با عنايت به نزديك شدن به ايام ماه مبارك رمضان و بر اساس مصوبه مورخ 98/1/25 شوراي آموزشي دانشگاه، كلاس هاي آموزشي در ماه مبارك رمضان در بعدازظهر، نيم ساعت زودتر برگزار خواهد شد.( كلاس هاي ساعت 14 ساعت 13/30، كلاس هاي ساعت 16 ساعت 15/30  و كلاس هاي ساعت 18 نيز ساعت 17/30 برگزار خواهد شد.)