نظر به تبصره 2 ماده 7 آيين نامه يكپارچه مقررات آموزشي دوره هاي تحصيلي  سال 1402 و مصوبات قبلي شوراي آموزشي دانشگاه و بازگشت به حضوري شدن تمام كلاس هاي آموزشي، به استحضار مي رساند از نيمسال دوم سال تحصيلي 1403-1402 غيبت بيش از سه شانزدهم دانشجويان بر اساس حضور غياب الكترونيكي اعمال خواهد شد. لذا خواهشمند است تمهيد فرماييد تا همكاران عزيز و ارجمند، نسبت به ثبت حضور غياب الكترونيك جلسات درسي اقدام نمايند.