گزارش تصويری سمينار آموزشی منطقه ای كاربرد مهارت های ذهنی- روان شناختی در ورزش، با تاكيد بر هيپنوتيزم ورزشی، مورخه 15 ارديبهشت ماه 1398

DSC 0232

DSC 0239

DSC 0279

DSC 0287

DSC 0314

DSC 0316

DSC 0339

DSC 0354

DSC 0392

DSC 0407

DSC 0441

DSC 0445

DSC 0477

DSC 0482

DSC 0486

DSC 0489