عنوان طرح کلمات کلیدی مجریان نوع طرح
نوع طرح
طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ورزش همگانی خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهدبرنامه استراتژیک، ورزش خوابگاهی، اداره کل تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهدزهرا سادات میرزازاده,محمدرضا کریمیبنیادی-توسعه ای-
تاثیر سطح مهارت بر ویژگی های کینماتیکی ضربات تاپ اسپین تنیس روی میزسطح مهارت - کینماتیک=- ضربات تاپ اسپین-تنیس روی میزحمید رضا طاهری تربتی,محمدرضا قاسمیان مقدم,داود فاضلی کسرینهکاربردی-