كارکنان اداره آموزش و کارشناسان گروه

tatari2

رضا تاتاری

سمت: کارشناس مسئول امور آموزشی و آموزش‌های عالی آزاد

تحصیلات:کارشناسی ارشد علوم حدیث

پست الکترونیک:

تلفن :3465

 

 

rostampour

ولی الله رستم پور حصار جلال 

 سمت:کارشناس گروه فیزیولوژی ورزشی

 تحصیلات:کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تلفن :3467  

  ganggoo

  سعیدجنگجو برزل آباد

سمت: کارشناس گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی

تحصیلات :کارشناسی  ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ورزشی

تلفن :3464

kamyab

سعید کامیابی

سمت: کارشناس گروه رفتار حرکتی

تحصیلات:کارشناسی حسابداری

تلفن :3466    

 

 

ebrahimi 

مصطفی ابراهیمی کردیانی

سمت:کارشناس اداره آموزش

تحصیلات:کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تلفن:3486