عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
بررسی مشخصه های بدنی تاثیر گذار بر نتایج رقابتی شناگران زن زبده جواننصراله جوادیان صراف۲۰۰۴-۱
آزمون مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشورنصراله جوادیان صراف۲۰۰۵-۶
اثر تداخل زمینه ای ( آرایش تمرین) بر یادگیری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامترجواد فولادیان۲۰۰۶-۱۰
اثر آرایش تمرین بر اکتساب،یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامترجواد فولادیان۲۰۰۷-۷
تاثیر یک دوره تمرینی ورزش در آب بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمندفاطمه علیرضائی نقندر۲۰۰۸-۳
تأثیر تمرین ایروبیک، یوگا و ایروبیک یوگا بر آمادگی جسمانی دانشجویان دختر شرکت کننده در کلاسهای تربیت بدنی عمومی (1)نصراله جوادیان صراف۲۰۰۸-۹
تأثیر تکلیف دوگانه بر تعادل و الگوی فعالیت الکتریکی عضلات منتخبجواد فولادیان۲۰۰۸-۱۰
اثر روش های تمرینی ایروبیک و یوگا بر مؤلفه های خودتوصیفی بدنی دانشجویان دخترنصراله جوادیان صراف۲۰۰۸-۱۲
سوگیری ورزشی ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی و ارتباط آن با انگیزه مشارکت ورزشیجواد فولادیان۲۰۰۹-۵
ارائه مدل رگرسیونی جو سازمانی و کارآفرینی سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشوراکبر معرفتی,جواد غلامیان۲۰۰۹-۶
بررسی نگرش دانشجویان تربیت بدنی به موانع کارآفرینی و مشکلات راه اندازی کسب و کار بعد از فراغت از تحصیلنصراله جوادیان صراف۲۰۰۹-۶
ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکارجواد فولادیان۲۰۰۹-۸
بررسی فرسودگی ناشی از قضاوت در داوران ملی و بین المللی فوتبال ایران و رابطة آن با میزان استرسجواد غلامیان۲۰۰۹-۸
مقایسه اثر تعداد جلسات تمرین ایروبیک و یوگا بر مؤلفه های خودتوصیفی بدنی دانشجویان دخترنصراله جوادیان صراف۲۰۰۹-۱۰
بررسی سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهدنصراله جوادیان صراف۲۰۰۹-۱۲
تعیین نگرش، گرایش و سطح مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به فناور ی اطلاعاتجواد غلامیان,نصراله جوادیان صراف۲۰۰۹-۱۲
رابطه اضطراب بدنی اجتماعی با مراحل تغییر رفتار تمرینی دانشجویانجواد فولادیان۲۰۰۹-۱۲
مقایسه مهارت های روانی اعتماد به نفس بیشتر و تفسیر اضطراب رقابتی در میان ورزشکاران مهارت های باز و بستهمحمدعلی قره۲۰۱۰-۳
بررسی الگوی رگرسیونی نگرش های شغلی و جو سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشورجواد غلامیان۲۰۱۰-۴
تعیین سلسله مراتب هویت نقش بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران و رابطه آن با هویت ورزشی، سن و سابقه قهرمانیجواد فولادیان۲۰۱۰-۵
مقایسه هویت ورزشی بازیکنان تیم های ملی هندبال ایرانجواد فولادیان۲۰۱۰-۵
تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی حرکتجواد فولادیان۲۰۱۰-۶
مقایسه میزان به کارگیری چرخه بهره وری از زمان و تمایل به برنامه ریزی در بین مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استانمحمدعلی قره۲۰۱۰-۶
تأثیر تمرینات قدرتی بر کنترل پوسچر پویا و ایستا در زنان سالمندفاطمه علیرضائی نقندر۲۰۱۰-۱۲
