مهمان و انتقال دانشجويان كارشناسی و دكتری عمومی

به استحضار دانشجویان عزیز می رساند، تقاضاهایي مهمان و انتقال دانشجويان مقطع كارشناسی و دكتری عمومی براي سال تحصيلي 99-1398 توسط دانشگاه ها در صورتی بررسی خواهد شد كه از طريق سامانه خدمات آموزشی اداره كل امور دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و بر اساس آيين نامه مهمان و انتقال از تاريخ 1 تا 30 ارديبهشت 1398 ثبت شده باشند.