حوزه ریاست

 

ردیف

نام و نام خانوادگی جایگاه شغلی / سمت تلفن مستقیم

 

داخلی

1

  دکتر مهدی سهرابی

ریاست دانشکده

38803451

3451

2 دکتر علیرضا صابری کاخکی   معاون آموزشي وفرهنگي

38803454

3454

3  دکتر سید رضا عطارزاده حسینی معاون پژوهش و فناوری 38803452 3452
4

  محسن عبدالهیان

مسئول دفترحوزه مدیریت

38803455

38803456

3455

3456