نام و نام خانوادگی مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
شفیعی تکتمکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۷
منصوری جلالکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۷
نیک رو حسینکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۷
محمدی پناه محسنکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۷
احمدی امینکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۷
فیروزهء زینبکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۷
جعفری محسنکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۷
صورتی جابلو دنیاکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۷
سعادت نیا آرشکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۷
دلفان محمودکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۷
میرزنده دل زهراکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۷
شریفان سمیهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
محمودی طبس آرشکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
سروری فاطمهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
ابراهیم نیا مهدیهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
اطهری علاف امینهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
اسلامی فاروجی رویاکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
درودی سمانهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
سعیدی سینی سیدعلی رضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
حاج خزیمه رضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
حسینی لوشاب سیدهاشمکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
موقر محمدحسینکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
احراری نصیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
طبرستانی محسنکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
احمدی مهدیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
صابری مهدیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
خورشیدسخن گوی مریمکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
شهرآبادی هادیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
بابازاده رضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
قدم پور واحد ذبیح الهکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
مهدوی مقدم سمانهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
ملکی زاده ماه منیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
کوشکی حسنکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
ودود محسنکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
ایزدپناه رضائی نسیمکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۹
سرگزی لیلاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۹
حلمی سیاسی فریمان عاطفهکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۹
نادعلی سمیراکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۹
متولی عنبرانی سیدمحمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۹
صداقتی امیدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۹
قدمگاهی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۹
عباسیان سقی صادقکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۹
صفری ناهیدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۹
قره چلو لیلاکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۹
حامی ابوالقاسمکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۹
کوشکی مهدیهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۹
حیدری فائزهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۹
محسنی نیا داودکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۹
غلامیان سمیراکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۹
فراحتی سمانهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۹
علی زاده اکرمکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۹
زبرجدی شیماکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
محبوب نرگسکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
هدایتی اکرمکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
داورپناه بایگی بی بی اکرمکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
داودپور الهامکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
محلی زهرهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
محمدی نژاد محبوبهکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
فیض اله زاده موسوی رخسارهکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
نقوی مژدهکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
موسوی سیداسماعیلکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
خوئی تربقان مصطفیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
احمدی سیدمهدیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
عاملی میلادکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
محمدرحیمی غلام رسولکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
اکبری محسنکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
عزیزی خور محمدعلیکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
هاشم زاده امیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
مهجور مهدیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
صفری بک مهدیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
قائمی جوادکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
میرزاده مقدم ابوالفضلکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
حسانی حقیقی فهیمهکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
پاینده مصطفیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
احمدنژاد لیلاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
مرادیان ناصرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
شاه پسند منیرهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
عابدیان سیده فهیمهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
یزدان شناس الهامکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
نوروزی کاظمکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
سلامت اعظمکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
زارع ریحانهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
رشید لمیر شیماکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
ودیعی نوقابی ویداکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
مقدم مژگانکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
تلواری امیرحسینکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
نیکروان گلسفیدی فرهادکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
صارمی ساداتی اکرمکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
رضا پور علیکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
هاشمی سید مهدیکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
میری طیبهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
اخوان حمیدهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
عباس نیا اعظمکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
ترابی نرگسکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
سبحان زاده مهتابکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
مؤمنی مهرجردی مریمکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
صراف زاده زرگر محبوبهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
محمودی صدیقهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
حسن زاده وجیههکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
نقیب زاده آرتمیسکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
ضیائیان ابراهیم پور حسینکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
خادمی نژاد سوسنکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
محمدی مؤمن محسنکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
فروردین فلوراکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
پورحسن هنگامهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
زندیان هلنکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
زندی مجیدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
فرجی الههکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
خدابخشی محمودکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۸۸
عزیزی قوچان فاطمهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
اسماعیلی علمداری معصومهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
تاجیک محبوبهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
حبیب نیا پروانهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
زاهدی کلاته جعفرآباد حمیدرضاکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
سروری فهیمهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
سنچولی زریکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
شاد رقیهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
عباسی سمیهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
عزیزی قوچان زینبکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
قلی پور بهارهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
نشاط پرور زهراکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
رضائی رشتی رضیهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
شوریده زیباکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
علائی سحرکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۰
رحیم آبادی محمّدرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
گریانی سعیدهکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
