طالب پور۱۳۹۵/۱۲/۱۴
تأثیر روش‌های مختلف الگودهی و نشانه‌دهی در نقاط مختلف بدن بر اکتساب و یادداری یک مهارت بدیعحسین حاجت مند قلعه رودخانیدکتری(PhD)سهرابی۱۳۹۵/۱۲/۲۳
مقایسه متغیرهای کنترل حرکت در اجرای جسمانی، تصویرسازی حرکتی و یادگیری مشاهده ای: بازنمایی های مشابه یا متفاوتداود فاضلی کسرینهدکتری(PhD)طاهری تربتی۱۳۹۵/۱۲/۲۳
بررسی مقایسه ای رابطه استراتژی های منابع انسانی و ساختار سازمانی با عملکرد ادارات کل ورزش وجوانان خراسان بزرگعمر علی زائی یوسف آبادیکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۵/۱۲/۲۴
تأثیر بازاریابی رسانه الکترونیکی از طریق شبکه های اجتماعی مجازی بر توسعه ورزش کشتی عراقمحمد مصطفی هاشم آل طعمهکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۶/۰۴/۱۰
تأثیر تحریکات موزون حسی (شنیداری و دیداری) بر پارامترهای کینماتیکی راه رفتن و الگوی الکترومیوگرافی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیسمنصوره شهرکیدکتری(PhD)سهرابی۱۳۹۶/۰۴/۱۰
تاثیر تحریک نیمکره های مغز و چگونگی تخصص عمل یافتگی آنها بر برنامه ریزی، دقت و به روز رسانی یک تکلیف ادراکی حرکتیمصطفی تیموری خرویدکتری(PhD)صابری کاخکی۱۳۹۶/۰۶/۰۱
اثر تمرینات بینایی - حرکتی منتخب بر تبحر حرکتی کودکان هفت و هشت سالهسیدامیر قادری فیض آبادیکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی اثر بازخورد بینایی و حسی پیکری بر تعادل بیماران ام اسمینا خسرویانکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر چابکی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضویبهاره امامی کبودگنبدکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی نقش ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه در مهارت های ارتباطی صاحبان کسب وکارهای کوچک ورزشی(فروشندگان ورزشی)فائزه باغدارانکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر بهره وری کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی براساس مدل BSCفروغ مودبکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعیین موقعیت راهبردی هیات بسکتبال استان خراسان رضوی بر اساس مدل SWOTرضا سهیلیکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۶/۰۶/۲۸
مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین با نردبان چابکی، تمرینات طناب زنی و ترکیبی بر هماهنگی چشم و پاالهه تاجیکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
مقایسه تاثیریادگیری پنهان و آشکار با تجهیزات تعدیل شده بر عملکرد و یادداری مهارت حرکتی کودکان با ظرفیت حافظه کاری بالا و پایینمحسن افروزهدکتری(PhD)سهرابی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تأثیر فعالیت هوازی با شدت متوسط قبل و بعد از آموزش بر اکتساب و تثبیت حافظه در سرویس کوتاه بدمینتونتیمور درزابیدکتری(PhD)طاهری تربتی۱۳۹۶/۰۷/۱۶
تاثیر تداخل زمینه ای و فراوانی بازخورد بر یادگیری دقت شوت فوتبال: تعیین ظهور نقطه چالش بر پایه مدل جنتایلمهدی راسخیدکتری(PhD)طاهری تربتی۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تأثیر تمرینات ادراکی - حرکتی پاریاد بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال یادگیریهانیه قاسمیان مقدمکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۶/۱۱/۰۴
بررسی نقش سبک‌های رهبری مدیران بر میزان موفقیت بازاریابی فدراسیون کشتی عراقامیر عاید عبدالائمهکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۶/۱۱/۰۹
بررسی زمانبندی نسبی برنامه حرکتی تعمیم یافته و سینرژی های عضلانی در مهارت های ویژهمهدی نبوی نیکدکتری(PhD)طاهری تربتی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
نقش مسئولیت اجتماعی و تصویر باشگاه‏های والیبال بر ارزش ویژة برندمحمدستار راضی الجبوریکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۳۹۶/۱۱/۳۰
شناسایی عوامل اداری مؤثر بر توسعه بازاریابی ورزشی کشور عراقاحمد عبدالزهره محمدکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۶/۱۲/۰۸
تحلیل وضعیت محیط توسعه استعداد کشتی گیران نوجوان پسر کشور عراقحسین عبد محمد صخیلکارشناسی ارشدکشتی دار۱۳۹۶/۱۲/۱۳
بررسی ارتباط بین شایستگی حرکتی ادراک شده با تبحرحرکتی و شاخص توده بدنی در دانش آموزان پسرمقطع ابتدائیمحمدتقی شعرباف مشهدکارشناسی ارشدمحمدی نژاد۱۳۹۷/۰۲/۰۳
تاثیر زوایای مختلف الگودهی ویدئویی بر یادگیری و الگو توجه بینایی پرتاب آزاد بسکتبالدانیال کرمانیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۷/۰۲/۱۸
