نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
مختاری مریمعطارزاده حسینی سیدرضادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
قربانی جعفرعطارزاده حسینی سیدرضارشیدلمیر امیردکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
العبسی خالدعطارزاده حسینی سیدرضابیژه ناهیددکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
رحمانی عاطفهخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
رضایی سعیدمعظمی مهتاببیژه ناهیددکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
شبب صالحبیژه ناهیدعطارزاده حسینی سیدرضادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
عباسیان مهر پیامبیژه ناهیدرشیدلمیر امیردکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
ودود محسنبیژه ناهیدمعظمی مهتابدکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
طاهری محبوبهبمبئی چی شهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
علی پورراز میثمبیژه ناهیددکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
غلامی اول سارامعظمی مهتابعطارزاده حسینی سیدرضادکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
قربانی سینی فاطمهخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
مستجاب الدعوه سجادرشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
منصوری جلالفتحی مهرداددکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
نصیریان هماخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
نیازی ملیحهعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
ازبک زائی رقیهمسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
اسحاقیان احمدرضاعطارزاده حسینی سیدرضافتحی مهرداددکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
الوند سیده الهامخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
بیرجندی کرمانی ارمانفتحی مهردادعطارزاده حسینی سیدرضادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
بیک زاده عاطفهبمبئی چی شهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
تشکری حسینی عاطفهابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
جعفری مژگانابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
خدادادی فاطمهرشیدلمیر امیردکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
خزائی بهنازهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
دارینی فاطمهعطارزاده حسینی سیدرضادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
درودی الههمعظمی مهتابدکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
دستجردی مرتضیهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
رستمیان مشهدی مرجانبیژه ناهیدرشیدلمیر امیردکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
زنجانی امینرشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
قدمگاهی بهروزقهرمانی مقدم مهدیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
محمدی ابوالفضلعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
مصرخانی زهرابمبئی چی شهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
مهرافروز الههقهرمانی مقدم مهدیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
نامورمحبوب هماخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
نجاتی فاطمهبیژه ناهیددکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
نجفی نسترنهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
کسرائی سمیهفتحی مهرداددکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
آسال مریمخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
اسماعیلی محمدعلیقهرمانی مقدم مهدیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
ایزانلو بهنازابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
ایمانی راد رضاابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
ایمانی مقدم علیفتحی مهردادکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
جهانی مریممعظمی مهتابکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
حسین زاده حسینرشیدلمیر امیردکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
حسینی سیده زهرابمبئی چی شهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
حقدادی امیررضامسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
حمیدزاده محمودفتحی مهردادکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
خسروی داودهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
دررودی فاطمه ساداتشاه طهماسبی بهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
دهباشی مجیدهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
دیناری قوژدی حمیدهبیژه ناهیددکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
راستگو سعد آبادی سعیدمسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
رضائی فائزهبیژه ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
زحمتکش دلوئی عاطفهخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
زراعتی فائزهمعظمی مهتاببیژه ناهیدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
زرینی سانازشاه طهماسبی بهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
زینلی ریحانهعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
ساقی فرزانهبیژه ناهیددکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
سجادی سیدحسینقهرمانی مقدم مهدیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
شاهدی ایدابمبئی چی شهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
شکیبا معینعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
شیخ مژگانرشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
قدسی محمدقهرمانی مقدم مهدیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
قربانی برآبادی بنفشهخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
مرد مطهرهخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
مطهری نژاد امیدرضابیژه ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
نجف نیا یاس مینامعظمی مهتابدکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
نجفی محمدمسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
هوشمندمقدم بیژنرشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
پارسا مریمحسینی کاخک سیدعلیرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
پورجانی محسنفتحی مهرداددکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
کارگر مهرانهمسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
کسرائی فر لیلابمبئی چی شهنازکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
کسمائی زهرارشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
کمالی صدیقهشاه طهماسبی بهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
کهن سال الههابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
کوره پزمشهدی فرشتهعطارزاده حسینی سیدرضادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
یساول حجت الهمعظمی مهتابکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
