کارکنان پژوهشی

 

picture

سمیه سادات مدرس

سمت:مسئول رایانه و مدیرسایت

تلفن :3473

 

safari

اعظم صفری

سمت:کارشناس پژوهشی

تلفن :3472

sss__25_

وحید عنوانی

سمت:کارشناس و مسئول آزمایشگاه

تلفن :3477