تأثیر یک دوره فعالیت های حرکتی همراه با موسیقی و مکمل ویتامین D بر سطوح عامل رشد عصبی، توجه و تبحر حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با سطح کارکردی بالاهادی مرادی وستگانیدکتری(PhD)سهرابی۱۳۹۷/۰۴/۰۴
اثر تمرینات بیوفیدبک، نوروفیدبک و ترکیبی بر دقت عملکرد تیراندازان ماهرفرزانه باقری اصلدکتری(PhD)صابری کاخکی۱۳۹۷/۰۴/۱۰
طراحی مدل برندسازی یکپارچه صنعت ورزش با رویکرد جهانی شدن بازار(مورد مطالعه: باشگاه های ورزشی برتر ایران)رضا رجب زادهدکتری(PhD)طالب پور۱۳۹۷/۰۴/۲۴
تاثیر دستورالعمل‌های توجهی در تمرینات مقاومتی منتخب در آب بر نوسانات قامتی میانگین فرکانس (MF) امواج مغزی بیماران پارکینسونفاطمه خداییدکتری(PhD)طاهری تربتی۱۳۹۷/۰۶/۰۴
بررسی نقش روابط علی شایستگی های عاطفی- اجتماعی و شیوه عدالت محوری مدیران بر مسئولیت پذیری فردی- اجتماعی کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضویسجاد جوهرچی مشهدیکارشناسی ارشدکشتی دار۱۳۹۷/۰۶/۲۴
تأثیر بازیهای مبتنی بر مهارتهای حرکتی بنیادی بر کارکردهای اجرایی منتخب و تبحر حرکتی پسران هشت سالهفهیمه صابری تولاییکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
مقایسه روش آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد و یادگیری ضربه فورهند تنیس روی میز دختران مبتدیفاطمه والهکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
مدل یابی رابطه ویژگی‌های شغلی با رضایت شغلی و تعهد حرفه‌ای داوران فوتبال عراقسامر سعدون شنغاره عابدیکارشناسی ارشدکشتی دار۱۳۹۷/۰۶/۲۷
اثر برنامه تمرینی منتخب بر عملکرد ادراکی- حرکتی و شناختی کودکان پیش دبستانیفاطمه علی پورکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تاثیر تحریک فراجمجمه ای مخچه همراه با تمرینات تعادلی بر کنترل پاسچر و خطر سقوط بیماران مولتیپل اسکلروزیسالهه تیموریکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی عوامل مؤثر بر ترویج کارآفرینی ورزشی کشور عراق بر اساس تحلیل PESTحسنین رحیم محمد الحریشاویکارشناسی ارشدکشتی دار۱۳۹۷/۰۸/۱۵
شناسایی و اولویت بندی استراتژی‌های بازاریابی مؤثر بر موفقیت والیبال بانوان ایرانمینا مژدکانلوکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۷/۰۸/۲۲
تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب جسمانی، ذهنی، مشاهده‌ای و ترکیبی به همراه محرومیت از خواب بر یادگیری سرویس کوتاه بدمینتونایمان قنبریدکتری(PhD)طاهری تربتی۱۳۹۷/۱۰/۰۳
تأثیر تمرینات بینایی و حرکتی بر رشد حرکتی و ادراک بینایی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی و ادراک بینایی: وابستگی و تعامل ادراک و عملمحسن قطبیدکتری(PhD)سهرابی۱۳۹۷/۱۰/۱۰
اثر دستورالعمل‌های یادگیری آشکار و پنهان بر مؤلفه‌های دقت، ناهمزمانی و پایداری مهارت حرکتی ظریف: با تاکید بر خواب شبانهسعید دقیقه رضاییدکتری(PhD)صابری کاخکی۱۳۹۷/۱۰/۱۸
ارائه مدل مزیت رقابتی باشگاهی فوتبال ایران مبتنی بر شهرت تیمیمحمد دهشتیدکتری(PhD)عظیم زاده۱۳۹۷/۱۱/۱۴
تبیین الگوی مزیت رقابتی مبتنی بر شایستگی سرمایه‌های انسانی ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌های دولتیبا استفاده از روش نظریه داده بنیادعلیرضا خادم لودکتری(PhD)طالب پور۱۳۹۷/۱۱/۱۷
طراحی مدل ارزش گذاری اقتصادی باشگاه های والیبال ایرانمحمدعلی صاحبکاراندکتری(PhD)طالب پور۱۳۹۷/۱۱/۱۷
تأثیر الگودهی ویدئویی و زیستی بر یادگیری مهارت حرکتی، تغییرات الگوی توجه بینایی و تغییرات الگوی امواج مغزی کودکان دارای اختلال طیف درخودماندگی: دیدگاه رفتاری و عصب‌شناختیمحمدصابر ستودهدکتری(PhD)طاهری تربتی۱۳۹۷/۱۱/۲۳
مقایسه روش‌های تدریس دستوری و دوسویه بر یادگیری شوت ثابت بسکتبال: تعیین نقطه بهینه چالش با تکیه بر مدل جنتایلسهیلا گوهررخیدکتری(PhD)صابری کاخکی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
ارائه مدل نقش ادراک از عدالت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با میانجی گری استراتژی مدیریت دانش در کارمندان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضویرسول ملانژاد خلیل ابادکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۷/۱۱/۲۹
بررسی میزان توجه تماشاچیان به تبلیغات حامیان مالی در مسابقات بدمینتون با استفاده از دستگاه ردیاب چشمیامیر اکبرزادهکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۳۹۷/۱۱/۲۹
مدل یابی رابطه مسئولیت اجتماعی وتعهد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضویمصطفی کاظمیکارشناسی ارشدکشتی دار۱۳۹۷/۱۱/۲۹
