راهنمای دفاع پيشنهاده و رساله مقطع دكتری و استفاده از سامانه همانند جو

قابل توجه دانشجویان محترم!

راهنمای دفاع از پیشنهاده و رساله مقطع دکتری و راهنمای استفاده از سامانه همانند جو در بخش آموزش سایت دانشکده قرار دارد. لازم به توضیح است که فاصله تصویب کلیه پیشنهاده های مصوب سال 96 به بعد تا دفاع از رساله یک سال شمسی می باشد.