مجلات دانشکده  علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

 

1


Iranian Journal of  Health and Physical activity

 

2

مطالعات رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

 

3

پژوهش در علوم زیستی ورزشی