مطالعه تحلیلی مباحث حقوق ورزشی عوامل اجرایی_فنی استخرهای استان خراسان رضویبهناز اکبرزاده نجارکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۷/۱۱/۲۹
اثر یک دوره ماساژ کودک بر عملکرد حرکتی، شناختی و فردی-اجتماعی نوزادان نارسملیحه حسین پوریزدی نژادفردکارشناسی ارشدسهرابی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی نقش ارتباطات و تجربه برند بر ایجاد وفاداری به برند با میانجیگری تصویر برند در مشتریان پارک‌های آبی مشهدرسول قربان پورکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تاثیر نوع دستورالعمل های توجهی بر یادگیری ضربه آپ دولیو چاگی: نقش سطح بازپردازش آگاهانهفاطمه اسلامی نسبکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تأثیر تمرین جسمانی و مشاهده ای بر انتقال زمانبندی یک تکلیف حرکتی با تأکید بر شیوه اجرای حرکتامین قمریدکتری(PhD)سهرابی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تأثیر روش‌های تمرینی کم خطا و پرخطا بر الگوهای فعال‌سازی عضلانی، برنامه حرکتی تعمیم‌یافته و دقت مهارت پرتاب از بالای شانه در افراد مبتلا به سندروم داوننرگس ولی نقندردکتری(PhD)سهرابی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تدوین برنامه راهبردی فدراسیون بدمینتون عراق با رویکرد ترکیبی swot و Ahpمحمد معین شهاب المحناکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شناسایی و ارزیابی شاخص های موفقیت مدیریت عملکرد اماکن و فضاهای ورزشی اداره ورزش و جوانان مشهدمهلا محرریکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مدلسازی تحلیلی نقش چندگانه رویدادهای بزرگ ورزشی بر سرمایه اجتماعی جامعه میزبان در صنعت گردشگری ایرانمجتبی رجبیدکتری(PhD)طالب پور۱۳۹۸/۰۳/۰۸
مدل‌سازی مفصل‌بندی، هویت تیمی و مؤلفه‌های تناسب حامیان مالی تیم ملی والیبال با بررسی اثر آن بر قصد خرید مصرف‌کنندگانآسیه قربانیان رجبیدکتری(PhD)طالب پور۱۳۹۸/۰۳/۰۸
طراحی مدل تحلیلی آسیب شناسی سرمایه های انسانی فوتبال حرفه ای ایرانکیانوش شجیعدکتری(PhD)طالب پور۱۳۹۸/۰۳/۲۶
تاثیر مداخله بینایی – حرکتی بر عملکرد اجتماعی، رفتارهای کلیشه ای، مهارت های حرکتی درشت و کارکرد-های بینایی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسمسیده منیژه عربیدکتری(PhD)صابری کاخکی۱۳۹۸/۰۴/۲۲
تأثیر زمان تحریک مستقیم فرا جمجمه مخچه ای و آهیانه ای بر یادگیری انطباقی و تحکیم حافظه در حرکت هماهنگی دودستیعاطفه آذرپیکاندکتری(PhD)طاهری تربتی۱۳۹۸/۰۴/۳۰
تاثیر آرایش تمرینات آشکار و پنهان بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان مربوطه : با تاکید بر نظریه بازپردازش خودآگاهسعید نظری کاکوندیدکتری(PhD)صابری کاخکی۱۳۹۸/۰۶/۲۳
تشخیص و ردیابی تبلیغات در ویدئو رویدادهای ورزشی با رویکرد جانماییسعیده کاشانیکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۳۹۸/۰۶/۲۳
تأثیر برنامه تمرینی منتخب بر تبحر حرکتی، کنش های اجرایی، مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری: مبتنی بر رویکرد یادگیری توجه، تعادل و هماهنگیتکتم امامی کشفیدکتری(PhD)سهرابی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص راهکارهای توسعه فوتسال بانوان ایرانسیده رویا کلاتیکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۸/۰۶/۳۰
طراحی مدل اعمال قدرت نرم از طریق دیپلماسی ورزشیکامبیز عبدیدکتری(PhD)طالب پور۱۳۹۸/۰۶/۳۰
طراحی مدل توسعه کسب و کارهای تولیدی ورزشی ایرانسیدمحمدجواد رضویدکتری(PhD)طالب پور۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی تأثیر تبلیغات از طریق شخصیت‌های مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالاهای ورزشی و غیر ورزشیامیرحسین سپهریانکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی برای توسعه آگاهی فرهنگی- ورزشی در عراقبهاء هادی خلیف الشمامطهکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تدوین راهبردهای رقابت پذیری و توسعه ورزش قهرمانی دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از تکنیک متاسواتسجاد جابریکارشناسی ارشدکشتی دار۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تدوین مضامین تعالی استراتژیک فوتبال خراسان بزرگ با رویکرد آمیخته بازاریابیسیدمحمد امیری بایگیکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شناسایی موانع تامین مالی کارآفرینان ورزش کشور عراقاحمد علی حسین فریجیکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مطالعه تطبیقى نحوه گذران اوقات فراغت ورزشى دانشجویان دختر ایرانى و استرالیایىسیده ویدا حلیمیان اولکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تاثیر تمرینات تعادلی بر ثبات قامت ایستا و پویا و مشکلات رفتاری کودکان اختلال طیف اتیسم: با تأکید بر تمرینات محرک سیستم وستیبولاروحیده ولایتی حقیقیدکتری(PhD)صابری کاخکی۱۳۹۸/۰۹/۱۰
