معافیت از حضور کلاس زبان عمومی با شرکت در آزمون تعیین سطح

3