عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
تاثیر تمرینات تکلیف دوگانه بر کنترل تعادل نشست و برخاست زنان سالمند با سابقه افتادنوحیده تیموری قله زوکارشناسی ارشدعلیرضائی نقندر۱۳۹۹/۰۷/۲۹
تاثیر تکلیف دوگانه بر نوسانات قامتی بیماران مبتلا به سکته مغزی: نقش مؤلفه های حافظه کاریزهرا سلمانیکارشناسی ارشدعلیرضائی نقندر۱۴۰۱/۰۳/۰۲
شناسایی و رتبه‌بندی پیشران‌های مؤثر بر توسعه کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوینجمه اسمعیل زاده اله ابادیکارشناسی ارشدغلامیان۱۴۰۱/۰۷/۱۰
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر برند سازی باشگاه های بدن‌سازی شهر مشهدفرزانه عرفانیکارشناسی ارشدغلامیان۱۴۰۱/۰۷/۲۷
شناسایی مصادیق اقتصادی مؤثر در توسعه ورزش‌های انفرادی در کشور عراقزید کاظم ظاهر الحسانیکارشناسی ارشدغلامیان۱۴۰۱/۱۲/۰۶