بررسی میزان مشارکت عوامل خستگی مرکزی و محیطی پس از فعالیت زیربیشینه در شرایط مختلف (جنس و ریتم روزانه)فاطمه علیرضائی نقندر۲۰۱۱-۱
بررسی فعالیت عصبی - عضلانی حین حرکت در آبفاطمه علیرضائی نقندر۲۰۱۳-۶
بررسی الگوی عملکرد عصبی عضلانی و زمانبندی عضلات زانو حین تکالیف مختلف فرود در زنان فعالفاطمه علیرضائی نقندر۲۰۱۶-۱۲
بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی بر ثبات مرکزی و حس عمقی تنه زنان بسکتبالیست نخبهمحمدرضا محمدی۲۰۱۷-۹
تاثیر و ماندگاری یک دوره تمرینی عصبی-عضلانی بر تقارن تعادل ورزشکاران مبتلا به اسپرین مزمن مچ پافاطمه علیرضائی نقندر۲۰۱۷-۱۲
مقایسه دامنه حرکتی زانو و شاخص های فضایی - زمانی پس از بازسازی لیگامنت صلیبی قدامی در ورزشکاران نخبه مرد با دو نوع عمل جراحی به هنگام راه رفتنفاطمه علیرضائی نقندر۲۰۱۸-۶
استراتژی های موثر در مدل اسپانسرشیپ ورزش های حرفه ای ایرانجواد غلامیان۲۰۱۹-۶
تأثیر تمرینات تعادلی مبتنی بر تحریک سیستم وستیبولار بر ثبات قامتی و عملکرد مهارت‌های اجتماعی کودکان طیف اوتیسمفاطمه علیرضائی نقندر۲۰۱۹-۱۲
Place Research and Return to Sport: An Analysis of the Aesthetic Role and the Tendency of Customers to Sportجواد غلامیان۲۰۲۰-۸
تاثیر تمرینات تکلیف دوگانه بر کنترل پاسچر نشست و برخاست زنان سالمند با سابقه افتادنفاطمه علیرضائی نقندر۲۰۲۱-۱
مطالعه تحلیلی آسیب های زمینه ای ساختاری در عدم توجه به شایستگی منابع انسانی در مدیریت تربیت بدنی دانشگاه های دولتیعلیرضا خادملو۲۰۲۱-۶
شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل موثر بر افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی در آموزش مازی ناشی از همه گیری کروناجواد غلامیان۲۰۲۱-۱۱
تثیر تمرین پلایومتریک پایین تنه بر فعالیت الکتریکی عضلات بالاتنه و برخی پارامترهای آنتروپومتری و عملکردی در ورزشکاران جوانفاطمه علیرضائی نقندر۲۰۲۲-۴
ارائه مدل ویژگی‌ شخصیتی و انگیزه کارآفرینی بر قصد راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی: نقش میانی آگاهی از کارآفرینیجواد غلامیان۲۰۲۲-۵
تحلیل پیشران‎‌‌های موثر در توسعه صنعت ورزش با استفاده از رهیافت آینده پژوهیجواد غلامیان۲۰۲۲-۶
Financial Performance Model of Sports Product Manufacturers Based on Entrepreneurial Marketing and Market Orientation with the Mediating Role of Information Technologyجواد غلامیان۲۰۲۲-۱۰
ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت در فرآیند کسب‌وکارهای ورزشیجواد غلامیان۲۰۲۲-۱۲
الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب‌ شناسی مشکلات ورزش تکواندوی استان خراسان رضویجواد غلامیان۲۰۲۳-۲
بررسی اثر خستگی عضلات ثبات‌دهنده مرکزی بر فاکتورهای کینماتیکی اندام فوقانی درپرتاب بالای سر: شناسایی عوامل خطرزای آسیب‌های شایع در بازیکنان سافت بالفاطمه علیرضائی نقندر۲۰۲۴-۱
طراحی مدل مدیریت بهره‌وری در ادارات تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با رویکرد ارتقای نظام پاسخگوییمسعود دارابی۲۰۲۴-۱