اسدی علیرضارشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
اشتری رضاهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
اکبری خضری یگانهشاه طهماسبی بهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
بدری مهلاعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
بیانی سپهرمسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
توحیدی صادقعطارزاده حسینی سیدرضادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
جلمبادانی رضاهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
حاجی مقدس فهیمهخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
حسینی انسیه ساداتبمبئی چی شهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
خوشقدم احسانرشیدلمیر امیردکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
خیامی هلیاهاشمی جواهری علی اکبرشاه طهماسبی بهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
خیامی کسریهاشمی جواهری علی اکبرشاه طهماسبی بهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
ذبیحی رضائی زهرابیژه ناهیددکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
رجبی جاغرق یاسمنقهرمانی مقدم مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
رمضانپور رضافتحی مهردادکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
روح ابادی فاطمهشاه طهماسبی بهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
روحانی زاده فاطمهبمبئی چی شهنازکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
زهانی حسنابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
سلجوقی مجیدهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
شبان فاطمهرشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
شریعت زاده سیده کیمیابیژه ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
عباسی محمدامینفتحی مهردادکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
عدالت حقی فاطمه الساداتبیژه ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
عرب نظرگاه حسینرشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
عصاران خانرودی غلامرضاقهرمانی مقدم مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
فیروزیان پویافتحی مهردادکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
قبادی حمیدعطارزاده حسینی سیدرضادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
قربانی فاطمهحسینی کاخک سیدعلیرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
محبی نسب راحلهحسینی کاخک سیدعلیرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
ملائی ریحانهرشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
ملک فروزانمعظمی مهتابکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
مکفی فرانکعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
ناصری اقکاریز وحیدحسینی کاخک سیدعلیرضادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
نخعی نیازی اعظمخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
همت آبادی احمدرشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
هنرمند زهراابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
کارگرمقدم باجگیرانی مهساعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
گل پرست ازادهمعظمی مهتابکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
یزدانی نگارفتحی مهردادکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
احمدی زاده احمدقهرمانی مقدم مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
اسدی پریساابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
اسمعیلی محزون ملیحهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
الشبانی نسرین عبدالحمزه سوادیبمبئی چی شهنازکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
ایمانی سفیدسنگی علیرشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
بوکان فرزینبیژه ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
ترک چین پیمانقهرمانی مقدم مهدیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
جهانشیری نسرینبیژه ناهیددکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
حسینی ملیحهخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
حسینی مقدم معصومهبیژه ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
حکمتی فرد سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
خدادادفخرابادی جوادعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
خسروی سهل ابادی زهرامسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
دلاوری بنی تاک نورمحمدرشیدلمیر امیردکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
دوستی بهارهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
دیلی محمد محسنهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
رحمتی بوسعدی رقیهکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
رحیمی ویدامسافری ضیاءالدینی محمددکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
رودی مبیناعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
زرین فرد رشیدرشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
سبحانی نرگسابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
ستاری ستارهحسینی کاخک سیدعلیرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
ستاری ستارهحسینی کاخک سیدعلیرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
ستاری ستارهحسینی کاخک سیدعلیرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
سعادتمنداوغاز نفیسهشاه طهماسبی بهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
شجاع مهلاعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
طوسی علیرضاکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
طوسی سعیدی فاطمهخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
عباس پور علیقهرمانی مقدم مهدیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
غلامی علیرضاحسینی کاخک سیدعلیرضادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
فروتن بهنامحسینی کاخک سیدعلیرضاکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
معماریان محمدرضاابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
مقومی حمیدعطارزاده حسینی سیدرضادکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
نجفی حصاری سهیلاخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
نصرتی خورشبری نگینشاه طهماسبی بهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
نقابی پویابیژه ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
همت ابادی مهساهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
وحید مریمعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
پارسائی مرام محمدعرفانکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
کرمی محمدبمبئی چی شهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
کریمی محمدحسنمسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
کمالی حصار یکتاحسینی کاخک سیدعلیرضاکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