پیش بینی میزان بهره وری هیئت های ورزشی از طریق مدیریت کیفیت جامع(TQM)مهدی بارانیکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۸/۱۰/۱۸
بکارگیری مدل BSCو روش QFDدر ارزیابی عملکرد باشگاههی ژیمناستیک شهر مشهدآمنه حسینیکارشناسی ارشدکشتی دار۱۳۹۸/۱۱/۱۵
بررسی تأثیر صحه‌گذار ورزشی بر توجه دیداری در تبلیغاتمجید زحمتیکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تحلیل فضایی اماکن ورزشی شهر مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای (GIS)علی قدیریکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تحلیل فعالیت‌های مغزی مشتریان در رویارویی با تبلیغات با تأکید بر ورزشزهرا امینی روشندکتری(PhD)عظیم زاده۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تأثیر تمرینات جسمانی ، ذهنی و ترکیبی منتخب بر تعادل افراد سکته مغزی با تأکید بر تغییر در ورودی های حسیامیر حق خواهدکتری(PhD)سهرابی۱۳۹۹/۰۴/۳۱
تحلیل عوامل مؤثر بر هویت برند ورزش هندبال سبزوار: با رویکرد توسعه شهریمریم بلالیدکتری(PhD)عظیم زاده۱۳۹۹/۰۶/۱۷
تأثیر بازخوردهای تأییدی، اصلاحی، ترکیبی بر فراگیری و یادداری مهارت پرتاب دارت با تأکید بر رویکرد ساندویچمحمد قدوسی تباردکتری(PhD)سهرابی۱۳۹۹/۰۶/۲۴
تأثیر بازی‌های تعاملی ویدئویی و برنامه تمرینی اسپارک بر مهارت‌های حرکتی درشت، هماهنگی چشم و دست و شدت علائم اختلال کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسمفاطمه کیهانیدکتری(PhD)طاهری تربتی۱۳۹۹/۰۶/۲۵
مقایسه اثر تداخل زمینه‌ای و تمرین افتراقی بر یادگیری حرکتی و بازنمایی ذهنی در ضربه گلفسیده حوریه موسوی فیض ابادیکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۳۹۹/۰۶/۲۶
بررسی اثربخشی تمرین مهارت‌های روان‌شناختی (PSTs) منتخب، بر مهارت دریبلینگ فوتبال، استحکام ذهنی و شایستگی حرکتی ادراک‌شده در کودکان مستعد فوتبال 10-7 ساله شهر مشهد.ناصر پازشی رشتخوارکارشناسی ارشدمحمدی نژاد۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تأثیر تمرین واقعیت مجازی بر مهارت‌های کنترل شیء و کنترل حرکتی پیش‌بینانه کودکان با اختلال هماهنگی رشدیصغری ابراهیمی ثانیدکتری(PhD)سهرابی۱۳۹۹/۰۷/۰۵
تبیین مدل اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضویمهناز گل گلیکارشناسی ارشدکشتی دار۱۳۹۹/۰۷/۰۶
تاثیر روش های آموزش خطی ،آموزش بازی برای فهمیدن و حس بازی بر یادگیری مهارت پنجه والیبال دختران مبتدی 13-15 سال با استفاده از ابزار سنجش عملکرد بازی.هدی محمدی عبدل ابادکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۳۹۹/۰۷/۱۲
شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی تیم های لیگ برتر هندبال بانواننسترن نوبهارکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۹/۰۷/۲۸
تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای مغز و تمرین هماهنگی بر زمان واکنش دیداری و هماهنگی دودستی سالمندانمحبوبه روستاکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
طراحی مدل توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای ایرانمهدی ناظمیدکتری(PhD)عظیم زاده۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تعیین موقعیت راهبردی اداره تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش افغانستان بر اساس مدل SWOTتاج الدین رشیدیکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۹/۱۰/۲۷
تعیین موقعیت راهبردی و تدوین برنامه فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی افغانستانکریم داد شریفیکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۹/۱۰/۲۷
بررسی نقش برنامه های آموزشی مصوب فدراسیون دوومیدانی بر عملکرد مربیان عراقسجاد محمد عبادی الخفاجیکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۳۹۹/۱۱/۰۴
مقایسه نوع محرک، زمان پیش دوره و پیش بینی پذیری محرک بر الگوی توقف حرکت: بررسی فرضیه نقطه بدون بازگشتعلی خیراندیشدکتری(PhD)صابری کاخکی۱۳۹۹/۱۱/۰۸
تدوین استراتژی بازاریابی فدراسیون فوتبال عراقخلدون عبد علی خلفکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۳۹۹/۱۱/۱۳
مقایسه تغییرپذیری تمرینات مبتنی بر مکان و مسیر هدف در اکتساب و یادگیری سرویس ساده والیبالتکتم کامران نیاکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۳۹۹/۱۱/۱۸
