دانشجويان دكتري بعد از موفقيت در آزمون جامع حداكثر در طي سه نيمسال (يك نيمسال مهلت عادي، يك نيمسال با مجوز شوراي تحصيلات تكميلي گروه و يك نيمسال با مجوز كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه) بايد از پيشنهاده خود دفاع نمايد. دانشجوي كارشناسي ارشد بايد پيشنهاده خود را حداكثر تا پايان نيمسال سوم تصويب نمايد. در موارد خاص با مجوز كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه اين زمان تا پايان نيمسال چهارم قابل تمديد است.