انتصاب سرکار خانم دکتر میرزازاده

با عنايت به مراتب تعهد، تجربه و شايستگی های سركار خانم دکتر زهرا میرزازاده، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان معاون مركز مشاوره و توانمندسازی و مسئول دفتر آموزش‌های شهروندی و مهارت‌های اجتماع محور دانشگاه فردوسی مشهد منصوب می شوند. اميد است در انجام وظايف محوله و كمك به تحقق اهداف پيش‌بينی شده موفق باشند.

Dr. Taheri