1- موضوع تغيير مهلت تعيين استاد راهنمای دانشجويان كارشناسی ارشد ورودی جديد در رشته های علوم محض و تجربی مطرح، و پس از بحث و بررسی مقرر شد مانند ساير دانشجويان تا حداكثر خرداد ماه همان سال تحصيلی انجام شود.

2- درخواست انتشار پايان نامه كارشناسی ارشد به صورت كتاب بدون درج نام استاد راهنما و استاد مشاور مطرح و باتوجه به اهميت موضوع رعايت كيفيت دستاوردهای دانشگاه مورد موافقت قرار نگرفت.

3- بر عدم چاپ مقاله توسط دانشجويان بدون هماهنگی استاد راهنما و يا بدون تاييد مفاد مقاله توسط مدير گروه تاكيد گرديد.

5- با توجه به آئين نامه جديد پژوهه در خصوص لزوم مشخص بودن نوع تحقيق( آزمايش بنيان، ميدانی/ محاسباتی و يا نظری)، مقرر شد اين موضوع توسط هيات داوران تعيين گردد. در خصوص پايان نامه های كارشناسی ارشد بدون دفاع، توسط شورای تحصيلات تكميلی گروه انجام شود، ضمن درج اطلاعاتدر سامانه توسط مدير گروه انجام خواهد شد.