فرايند ارزشيابی دروس توسط دانشجويان

به استحضار دانشجویان عزیز می رساند، عدم شركت در فرايند ارزشیابی اساتید منجر به عدم مشاهده نمره خام (عدم اعتراض به نمره) می شود.

Untitled