تأثیر آرایش تمرین مبتنی بر الگوریتم و مشابهت تکلیف بر اجرا و یادگیری تکلیف حرکتی متوالی در سالمندان: مطالعه الکتروانسفالوگرافیمیثم بیکدکتری(PhD)طاهری تربتی۱۳۹۹/۱۱/۲۱
برنامه ریزی راهبردی توسعه ورزش فوتسال کشور عراق با استفاده از مدل استراتژیک سوارعقیل حازم حسین الجاسمکارشناسی ارشدکشتی دار۱۳۹۹/۱۱/۲۶
طراحی و تبیین مدل برند شهر مشهد با تأکید بر کارکردهای ورزشیمهدی سلیمیدکتری(PhD)کشتی دار۱۳۹۹/۱۱/۲۶
تبیین عوامل موثر بر تبلیغات ورزشی مبتنی بر احساسات در محصولات ورزشی ساخت ایراناحمد حمید کریم سوادیکارشناسی ارشدکشتی دار۱۳۹۹/۱۱/۲۸
تدوین برنامه راهبردی بازاریابی ورزشی فدراسیون دوومیدانی عراقنجاح حسن جاسم الحسینیکارشناسی ارشدطالب پور۱۳۹۹/۱۱/۲۸
مطالعه بخش بندی مشتری و تجارت الکترونیک فروشندگان در بازار کفش ورزشی تولید داخلعلی حسین علی العبیدکارشناسی ارشدکشتی دار۱۳۹۹/۱۱/۲۸
شناسایی و الویت بندی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه هندبال حرفه ای بانوان خراسان رضویزهرا کریمیان قلیانلوکارشناسی ارشدکشتی دار۱۳۹۹/۱۱/۲۹
طراحی مدل ارزش گذاری میراث فرهنگی ناملموس: رویداد ورزشی کشتی با چوخهشهرام عبدیدکتری(PhD)طالب پور۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و تصویر برند بر ارزش ویژه برند باشگاه‌های والیبال عراقحسین علی حسینکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۳۹۹/۱۲/۰۹
تأثیر یک دوره تمرینات منتخب شناختی – تعادلی بر حافظه فضایی و تعادل در افراد مبتلابه اختلال شناختی خفیفمجید کرمی زادهکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۴۰۰/۰۳/۲۵
مقایسه تأثیر تمرینات شناختی ـ حرکتی Wii و تمرینات مقاومتی بر تبحر حرکتی و کارکردهای اجرایی کودکان ADHDاعظم قزیدکتری(PhD)سهرابی۱۴۰۰/۰۴/۰۶
تأثیر تمرینات منتخب چند حسی بر تعادل و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب سالمندان مبتلابه نوروپاتی محیطی دیابتیمنیره اسدی قلعه نیدکتری(PhD)سهرابی۱۴۰۰/۰۶/۱۷
طراحی مدل پویایی لیگ برتر هندبال ایرانمحمد مصلی نژاددکتری(PhD)طالب پور۱۴۰۰/۰۶/۲۰
تبیین عوامل مؤثر بر طراحی ساختارهای سازمانی سازگار برای ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌های ایران با رویکرد پدیدارشناسیمحبوبه اللهیاریدکتری(PhD)میرزازاده۱۴۰۰/۰۶/۲۳
ارائه مدل معادلات ساختاری مدیریت استعداد، کارآفرینی سازمانی و بهره وری شغلی معلمان مرد تربیت بدنی مشهد.رضا مصطفویکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۴۰۰/۰۶/۲۷
بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده رشد استارت آپ های دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های استان خراسان رضویفرزانه اویسی ثانیکارشناسی ارشدکشتی دار۱۴۰۰/۰۶/۲۷
طراحی مدل برند شخصی معلمان تربیت بدنی در ایرانفریبرز رمضانیدکتری(PhD)کشتی دار۱۴۰۰/۰۶/۲۹
بررسی تاثیر ترغیب احساسی بر قصد، انگیزه و تغییر نگرش نسبت به کارآفرینی دانشجویان علوم ورزشیالهام خوش بخت احمدیکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۴۰۰/۰۶/۳۰
شناسایی و اولویت بندی عوامل پیش برنده و بازدارنده کارآفرینی ورزشی در استان خراسان رضویرضا قلعه نوئیکارشناسی ارشدکشتی دار۱۴۰۰/۰۶/۳۰
تأثیر نوروفیدبک و تمرین والن بر توجه اشتراکی کودکان پسر شش تا هشت سالۀ طیف اوتیسم (سطح یک)مریم نظریدکتری(PhD)سهرابی۱۴۰۰/۰۷/۲۰
بررسی جنبه حرکتی مشکلات ترسیمی و نوشتاری در کودکان پیش دبستانی: تدوین سیاهه حرکتی-شناختیمیترا آریایی منشکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
تاثیر تمرین بینایی بر رفتار خیرگی، نوسانات قامتی و تعادل در سالمندان ‏منوچهر قلخانیدکتری(PhD)طاهری تربتی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
ارائه مدل نقش توسعه پایدار بر تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کارمسعود آقاییدکتری(PhD)میرزازاده۱۴۰۰/۰۷/۲۸
تاثیر تمرینات انسداد بینایی بر عملکرد و یادگیری مهارت فورهند تنیس روی میز و عملکرد جستجوی بیناییمهدی حیدریدکتری(PhD)صابری کاخکی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
ویژگی های روان‌سنجی نسخه عراقی آزمون TGMD-3 و مقایسه مهارت های حرکتی بنیادی کودکان 8 تا 9 سال عراقی و ایرانیرفعت فرحان حمید الحجاجدکتری(PhD)سهرابی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
شناسایی و ارزیابی عملکرد معیارهای انتخاب منابع انسانی درون سازمانی فدراسیون کشتی عراقمحمد مصطفی هاشم ال طعمهدکتری(PhD)میرزازاده۱۴۰۰/۰۸/۰۹
