روز و تاریخ

عنوان کارگاه/سخنرانی

مدرس دسترسی به فیلم کارگاه
 

      شنبه        

99/10/6

 

طراحی تمرین موازی برای تداخل کمتر دکتر صادق امانی فیلم

 دوشنبه        

99/10/8

 

کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)

در پژوهش های مدیریت ورزشی

دکتر محمد حسن پیمان فر فیلم
کنترل حرکت و عوامل روانشناختی در سالمندان» گزارش یک طرح پژوهشی دکتر سعید ارشم

فیلم