به استحضار مي رساند به رغم برنامه ريزي انجام شده براي تدوين تقويم آموزشي مبني بر برگزاري دو هفته ابتدايي نميسال اول سال تحصيلي 32-1402 به صورت مجازي، بنا به دستور صريح وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري مبني بر الزام به برگزاري كلاس ها به صورت حضوري، ضمن عذرخواهي از همكاران ارجمند، تاريخ شروع كلاس ها از 8 مهرماه و به صورت حضوري خواهد بود.

                                                                                                                             

Capture