بررسی رابطه بین سطح مهارت‌های روان‌شناختی و استحکام ذهنی با میانجی‌گری مزاج در ورزشکاران کاراته‌کای مرد مبتدی و ماهر شهرستان شاهرود: تحلیل مسیردانیال اشرفیکارشناسی ارشدمحمدی نژاد۱۴۰۰/۰۸/۱۱
تأثیر نسبت های مختلف تصویرسازی ذهنی به تمرین بدنی بر یادگیری مهارت ضربه پای مای گری در کاراتهسیدامیر کلالیکارشناسی ارشدسهرابی۱۴۰۰/۰۸/۱۵
ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون BOT-2 و مقایسه تبحر حرکتی پسران 5 تا 7 ساله عراقی و ایرانیعقیل موسی جابر المالکیدکتری(PhD)سهرابی۱۴۰۰/۰۸/۱۹
مقایسه تأثیر برنامه تمرینی منتخب مجازی (آنلاین) مبتنی بر اسپارک با برنامه سنتی ورزش دانش آموزان بر تبحر حرکتی دختران نه تا ده سالکوثر رحمانیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۴۰۰/۰۹/۰۳
مقایسه تأثیر دو نوع خطای بینایی ابینگهاوس بر یادگیری مهارت حرکتی پرتابی و تغییرات الگوی امواج مغزی در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم: دیدگاه عصب-رفتاریمحمدحسین زمانیدکتری(PhD)طاهری تربتی۱۴۰۰/۰۹/۱۷
تدوین راهبردهای توسعه فوتبال حرفه ای عراق.عباس عماد فیصل السلطانیکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۴۰۰/۰۹/۲۳
بررسی ارتباط بین شخصیت برند و وفاداری هواداران ایرانی تیم فوتبال رئال مادرید با میانجیگری تصویر ادراک‌شده برندسحر پاسبانکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۴۰۰/۰۹/۲۴
ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی برنامه گرس روتز فیفا برای مربیان شاغل در مدارس فوتبال خراسان رضویسیدمجتبی موسویکارشناسی ارشدکشتی دار۱۴۰۰/۱۰/۱۱
تدوین برنامه راهبردی ورزش فوتسال کشور عراقحسنین هادی بجای الشبلاویدکتری(PhD)طالب پور۱۴۰۰/۱۰/۱۲
اولویت بندی شاخص‌های موثر بر ارزیابی عملکرد مربیان فوتبال عراقوعد فیاض موزان المحمداویکارشناسی ارشدطالب پور۱۴۰۰/۱۰/۱۳
شناسایی الگو های ذهنی مدیران ارشد ورزشی در خصوص توسعه قهرمانی در ورزش دانش‌آموزیمرتضی نظریکارشناسی ارشدطالب پور۱۴۰۰/۱۰/۱۵
بررسی نقش تفکر استراتژیک و شایستگی‌های مدیریتی بر اثربخشی بازاریابی در مجموعه‌های ورزشی شهرداری مشهدسجاد جلالیانکارشناسی ارشدطالب پور۱۴۰۰/۱۱/۰۴
تأثیر خواب، نوع دستورالعمل آموزشی و ساختار توالی حرکت در یادداری و انتقال یک تکلیف حرکتی: تحکیم حافظه حرکتی در کودکانحمیده ایرانمنشدکتری(PhD)صابری کاخکی۱۴۰۰/۱۱/۲۵
نقش محیط آموزشی دانشگاه در قصد کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی در دانشگاه های دولتی و غیرانتفاعیفرید رحمانیان چاپشلوکارشناسی ارشدکشتی دار۱۴۰۰/۱۱/۲۷
بررسی نقش بازاریابی تجربی بر قصد حضور مجدد مشتریان با میانجیگری خوشنامی در مدارس فوتبالوحید نصرتیکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۴۰۰/۱۱/۳۰
مقایسه تأثیر یک دوره فعالیت بدنی منتخب و برنامه تمرینات اگزرگیم بر تبحر حرکتی کودکان 7 تا 9 سال مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشماهور پازش رشتخواریکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۴۰۰/۱۱/۳۰
مقایسه تاثیر تمرینات منتخب حرکتی بر تعادل، سازماندهی حسی و کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی با تأکید بر رویکرد تکلیف دوگانهحمیده جهانبخشدکتری(PhD)سهرابی۱۴۰۰/۱۲/۰۱
بررسی نقش بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند مجموعه ورزشی آستان قدس رضویجواد جباری بزدیکارشناسی ارشدکشتی دار۱۴۰۰/۱۲/۱۱
رابطه فراهم سازها در محیط داخل و بیرون از خانه با تبحر حرکتی و رشد اجتماعی پسران 7 تا 10 سالعلی ریحانیکارشناسی ارشدسهرابی۱۴۰۰/۱۲/۱۲
مقایسه سطوح گوناگون دشواری بر یادگیری تکلیف حرکتی در سالمندان: با تاکید بر روش های یادگیری ماشینمجتبی اسمعیلی ابدردکتری(PhD)طاهری تربتی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
ارائه مدل کیفی توسعه پایدار ورزش والیبال کشور عراق با رویکرد بازاریابی ورزشینورهان مرزه عبدالرزاق الجنابیکارشناسی ارشدکشتی دار۱۴۰۰/۱۲/۱۵
تاثیر تمرینات ادراکی-حرکتی مبتنی بر بازی و روش خطی بر کارکردهای اجرایی کودکان پیش دبستانیمریم فتاح زاده شهریکارشناسی ارشدصابری کاخکی۱۴۰۰/۱۲/۱۵
تأثیر برنامه حرکتی منتخب بر درک مطلب و خواندن دانش‌آموزان نارساخوان دختر ۷ تا ۹ ساله شهرستان فردوسفرزانه برمکیکارشناسی ارشدسهرابی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
تأثیر دستورالعمل های توجهی و هیپنوتیزم ورزشی بر عملکرد و یادگیری و الگوهای هماهنگی دودستی و امواج مغزی در بسکتبالیست‌ها: یک تحلیل عصبی- رفتاریمحمد مرادی نورآبادیدکتری(PhD)محمدی نژاد۱۴۰۰/۱۲/۱۸
