در خصوص تصفيه حساب مالی دانشجويان قبل از دريافت مجوز دفاع

بنا بر تصميمات اتخاذ شده از ابتدای آبان ماه سال جاري تمامی دانشجويان تحصيلات تكميلی بايد براي دريافت مجوز دفاع از پايان نامه/رساله با حسابداری معاونت آموزشی تصفيه حساب مالي خود را انجام دهند. لذا خواهشمند است دستور فرماييد در اسرع وقت اطلاع رسانی لازم صورت پذيرد. در ضمن لازم به ذكر است طبق نامه وزارت عتف از عبارت تسويه حساب استفاده نشود.