حوزه اداری و پشتیبانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

جایگاه شغلی / سمت

تلفن مستقیم

داخلی

1

حسین حاجتمند

رئیس اداره امور عمومی

38803460

3460

2

معصومه خواجوی

مسئول دبیرخانه و کارگزینی

38803461

3461

3

محسن رضائیان

مسئول حسابداری

38829582

3458

5

محمد علی رجبی

مسئول فنی و مسئول خدمات

سرپرست سالن امام رضا(ع)

38803462

38803468

3462

3468

6

فاطمه مرادي

ایستگاه                                 تفریحی - ورزشی حجاب

38803469

3469

7

زمین چمن  
امام رضا(ع)

38803482

3482

8

حسن نوروزنژاد

آبدارخانه طبقه اول

38803484

3484

9

علی اکبرخسروجردی

آبدارخانه طبقه دوم

38803483

3483

10

حسن نوروزنژاد

آبدارخانه همكف

38803485

3485

11

سالن مطالعه  

38803471

3471

12

نگهباني

دانشكده علوم ورزشي

38803480

3480

13

مهدی رحمتی

صندوق امام علی (ع)

38831877

3475

14

احسان سروری

صندوق امام علی (ع)

38831877

3476

15

محمد باقر رحمتی

تایپ و تکثیر

8803481 3

3481

16

بسيج دانشجويي

 بسيج

38803479

3479

17

انجمن علمي و ورزشی

انجمن  دانشجويي

38803486

3486

18

اتاق شوراي مديران گروه

طبقه دوم

38803495

3495

19

اتاق شورا

طبقه دوم

38803496

3496

ـ