دعوت به مراسم تعزيه وابستگان همكاران خانم دكتر بيژه، آقايان قندی و خسروجردی

رفتي و از رفتنت در دل ما جز داغ نيست

 قدر گل را آن زمان دانيم كه گل در باغ نيست

 

به مناسبت­ درگذشت پدر استاد ارجمند سركار خانم دكتر ناهيد بيژه  و همچنين مادر همكار ارجمندمان آقاي قندي و برادر همكارمان آقاي خسروجردي مجلس ختمي در روزيكشنبه 97/7/8 از ساعت 12:15 الي 13:15 در نمازخانه دانشكده علوم ورزشي برگزار مي گردد. شركت ­شما سروران­ باعث­ تسلي خاطر بازماندگان خواهد شد.