برگزای كارگاه علوم نوين ورزش های راكتی با تمركز بر تنيس روی ميز و ايروبيک مورخ 7 و 8 دی ماه 1397

STifIMG4150814127853G-0