حوزه پژوهش

ردیف نام و نام خانوادگی جایگاه شغلی / سمت تلفن مستقیم داخلی
1  اعظم صفری کارشناس پژوهشی و اطلاع رسانی 38803472

3472

2  دفتر نشریه طبقه دوم 38803494 3494
3  وحید عنوانی کارشناس و مسئول آزمایشگاه 38803477

3477

4 آزمایشگاه فیزیولوژی طبقه همکف 38803497 3497
5 آزمایشگاه آنالیز حرکت طبقه اول 38803498 3498
6 آزمایشگاه رفتار حرکتی طبقه اول 3880349 3499
7  سمیه سادات مدرس کارشناس رایانه و مدیرسایت 38803473

3473