پوشش خبري و دعوت نامه حضور در مراسم طرح "كارمند سبز"

دفتر دانشگاه سبز دانشگاه فردوسي مشهد، همراستا با برنامه هاي شوراي راهبردي مديريت سبز دانشگاه و جهت تحقق شاخص هاي محيط زيستي منطبق بر هدف كلان شماره 12 سند راهبردي، با شعار “دانشگاه فردوسي مشهد: دانشگاه سبز ايران، طرح پرديس پاك را در دستور كار قرار داده است. به همين منظور مراسم آغاز طرح“كارمند سبز” با شروع نيمسال تحصيلي جديد و همزمان با 22 سپتامبر، روز جهاني بدون خودرو، با هدف ترويج فرهنگ استفاده از دوچرخه و كاهش تردد خودرو در پرديس دانشگاه، در ساعت 8 صبح روز شنبه 31 شهريورماه، از مقابل ورودي سازمان مركزي برگزار خواهد شد.

لذا خواهشمند است دستور فرماييد پوشش خبري مناسب و اطلاع رساني مناسب به معاونين و مديران محترم ستاد و روساي محترم دانشكده ها صورت گيرد.