پيرو نامه شماره 63482 مورخ 1402/12/13 با موضوع “يكدست سازي آدرس دهي در ثبت دستاوردهاي پژوهش و فناوري اعضاي هيات علمي” به منظور ثبت اطلاعات دقيق در سامانه علم سنجي وزارت عتف و به دنبال آن فراخواني اطلاعات مرتبط با گروهها و دانشكده هاي دانشگاه فردوسي مشهد و تاثير نتيجه آن در رتبه بندي دانشگاه ها، كليه بروندادهاي علمي، پژوهشي و فناوري اعضاي محترم هيات علمي از تاريخ 1403/04/11 شمسي مطابق با 2024/07/01 ميلادي، با نام دقيق گروه، دانشكده و دانشگاه مطابق جدول ثبت گردد. بديهي است در صورت درج صحيح اطلاعات مطابق الگوي پيوست، دستاورد مشمول امتياز خواهد شد.

برای مشاهده جدول اینجا را کلیک کنید..........