نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
جمالی فهیمه ساداترشیدلمیر امیرعطارزاده حسینی سیدرضادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
مختاری مریمعطارزاده حسینی سیدرضادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۵
جعفری رحمت علیعطارزاده حسینی سیدرضارشیدلمیر امیردکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
عسکری الهامخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
قربانی جعفرعطارزاده حسینی سیدرضارشیدلمیر امیردکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۶
اسماعیلی معینفتحی مهردادکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
العبسی خالدعطارزاده حسینی سیدرضابیژه ناهیددکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
امیرنیا ارمینابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
اوشال زهرههاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
رحمانی عاطفهخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
رضایی سعیدمعظمی مهتابدکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
رضایی بحراباد زینبرشیدلمیر امیردکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
شبب صالحبیژه ناهیدعطارزاده حسینی سیدرضادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
عباسیان مهر پیامبیژه ناهیدرشیدلمیر امیردکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
مرادیان مریمهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
ودود محسنبیژه ناهیدمعظمی مهتابدکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۷
ابراهیمی ریحانههاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
بابازاده محدثهابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
بانوی عاطفهبمبئی چی شهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
خوش همت فاطمهابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
صفرزاده دانیالفتحی مهردادکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
طاهری محبوبهبمبئی چی شهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
علی پورراز میثمبیژه ناهیددکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
غلامی اول سارامعظمی مهتابعطارزاده حسینی سیدرضادکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
قربانی سینی فاطمهخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
مستجاب الدعوه سجادرشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
منصوری جلالفتحی مهرداددکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
نظری نسب علیمعظمی مهتابکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
نیازی ملیحهعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۸
ازبک زائی رقیهمسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
اسحاقیان احمدرضاعطارزاده حسینی سیدرضافتحی مهرداددکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
الوند سیده الهامخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
براتی شورک زهراابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
بیرجندی کرمانی ارمانفتحی مهردادعطارزاده حسینی سیدرضادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
بیک زاده عاطفهبمبئی چی شهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
تشکری حسینی عاطفهابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
جان نثار زهرابمبئی چی شهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
حضرتی سپیدهخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
خدادادی فاطمهرشیدلمیر امیردکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
خزائی بهنازهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
دارینی فاطمهعطارزاده حسینی سیدرضادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
درودی الههمعظمی مهتابدکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
دستجردی مرتضیهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
رستمیان مشهدی مرجانبیژه ناهیدرشیدلمیر امیردکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
زنجانی امینرشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
سالاری علیمعظمی مهتابکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
شادان فایزهبیژه ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
قدمگاهی بهروزقهرمانی مقدم مهدیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
محمدی ابوالفضلعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
مصرخانی زهرابمبئی چی شهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
مهرافروز الههقهرمانی مقدم مهدیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
نامورمحبوب هماخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
نجاتی فاطمهبیژه ناهیددکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
نجفی مرتضیعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
نجفی نسترنهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
هوشمندفر فریدهابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
کسرائی سمیهفتحی مهرداددکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۳۹۹
آسال مریمخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
اسماعیلی محمدعلیقهرمانی مقدم مهدیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
ایزانلو بهنازابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
ایمانی راد رضاابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
ایمانی مقدم علیفتحی مهردادکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
جهانی مریممعظمی مهتابکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
حسین زاده حسینرشیدلمیر امیردکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
حسینی سیده زهرابمبئی چی شهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
حقدادی امیررضامسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
حمیدزاده محمودفتحی مهردادکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
خسروی داودهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
دررودی فاطمه ساداتشاه طهماسبی بهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
دهباشی مجیدهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
راستگو سعد آبادی سعیدمسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
رضائی فائزهبیژه ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
زحمتکش دلوئی عاطفهخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
زراعتی فائزهمعظمی مهتابکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
زرینی سانازشاه طهماسبی بهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
زینلی ریحانهعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
ساقی فرزانهبیژه ناهیددکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
سجادی سیدحسینقهرمانی مقدم مهدیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
شاهدی ایدابمبئی چی شهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
شکیبا معینعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
شیخ مژگانرشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
عظیمی اسدابادی زهراهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
فارسی تولائی فائزهبیژه ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
قدسی محمدقهرمانی مقدم مهدیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
قربانی برآبادی بنفشهخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
مرد مطهرهخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
مطهری نژاد امیدرضابیژه ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
نجف نیا یاس مینامعظمی مهتابدکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
