تجهیزات  موجود در آزمایشگاه

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=001.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} سنجش ترکیبات بدن

راهنما

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=002.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} وزن سنج

راهنما

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=003.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} دستگاه سنجش فشار خون

راهنما

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=004.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} مترونوم

 

images/264/phocagallery/phoca_thumb_l_no_image.gif

 

راهنما

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=005.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} نیروسنج

راهنما

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=006.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} اسپاینال موس

 

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=007.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} کالیپر یاگامی

راهنما

 

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=008.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} قدرت سنج عضلات تنه و پا

 

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=009.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} گونیامومتر

 

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=010.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} زاویه سنج زانو

 

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=011.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} انعطاف سنج تنه

 

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=012.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} ارگومتر تکنوجیم

راهنما

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=013.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} تعادل سنج بایودکس

راهنما

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=014.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} ارگومتر مونارک 891E

راهنما

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=015.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} قد سنج seca

راهنما

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=016.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} ساعت نمایش ضربان قلب

راهنما

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=017.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} قدرت سنج پنجه دست

راهنما

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=018.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} تردمیل تکنوجیم

راهنما

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=020.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} الپتیکال

 

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=021.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} دستگاه گاز آنالیزر

راهنما

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=022.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} ارگومتر مونارک 894E

راهنما

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=023.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} سنجش اسید لاکتیک خون

راهنما

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=024.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} قدرت سنج پنجه دست یاگامی

 

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=025.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery}  تعادل سنج

 

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=026.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} بایو فیدبک ضربان قلب

 

 

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=027.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} اینکلینومتر

راهنما

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=028.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} دورسنج سکا

 

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=029.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} اسکولیومتر

راهنما

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=030.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} خط کش انعطاف سنج

راهنما

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=031.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery}  کولیس

 

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=032.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery}  الکترومایو گرافی عضلات

راهنما

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=033.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery}  تست پله


{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=34.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} تردمیل

راهنما 1--2--3

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=35.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery}  تستهای یادگیری حرکتی

  راهنما 1--2

{gallery}images/264/stories/pictures/azmayeshgah/newlargpic,single=36.jpg,limit=1,random=10,width=150,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarticle=1{/gallery} وینا

راهنما 1--2--3--4