انتخاب کتاب «بازاریابی ورزشی» ترجمه دکتر عظیم زاده به عنوان کتاب ترجمه برتر دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده علوم ورزشی و مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، انتخاب کتاب «بازاریابی ورزشی» ترجمه دکتر سید مرتضی عظیم زاده را به عنوان کتاب ترجمه برتر دانشگاه فردوسی مشهد به ایشان تبریک گفته و توفیق روزافزون را برای ایشان از درگاه ایزد منان مسئلت دارد.

برای دسترسی به بخش هایی از این کتاب، اینجا کلیک کنید.

کتاب برتر 97 دانشگاه فردوسی مشهد

مبانی بازاریابی ورزشی. پیتز و استاتلر. عظیم زاده و همکاران Page 01