حیدری باجگیران مهلاکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
جلیل پور راضیهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
عرب عمارلو اعظمکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
کاظم زاده شیروان حدیثهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
آهنگری مهلاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
تشکری حکاک عادلهکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
کتابدار بهارهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
احتشامی پویا الههکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
مهاجران انسیه ساداتکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
کتابدار عاطفهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
قلندرآبادی مهریکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
ایزدی رودمعجنی محمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
ده باشی محسنکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
تقی زاده وحیدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
معتمدی محمدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
حوصله علیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
حسینی سیدمرتضیکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
کشت مندی جامی محمودآبادی بشیرکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
مطهّری راد مرتضیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
نجاتی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
فولادی مهدیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
میر احسانکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
لطفعلی زاده محبوبهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
اسحقی هدیهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
اسحقی ثمینهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
بهادر فر مژدهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
تنورساز الهامکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
حسین زاده سلجوقی فائزهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
حق جو طاهرهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
سندگل روزبهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
شهرکی نسب ابوالفضلکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
علی زاده صدیقهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
کوهرخی امیرکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
گودرزی الهامکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
لطفی حمیدرضاکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
موسوی سید مهدیکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
شهرکی هدیهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
محمدی ملیحهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
بیابانی یونسی روح الهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
سلطاندوست ناری سیدمجتبیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
رحیمی طیبهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
عسگری بیلندی نجمهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
مرادی اقبالکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
خیرابادی سمّیهکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
ساقی مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۱
سعیدی ملیحهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
امانی الهامکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
ساقی فرزانهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
رضائی نامجو فریدهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
تواناکرمانی محبوبهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
سیدی عاطفهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
آریانژاد مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
خرمی محمدعلیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
صائب هادیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
بهاری فرد رضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
سرچاهی علیکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
شکیبا مصطفیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
حکیمی میلادکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
آریایی احسانکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
بیگی فهیمهکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
رحمانی مجتبیکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
عابدی مرتضیکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
فراحتی سمانهدکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
دل پسند علیرضادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
عسکری اسرادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
عسکری بابی ساندکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
سرلک زهرادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
پارسا منیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
غفوری نوقابی زینبکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
قدسی مهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
حجازی کیواندکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
سلطانی محموددکتری (Ph.D)بین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
مبهوت مقدم توحیددکتری (Ph.D)بین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
مرشدلوخردعلیا سمیّهکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
هاشمی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
ابریشمی مریمکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
تاج الدین شهاب الدینکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
شالچی مشهدی سارهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
صادق اقبالی فاطمهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
قدیری فاطمهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
میرزاده معصومهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
نیکجوی هنگامهکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
هوشیارفر هداکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۲
خیرابادی سمیهدکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
رحیمیان مشهد زیبادکتری (Ph.D)بین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
اصغری احساندکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
روزبه بهنامدکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
مطهری راد مرتضیدکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
محمدرحیمی غلام رسولدکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
امیری پارسا طیبهدکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
منشی محمدمهدیدکتری (Ph.D)بین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
مدرسی معصومه الساداتدکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
سیفی مهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
فرخنده فرنوشکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
حیدریان سمیراکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
شاکری تیتکانلو گوهرشادکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
رستمیان مشهدی مرجانکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
اصغری آرزوکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
مشهدی علیزاده ساراکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
حق جو مریمکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
ذهبی النازکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
خزاعی درح سعیدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
صفری قاسمکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
رمضان نژاد محمدجوادکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
جهانشیری نسرینکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
امانی آسیهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
سدیدی مرضیهکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
حریف بیلندی حسینکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
همتی نفر ابوطالبکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
رحیمی صادق معینکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
غلامیان سمیرادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
قنبری ابرقوئی صفیهدکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
حلاق حسینکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
کاری فرزانهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
محمدزاده سحرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
قاسمی ادکان مهدیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
یاسمنی فریمانی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
کوشکی فرزانهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
حیدری عباسکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
خجسته پور بهنازکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
میرزنده دل زهرادکتری (Ph.D)بین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
مودی ملیکاکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۳
ده باشی محسندکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
محمدی آرشدکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
میر احساندکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
نیک رو حسیندکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
زنگالی مرتضیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
رضوانی مجد فاطمهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
