عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
رابطه بین منابع قدرت مربیان با انسجام تیمی در تیم های ورزشی استان خراسان جنوبیعادل رحمانپورکارشناسی ارشدمعرفتی۱۳۹۰/۰۳/۲۳
ارائه مدل برند سازی کسب و کارهای نوظهور در ورزش بانوان خراسان رضوینسرین جهانشیریکارشناسی ارشدغلامیان۱۴۰۲/۰۷/۲۳