با توجه به الزامي شدن ثبت كد اخلاق زيستي، براي طرح هاي مرتبط با نمونه هاي انساني و حيواني در سامانه طرح هاي پژوهشي، خواهشمند است موارد زير در ارسال درخواست صدور كد اخلاق زيستي به مديريت پژوهشي دانشگاه در نظر گرفته شود: ​

 1- نامه درخواست صدور كد اخلاق زيستي، توسط استاد راهنماي اول و يا مجري طرح هاي پژوهشي، ايجاد و پس از تاييد معاون/ معاون پژوهش و فناوري دانشكده به مديريت پژوهشي ارسال شود.

 2- درخواست مي بايست حداكثر دوماه پس از تصويب پروپوزال ارسال شود. توجه شود براي درخواست هاي بعد اين زمان امكان صدور كد اخلاق زيستي نمي باشد.

 3- در درخواست هاي مرتبط با رساله/ پايان نامه دانشجويي، ذكر نام دانشجو در عنوان نامه الزامي است .

 4- موراد زير پيوست نامه گردد:

         الف) پيشنهاده طرح

         ب) كاربرگ رضايت نامه آگاهانه مصوب دانشگاه (پيوست يك). در كاربرگ رضايت نامه، نام و امضا مجري (استاد راهنما) ضروري است.

         ج) متن پرسش نامه ها (در صورت وجود) 

         د) اطلاعات كاربرگ درخواست كد اخلاق زيستي (پيوست دو).  صرفا به صورت فايل Word.

         ه) مصوبه شوراي تحصيلات تكميلي گروه مبني بر تصويب پيشنهاده

 5-  در پاسخ دهي به نظرات داوران، و نيز درج پيوست جديد، از بخش شرح ارجاع نامه اوليه استفاده گردد و از ايجاد نامه جديد در پاسخ به اصلاحات خودداري گردد.