آيين نامه هاي  آموزشي  دانشجویان مقطع کارشناسی

1 آيين نامه آموزشي

آيين نامه هاي آموزشي دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

1 آيين نامه آموزشي

آيين نامه هاي آموزشي دانشجویان مقطع دکتری

1 آيين نامه آموزشي سال 92-91
2 آيين نامه آموزشي سال 93-92