حوزه آموزش

ردیف نام و نام خانوادگی جایگاه شغلی / سمت تلفن مستقیم داخلی
1

 رضا تاتاری

رئیس اداره آموزش 38803465

3465

2

 محمد رضا امیری

کارشناس تحصیلات تکمیلی 38803467

3467

3

 

کارشناس آموزشی 38803464

3464

4  نزهت مهاجر نسب کارشناس آموزشی
38803478

3478