خلیقی ماهرخکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
طلوع عزتی معصومهکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
سالخورد مهساکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
محمدجانی اقنج مهساکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
مطهری راد نرگسکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
خادم شرقی شیرینکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
علی زاده محمدحسینکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
واحدی سعیدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
طالبی فرد مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
باقری رضاکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
راحتی میلادکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
گنج بخش حمیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
عندلیب علی آبادی قدیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
رستم دخت مسندشهری علیکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
دارچینی مراغه محسن علیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
محمدحسینی حسینکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
رضایی شیماکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
مکنونی مهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
داستانی فاروجی مریمکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
رجبی بهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
شاهرخی ملیحهکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
العبسی خالدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
شبب صالحکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۴
ایزدخواه مهساکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
روزمینا سیماکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
فرج زاده دوین سیماکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
نیمروزی ناوخی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
قلاسی مود مژگانکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
رضائی بحرآباد زینبکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
خیرماهی فریباکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
حدادنژاد نوشینکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
نجاتی بروانلو ریحانهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
شافعی ابوالفضلکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
صادقی حسنکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
شبانی محسنکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
مقیمی نیا حمیدهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
حسینی مجد سیدسجادکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
قدرتی محدثهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
مصطفی فرخانی بابککارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
اکبری هانیهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
النصیری عبدالکاظم محسن سعدونکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
عباس حیدر نعمهکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
الموسوی محمد اسعد محمودکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
کتابدار عاطفهدکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
کتابدار بهارهدکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
قبادی حمیددکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
حسن پور محمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
کدخدا مهساکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
حسینی فرشتهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
چنارانی فرشتهکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
کمالی چوکانلو بهارهکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
محمدیان مهشیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
ساقی زهراکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
رضوی سیدهادیکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
بهاءالدینی موسیکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
گلستانی حمیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
جوادی کیا مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
هوشمندمقدم بابکدکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
حاج حسینی مهدیهدکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
خسروی افسانهدکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
عباسی ابوالفضلکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
میرعاقل مهرنازساداتکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
نجد سعیدهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
علی پور فاطمهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
علی زاده سیده بتولکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
کسرایی سمیهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
غلامی اول ساراکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
قدرت سیده زهراکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
صالح زاده مرجانکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
متقی مقدّم زهراکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
غلام رضائی پریساکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
باقری محمودی مریمکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
عبدالصالحی مهدیهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
نیازی مریمکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
ضمیری نداف امیرحسینکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
اردکانیان امیرحسینکارشناسی ارشدبین‌المللفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
هاشمی پس حصاری سیدحامدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
محمدی سجادکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
براتی شورک محمدعلیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
طاهرزاده محمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
معین افشار زهراکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
حاتمیان هدایتکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
قنبرزاده موسیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
قائمی مقدم مهرانکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
زیبائی سعیدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
رحیم زاده محبوبهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
الهماشی فوزیه کاظم محسنکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
دارینی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
کوره پز مشهدی فرشتهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
سرمد مهدیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
کرامتی خور رضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
امیری نیلوفرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
مصطفائی مرتضیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
اعتباری گوهرریزی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
محمودی ناهیدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
خدادادی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
نژادسیستانی فرشتهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
کمیلی الههکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
عزیزی زاده نسترنکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
اکبری سراسیا حسامکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
صبوری محمدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
پورجانی محسنکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
حاجی زاده گلمکانی رضاکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
قاسمی حسینکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
بیرجندی کرمانی آرمانکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
طاهری نجمهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
شکری نرگسکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
عزیز پور هادیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
شورابی پوریاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
قاصدی محدثهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
اسکندری زهراکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
خسروی بختیاری محمدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
فروزان فرهادکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
صفرزاده دانیالکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
مهدوی رضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
نظری نسب علیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
اشتی بر پگاهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
محمدی خاص سیده صباکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
صادقی فر شقایقکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
نظری احمد فوادکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
فخ لعی ریحانهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
غلامی علیرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
توحیدی صادقکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
نجفی مرتضیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
علیدوست فخرابادی آنیتاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
لطفی میناکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
شاکریان زهراکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