نجفی محمدمسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
هوشمندمقدم بیژنرشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
پارسا مریمحسینی کاخک سیدعلیرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
پورجانی محسنفتحی مهرداددکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
کارگر مهرانهمسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
کسرائی فر لیلابمبئی چی شهنازکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
کسمائی زهرارشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
کمالی صدیقهشاه طهماسبی بهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
کهن سال الههابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
کوره پزمشهدی فرشتهعطارزاده حسینی سیدرضادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
یساول حجت الهمعظمی مهتابکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۰
اخوندزاده مقدم پرنیانبیژه ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
اسدی علیرضارشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
اشتری رضاهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
اکبری خضری یگانهشاه طهماسبی بهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
بدری مهلاعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
بیانی سپهرمسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
توحیدی صادقعطارزاده حسینی سیدرضادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
جلمبادانی رضاهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
حاجی مقدس فهیمهخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
حسینی انسیه ساداتبمبئی چی شهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
خوشقدم احسانرشیدلمیر امیردکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
خیامی هلیاهاشمی جواهری علی اکبرشاه طهماسبی بهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
خیامی کسریهاشمی جواهری علی اکبرشاه طهماسبی بهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
ذبیحی رضائی زهرابیژه ناهیددکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
رجبی جاغرق یاسمنقهرمانی مقدم مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
رمضانپور رضافتحی مهردادکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
روح ابادی فاطمهشاه طهماسبی بهنازکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
روحانی زاده فاطمهبمبئی چی شهنازکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
زهانی حسنابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
سلجوقی مجیدهاشمی جواهری علی اکبرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
شبان فاطمهرشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
شریعت زاده سیده کیمیابیژه ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
عباسی محمدامینفتحی مهردادکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
عدالت حقی فاطمه الساداتبیژه ناهیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
عرب نظرگاه حسینرشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
عصاران خانرودی غلامرضاقهرمانی مقدم مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
فیروزیان پویافتحی مهردادکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
قبادی حمیدعطارزاده حسینی سیدرضادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
قربانی فاطمهحسینی کاخک سیدعلیرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
محبی نسب راحلهحسینی کاخک سیدعلیرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
ملائی ریحانهرشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
ملک فروزانمعظمی مهتابکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
مکفی فرانکعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
ناصری اقکاریز وحیدحسینی کاخک سیدعلیرضادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
نخعی نیازی اعظمخوشرفتاریزدی ناهیدکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
همت آبادی احمدرشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
هنرمند زهراابراهیمی عطری احمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
کارگرمقدم باجگیرانی مهساعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
گل پرست ازادهمعظمی مهتابکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
یزدانی نگارفتحی مهردادکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۱
احمدی زاده احمددکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
اسدی پریساکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
اسمعیلی محزون ملیحهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
الشبانی نسرین عبدالحمزه سوادیکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
اکبری قانع کوثرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
ایمانی سفیدسنگی علیرشیدلمیر امیرکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
بوکان فرزینکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
ترک چین پیمانکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
جهانشیری نسریندکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
حسینی ملیحهکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
حسینی مقدم معصومهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
حکمتی فرد سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
خدادادفخرابادی جوادعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
خسروی سهل ابادی زهرامسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
دلاوری بنی تاک نورمحمددکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
دوستی بهارهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
دیلی محمد محسنکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
رحیمی ویدامسافری ضیاءالدینی محمددکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
رودی مبیناعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
زرین فرد رشیدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
سبحانی نرگسکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
ستاری ستارهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
ستاری ستارهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
ستاری ستارهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
سعادتمنداوغاز نفیسهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
شجاع مهلاعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
طوسی علیرضاکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
طوسی سعیدی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
عباس پور علیکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
غلامی علیرضادکتری (Ph.D)روزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
فروتن بهنامکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
معماریان محمدرضاکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
مقومی حمیددکتری (Ph.D)نوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
نجفی حصاری سهیلاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
نصرتی خورشبری نگینکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
نقابی پویاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
همت ابادی مهساکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
وحید مریمعطارزاده حسینی سیدرضاکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
کرمی محمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
کریمی محمدحسنمسافری ضیاءالدینی محمدکارشناسی ارشدروزانهفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲
کمالی حصار یکتاکارشناسی ارشدنوبت دومفیزیولوژی ورزشی۱۴۰۲