فرم ها و آیین نامه های واحد پژوهش

جهت دسترسی به دستورالعمل ضوابط و مقررات پژوهشی دوره کارشناسی ارشد، نمره دهی به دستاوردهای پایان نامه و کاربرگ های ارشد کلیک کنید.