ردیف نام و نام خانوادگی گرایش کارشناسی ارشد تاریخ اتمام مقطع  کارشناسی ارشد محل قبولی مقطع دکتری  گرایش دکتری
1 رضا شجیع عمومی 88/3/13 تربیت مدرس تهران مدیریت ورزشی
2 جعفر محمدی عمومی 90/6/31 فردوسی مشهد  رفتار حرکتی
3 آرش سعادت نیا فیزیولوژی ورزشی 89/12/4 شهید بهشتی تهران فیزیولوژی ورزشی
4 محمود دلفان فیزیولوژی ورزشی 89/12/4 تربیت مدرس تهران فیزیولوژی ورزشی
5 صادق عباسیان فیزیولوژی ورزشی 91/6/19 دانشگاه تهران فیزیولوژی ورزشی
6 سید مجتبی حسینی عمومی 86/6/31 فردوسی مشهد رفتار حرکتی
7 نادر نخودچی عمومی 88/6/24 تربیت معلم تهران بیومکانیک
8 محسن جعفری فیزیولوژی ورزشی 89/6/22 واحد بین الملل دانشگاه تهران فیزیولوژی ورزشی
9 محمد قدوسی تبار  رفتار حرکتی 90/11/15 واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد  رفتار حرکتی
10 امیر حق خواه رفتار حرکتی 90/10/18 واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد رفتار حرکتی
11 حسین حاجتمند عمومی 88/11/25 واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد رفتار حرکتی
12 عباس مال اندیش عمومی 90/6/30    
13 زهرا عرب نرمی عمومی 89/6/22