رواسازی نسخه فارسی پرسشنامه سواد جسمانی کانادایی نسخه دوم( CAPL-2 )در کودکان 8 تا 12 ساله شهر مشهدساناز پورمحمدکارشناسی ارشدمحمدی نژاد۱۴۰۰/۱۲/۱۸
تاثیر محرک شنیداری ریتمیک بر یادگیری زمانبندی حرکتی کودکان با اختلال هماهنگی رشدیاحمد دهنویدکتری(PhD)صابری کاخکی۱۴۰۰/۱۲/۲۵
بررسی تأثیر برنامه منتخب حرکتی هوازی موزون همراه با موسیقی بر دست‌نویسی، مهارت‌های ادراکی-حرکتی و عزت‌نفس کودکان 9-8 ساله دارای اختلال نوشتن مدارس شهر کاشمرسمانه غلامپورکارشناسی ارشدمحمدی نژاد۱۴۰۱/۰۱/۳۰
الگوی توسعه گردشگری خلاق مبتنی بر میراث فرهنگی ناملموس: ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ایرضا حیدریدکتری(PhD)کشتی دار۱۴۰۱/۰۳/۰۱
مدل سازی راهبردی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه بدمینتون خراسان شمالیایمان فیروزهکارشناسی ارشدطالب پور۱۴۰۱/۰۳/۰۳
تبیین الگوی پارادایمی حقوق مصرف‌کنندگان محصولات ورزشی ایرانیبهادر عزیزیدکتری(PhD)طالب پور۱۴۰۱/۰۵/۰۹
تدوین برنامه راهبردی اوقات فراغت ورزشی دانش آموزان شمال شرق ایران با رویکرد SOARسمیه سمیعیکارشناسی ارشدکشتی دار۱۴۰۱/۰۵/۰۹
بررسی روابط بین عوامل مرتبط با سواد بدنی و شادکامی و سبک زندگی فعال در دانش آموزان ۸ تا 12 سال شهر مشهد : تحلیل مسیرحسن رجب زاده مطلقکارشناسی ارشدمحمدی نژاد۱۴۰۱/۰۵/۱۰
پیش بینی عملکرد معلمان تربیت بدنی استان خراسان رضوی براساس مولفه های توانمندسازیمجید کریمیان شیخهاکارشناسی ارشدطالب پور۱۴۰۱/۰۶/۱۲
تحلیل نشانه‌شناسی بیلبوردهای تبلیغاتی ورزشی بر اساس مدل کرس و ونلیوونرامتین بهشتیکارشناسی ارشدکشتی دار۱۴۰۱/۰۶/۱۵
شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی صفحات اینستاگرام برندهای ورزشی ایرانیبهاره قاسمیکارشناسی ارشدکشتی دار۱۴۰۱/۰۶/۲۲
ارائه مدل طراحی پوستر المپیادهای فرهنگی- ورزشی دانشجویان با رویکرد بازاریابی عصب پایهمسعود دارابیدکتری(PhD)عظیم زاده۱۴۰۱/۰۶/۲۳
بررسی و تحلیل عوامل موثر بر وضعیت درس تربیت بدنی مدارس استان خراسان رضوی بر مبنای ماتریس اهمیت–عملکردمحمدجواد احمدیان مقدمکارشناسی ارشدطالب پور۱۴۰۱/۰۷/۰۹
عدالت جنسیتی و عملکرد اجتماعی سازمان: مطالعه حوزه ستادی وزارت ورزش و جوانانجواد بنی حسندکتری(PhD)میرزازاده۱۴۰۱/۰۷/۱۱
تعیین نقش کیفیت خدمات و تصویر سازمانی بر وفاداری مشتریان مجموعه های ورزشی آموزش و پرورش شهر مشهدرضا فروغیانکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۴۰۱/۰۷/۱۶
تأثیر بازی‌های حرکتی موزون بر کارکردهای اجرایی کودکان دختر هفت تا نه سال دارای اختلال هماهنگی رشدی شهر تربت‌حیدریهمریم خداشناسکارشناسی ارشدسهرابی۱۴۰۱/۰۷/۲۰
تأثیر تصویرسازی کانون توجه درونی و بیرونیِ نزدیک و دور بر حرکات چشم، توانایی تصویرسازی و زمان پاسخ کاراته کاهای ماهرعلی فتحی زادهدکتری(PhD)سهرابی۱۴۰۱/۰۷/۲۰
بررسی و اولویت‌بندی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه بسکتبال حرفه ای بانوان خراسان رضوینرگس عربخانیکارشناسی ارشدطالب پور۱۴۰۱/۰۷/۲۳
تأثیر تمرینات ریتمیک بادی پرکاشن بر توجه و مهارت نوشتن دختران مبتلا به اختلال نوشتن هشت تا نه سالاکرم نظرزادهکارشناسی ارشدسهرابی۱۴۰۱/۰۷/۲۵
شناسایی چالش ها و موانع توسعه دوومیدانی عراقمرضیه عباس جولیکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۴۰۱/۰۷/۲۶
شناسایی عوامل سوق دهنده و بازدارنده در توسعه کارآفرینی ورزش کشور عراقعلی وحید حسن النایلیکارشناسی ارشدعظیم زاده۱۴۰۱/۰۷/۲۶
بررسی رابطه عشق و نفرت با پرخاشگری طرفداران باشگاه های فوتبال مشهدمحمد عسگریکارشناسی ارشدطالب پور۱۴۰۱/۰۸/۲۵
مقایسه تأثیر تمرینات هوازی و تمرینات ادراکی - حرکتی بر کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدیمریم خجسته نژادگل مکانیکارشناسی ارشدسهرابی۱۴۰۱/۱۰/۱۱
بررسی نقش بازاریابی شبکه های اجتماعی بر وفاداری برند با میانجیگری اعتماد و ارزش ویژه برند در باشگاه های بدن سازی استان خراسان جنوبیمهدیه فردکارشناسی ارشدطباطبائیان نیم آورد۱۴۰۱/۱۱/۲۵
تاثیر باور کلیشه‌ای جنسیتی بر اضطراب رقابتی و عملکرد تنیس روی میز دختران نوجوان (مقطع متوسطه)مهدیه اعتمادیکارشناسی ارشدمحمدی نژاد۱۴۰۱/۱۱/۲۶
تأثیر پیچیدگی توالی و دستورالعمل های مبتنی بر سرعت و دقت بر یادگیری توالی یک تکلیف حرکتی مداوم: نقش تعاملی سرعت و دقتحسام ایرانمنشدکتری(PhD)صابری کاخکی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی موقعیت راهبردی هیأت فوتبال استان خراسان رضویعلیرضا نیک فرجامکارشناسی ارشدطالب پور۱۴۰۱/۱۲/۰۲
