اساتید

ردیف نام و نام خانوادگی جایگاه شغلی / سمت تلفن مستقیم داخلی
1  دکتر احمد ابراهیمی عطری عضو هیات علمی

مدیر گروه فیزیولوژی ورزشي

 38805401

38803492

5401

3492

2  خانم شهناز بمبئی چی
عضو هیات علمی
38805402

5402

3 دکتر ناهید بیژه

عضو هیات علمی
 

38805405
 

5405

4  دکتر الهام حکاک

عضو هیات علمی
 
38805404

5404

5  دکتر ناهید خوشرفتاریزدی
عضو هیات علمی

مدیر گروه تربیت بدنی عمومی

38805403

   38803490

5403

3490

6  آقای سعید دقیقه رضایی
عضو هیات علمی
38805406

5406

7  دکتر امیر رشید لمیر

عضو هیات علمی

مدير اجرايي نشريهIJHPA

38805407
 
38803494

5407

3494

8 دکتر مهدی سهرابی

عضو هیات علمی

ریاست

38805408

38803451

5408

3451

9  دکتر علیرضا صابری کاخکی

عضو هیات علمی
معاون آموزشی و فرهنگی

38805418

38803454

5418

3454

دكتر محمد كشتي دار عضو هیات علمی 38805395 5395
10

 دکتر مهدی طالب پور

عضو هیات علمی 38805409  

5409

11

دکتر حمیدرضا طاهری

عضو هیات علمی

38805397

5397

12

 خانم فخرالسادات طباطبائیان نیم آورد

عضو هیات علمی
38805410

5410

13

 دکتر سید مرتضی عظیم زاده

عضو هیات علمی 38805411

5411

14

 دکتر سید رضا عطارزاده حسینی

عضو هیات علمی

معاون پژوهش و فناوری

38805412

38803452

5412

3452

15 دکتر فاطمه علیرضایی عضو هیات علمی 38805419

5419

 16 دكتر جواد غلاميان عضو هیات علمی 38805396

5396

17  دکتر مهرداد فتحی عضو هیات علمی 38805413

5413

18 دکتر مهدی قهرمانی عضو هیات علمی 38805420

5420

19 دكتر محمد مسافري ضياءالديني عضو هیات علمی 38805394 5394
20 دكتر اكبر معرفتي عضو هیات علمی 38805398 5398
21  دکتر مهتاب معظمی

عضو هیات علمی  
 

38805415

5415
22 دكتر عباس معمار باشی عضو هیات علمی

38805399

5399

23

 دکتر مهدی محمدی نژاد

عضو هیات علمی

مسئول آموزش عالي آزاد

38805414

38803493

5414

3493

24  دکترزهراسادات میرزازاده عضو هیات علمی 38805416

5416

25  دکتر سید علی اکبر                                 هاشمی جواهری عضو هیات علمی
38805417

5417

26 خانم حمیده اخوان کارشناس آموزشی 38803487 3487
27 خانم فریده ظفری کارشناس آموزشی 38803488 3488
28

اتاق مربیانسالن امام رضا(ع)

 --------------- 38803463

3463

ـ