رشته گرایش سرفصل تفصیلی جدول دروس دوره دروس پیشنهادی ترمی
تربیت بدنی و علوم ورزشی رفتار حرکتی curriculums curriculums curriculums
تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی
curriculums curriculums curriculums
تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی curriculums curriculums curriculums
تربیت بدنی و علوم ورزشی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی curriculums curriculums curriculums
تربیت بدنی و علوم ورزشی عمومی curriculums curriculums curriculums
رفتارحرکتی یادگیری و کنترل حرکتی

 رشد حرکتی

curriculums

curriculums

curriculums

curriculums

curriculums

curriculums

فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

فيزيولوژي ورزشي كاربردي

curriculums curriculums

curriculums

curriculums
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی حرکات اصلاحی curriculums curriculums curriculums
مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش curriculums  curriculums 
 
مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی curriculums curriculums curriculums
مدیریت ورزشی  مديريت رويدادها و گردشگری ورزشی
curriculums curriculums