دعوت به مراسم راهپيمايی عمومی 30 مهرماه به مناسبت هفته تربيت بدنی

اداره كل تربيت بدنی دانشگاه فردوسی در نظر دارد به مناسبت گراميداشت هفته تربيت بدنی همايش راهپيمايی عمومی را در روز دوشنبه مورخ 97/7/30 ساعت 11/30 از مقابل اداره كل تربيت بدنی دانشگاه برگزار نمايد. لذا از تمامی دانشجويان ، اساتيد و اعضاء هيات علمی دعوت می شود در اين همايش حضور بهم رسانند. ​