آینده‌پژوهی نقش فناوری‌های نسل چهارم در رویدادهای ورزشی با تأکید بر سوی تاریک رسانه‌های اجتماعیعمر علیزایی یوسف ابادیدکتری(PhD)طالب پور۱۴۰۱/۱۲/۰۳
بررسی توسعه ورزش همگانی و اوقات فراغت ورزشی در عراقذوالفقار فاضل عبدالحسین الدباغکارشناسی ارشدطباطبائیان نیم آورد۱۴۰۱/۱۲/۰۳
تاثیر هشت هفته تمرین صبحگاهی و خودانگیزی بر روی تعادل پویای سالمندان با تفکیک جنسیتیافسانه پرویزیکارشناسی ارشدمحمدی نژاد۱۴۰۱/۱۲/۰۷
مقایسه تاثیر رویکردهای تمرینی خودتنظیم، نیمه خودتنظیم و آزمونگرتنظیم بر عملکرد مهارت دقت پرتاب از بالای شانه کودکانمهدی قربان زادهکارشناسی ارشدسهرابی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
تاثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک (افزایش و کاهش آلفا) بر اکتساب و یادداری عملکرد مهارت سرویس کوتاه بدمینتونپوریا شاهسون قره غونیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۴۰۲/۰۱/۲۹
بررسی عوامل موثر بر توسعه ورزش بانوان در عراقهاله فاضل علوانکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۴۰۲/۰۲/۱۲
راهکارهای توسعه حامیان مالی در باشگاه‏های فوتبال حرفه ‏ای عراقعلی ولید خلف الساعدیکارشناسی ارشدکشتی دار۱۴۰۲/۰۲/۱۲
تاثیر بازی های منتخب موزون بر سواد بدنی، شایستگی ادراک شده، پرخاشگری و تعادل کودکان هفت تا 10 ساله بی‌سرپرست و باسرپرست شهر مشهدرویا طاهری حصاریکارشناسی ارشدمحمدی نژاد۱۴۰۲/۰۳/۰۶
آسیب شناسی وضع موجود بازی های بومی محلی شهرستان بجستان و ارائه راهکار مناسبمریم فاطمی پورکارشناسی ارشدکشتی دار۱۴۰۲/۰۳/۰۸
بررسی نقش میانجی شخصیت برند در رابطه بین جان بخشی به برند با وفاداری مشتریان باشگاه های بدنسازی مشهدرضا بنی اسدی مقدمکارشناسی ارشدطالب پور۱۴۰۲/۰۳/۱۰
تاثیر تحریک الکتریک فرا جمجمه ای و تمرینات LSVT بر تعادل ایستا و پویا و خشکی حرکات بیماران پارکینسونرضا رضاییکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۴۰۲/۰۳/۲۴
طرح ریزی برنامه راهبردی رشد و توسعه فوتبال حرفه‌ای استان سیستان بلوچستان براساس مدل فیلیپس /حمزه دهقانکارشناسی ارشدطالب پور۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ارائه ی الگوی راهبردی مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایرانمهسا مرتضائیاندکتری(PhD)میرزازاده۱۴۰۲/۰۴/۱۰
ارائه مدل عوامل موثر بر توسعه باشگاه های بدنسازی شهر مشهدامیررضا کرباسچیانکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۴۰۲/۰۶/۲۹
تدوین راهبردهای توسعه ورزش همگانی سلامت محور استان گلستان /علیرضا ابراهیم زادهکارشناسی ارشدمیرزازاده۱۴۰۲/۰۶/۲۹
مقایسه اثربخشی یک دوره تمرین منتخب دو‌‌دستی و تحریک فراجمجمه‌ای جریان مستقیم بر کنترل حرکتی ظریف و حافظه‌کاری سالمنداناحسان وفائی نوقابیکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۴۰۲/۰۷/۰۱
مقایسه تأثیر تمرین برنامه های منتخب آموزش شطرنج بر حافظه کاری، بازداری و توجه کودکان دارای اختلال بیش فعالی نقص توجه: با تاکید بر بازداری و غیر بازداریمرصاد خداشناسکارشناسی ارشدطاهری تربتی۱۴۰۲/۰۷/۰۱
آسیب‏شناسی شغلی داوران لیگ برتر بسکتبال ایرانرئوفه سادات افشارزادهکارشناسی ارشدطالب پور۱۴۰۲/۰۷/۰۸
تأثیر بازی‌های حرکتی ریتمیک بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان /جواد هراتیکارشناسی ارشدسهرابی۱۴۰۲/۰۷/۰۸
بررسی راهکارهای توسعه کسب‌وکارهای گردشگری ورزشی ایرانبابک دهنویکارشناسی ارشدکشتی دار۱۴۰۲/۰۷/۱۰
تدوین استراتژی های توسعه فوتبال پایه استان خراسان رضوی مبتنی بر سناریو نویسیسیدعلی ابریشمیکارشناسی ارشدکشتی دار۱۴۰۲/۰۷/۱۰
مطالعه تحلیلی عوامل و موانع توسعه باشگاه‌های والیبال عراقمحمد ستار راضی الجبوریدکتری(PhD)میرزازاده۱۴۰۲/۰۷/۱۰
تاثیر روش های آرام سازی عضله به ذهن و ذهن به عضله بر اضطراب رقابتی وعملکردتکواندوکاران ماهرمسعود خوش نیتکارشناسی ارشدسهرابی۱۴۰۲/۰۹/۲۱
شناسایی الگوی ذهنی خبرگان در خصوص مشارکت دانش آموزان در فوق برنامه ورزشی مدارس پسرانه مقطع متوسطه قوچانمحمد داغستانیکارشناسی ارشدکشتی دار۱۴۰۲/۱۰/۱۹
تدوین برنامه استراتژیک توسعة بازاریابی فدراسیون شنا عراقمحمد معین شهاب المحنادکتری(PhD)عظیم زاده۱۴۰۲/۱۱/۱۴
مدلسازی نقشه ذهنی مصرف کنندگان: مطالعه ذهنیت گردشگران استفاده کننده از مجموعه های آبی تفریحی شهر مشهداحمد عباس متعب الوایددکتری(PhD)کشتی دار۱۴۰۲/۱۱/۱۴
ارائه مدل مدیریت پیشگیرانه مصرف داروهای نیروزا در ورزشکاران غیرحرفه‌ای ایرانعبدالرحمان جامی الاحمدیدکتری(PhD)کشتی دار۱۴۰۲/۱۱/۲۹