سالن کشتی تختی

(مقابل خوابگاه پردیس1 )10

تأسیسات فضای ورزشی :
1) سرویس بهداشتی
2) رختکن
3) سیستم سرمایشی
4) سیستم گرمایشی    

 

امکان رشته های ورزشی در سالن :

1) کشتی   2) ورزش های رزمی